PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków do Poddziałania 2.1.2 PO KL w roku 2008

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)
Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
ogłasza konkurs otwarty o nr
POKL/2.1.2/2008

na składanie wniosków o dofinansowanie projektu
w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”
I. Typy projektów:

W ramach Poddziałania wsparcie może być udzielane na realizację ponadregionalnych projektów których, celem jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

II. Projektodawcy:

O dofinansowanie w ramach Poddziałania mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).

III. Finansowanie projektów:

Budżet Poddziałania na lata 2007-2013 wynosi: 30 253 443 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 21 000 000 PLN. W ramach tej kwoty utworzono rezerwę w kwocie 1 050 000 PLN z przeznaczeniem na ewentualne odwołania Projektodawców od wyników oceny.
Całkowita wartość projektu nie może być niższa niż 200 000 PLN i nie może przekraczać 2 000 000 PLN.
Możliwa do uzyskania kwota dofinansowania wynosi 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
Zasady dotyczące udzielania pomocy de minimis zostały zawarte w Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Poddziałania 2.1.2 POKL.


IV. Kryteria wyboru projektów:

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona
w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów:

1. kryteria ogólne:
  • kryteria formalne (ocena formalna);
  • kryteria merytoryczne (ocena merytoryczna);
  • kryteria horyzontalne (ocena merytoryczna).    

2. kryteria szczegółowe:
  • kryteria dostępu (ocena formalna);
  • kryteria strategiczne (ocena merytoryczna).    

Sposób oceny wniosków o dofinansowanie projektu zawarty jest w Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Poddziałania 2.1.2 POKL.
Maksymalny czas przewidziany na ocenę wniosku o dofinansowanie projektu nie powinien przekroczyć 58 dni roboczych od daty jego złożenia w siedzibie PARP.

V. Zasady naboru wniosków:

Nabór wniosków rozpocznie się od dnia 21 lipca 2008 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym do momentu:
  • przekroczenia łącznej kwoty złożonych wniosków stanowiącej 200% środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu, pomniejszonej o kwotę rezerwy utworzonej z przeznaczeniem na ewentualne odwołania projektodawców od wyników oceny
  • wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu,
  • zakończenia roku kalendarzowego (tj. do dnia 31 grudnia 2008 roku).
Projektodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych , Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć się w wersji papierowej w 2 egzemplarzach – oryginał + 1 kopia dokumentacji poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej (na nośniku CD/DVD). Przez wersję elektroniczną rozumie się plik xml utworzony za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych . Dodatkowo należy dołączyć plik pdf. Obydwie wersje (papierową i elektroniczną), wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres PARP:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30. Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do PARP.
Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, która musi:
  • być opatrzona następującym sformułowaniem: “Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL”,
  • zawierać pełną nazwę Projektodawcy i jego adres.
Wnioski przesłane w inny sposób (np. faksem czy pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.

 

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-07-04 08:56:33
Aktualizowany: 2011-03-21 10:19:53 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8963
74/150/220/, ID=4628
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL