PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do Poddziałania 2.1.2 PO KL w roku 2008

 

 Plik pdf Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. nr 111, poz. 710)
 Plik pdf Wytyczne dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Poddziałania 2.1.2 POKL z dnia 27.01.2009 r.

 Plik pdf Załącznik nr 1 do Wytycznych Przykładowy katalog zadań w projekcie
 Plik pdf Załącznik nr 2 do Wytycznych Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie
 Plik doc Załącznik nr 3 do Wytycznych Życiorys kierownika projektu
 Plik doc Załącznik nr 4 do Wytycznych Oświadczenie o sprzęcie
 Plik doc Załącznik nr 5 do Wytycznych Ramowy program szkolenia


 Plik doc Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 27.01.2009 r.
 Plik doc Załącznik nr 2 do umowy Harmonogram płatności
 Plik pdf Załącznik nr 3 do umowy Wzór Wniosku o płatność (wraz z załącznikiem 1 i 5)
 Plik pdf Załącznik nr 2 do wniosku o płatność Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
 Plik pdf Załącznik nr 4 do umowy Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego
 Plik doc Załącznik nr 5 do umowy Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 Plik pdf Załącznik nr 6 do umowy Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 Plik doc Załącznik nr 7 do umowy Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 Plik rtf Załącznik nr 8 do umowy Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
 Plik rtf Instrukcja dotycząca wypełniania składanych zabezpieczeń w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową


 Plik pdf Załącznik nr 7 do Wytycznych Wymagania dotyczące audytu projektu
 Plik pdf Załącznik nr 8 do Wytycznych Minimalny zakres umowy szkoleniowej
 Plik doc Załącznik nr 9 do Wytycznych Karta pracy personelu miesięczna/dzienna
 Plik doc Załącznik nr 10 do Wytycznych Raport z usługi doradczej
 Plik doc Załącznik nr 11 do Wytycznych Dziennik zajęć
 Plik doc Załącznik nr 12 do Wytycznych Oświadczenie o kwalifikowalności do udziału w projekcie
 Plik doc Załącznik nr 13 do Wytycznych Oświadczenie partnera będącego podmiotem o charakterze nieformalnym
 Plik doc Załącznik nr 14 do Wytycznych Oświadczenie partnera będącego podmiotem, o którym mowa w art.3 ust.3 pkt a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-07-04 09:15:19
Aktualizowany: 2010-03-25 14:21:51 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9278
74/150/220/, ID=4629
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL