PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Konkurs na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)


na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111 ,poz. 710)

w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”(PK) realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL

ogłasza konkurs
dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie
Punktu Konsultacyjnego (PK) świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.


1. O wsparcie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego może ubiegać się podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego, który jest zarejestrowany w KSU w zakresie usług informacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz zobowiąże się m.in. do:
 • nieodpłatnego świadczenia usług objętych wsparciem;
 • nieprowadzenia w okresie realizacji projektu działalności gospodarczej w zakresie usług informacyjnych obejmujących zagadnienia administracyjno-prawnych aspektów rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej, dostępnych programów pomocy publicznej oraz innych dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej, chyba że działalność taka jest finansowana ze środków publicznych;
 • wykorzystania w okresie realizacji projektu objętego wsparciem nowego wyposażenia lub sprzętu finansowanego w ramach leasingu lub pokrycia kosztu amortyzacji sprzętu będącego własnością podmiotu wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu;
 • prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem.


2. Szczegółowe kryteria wyboru projektów określają Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie PK, które wraz z formularzem oferty znajdują się w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie www.parp.gov.pl

 3. Procedura składania ofert

 • Kompletne oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa 
 • Ofertę należy złożyć w 3 papierowych egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) oraz na nośniku elektronicznym (CD/DVD). Wszystkie egzemplarze złożonej oferty powinny być identyczne.
Oferty muszą być dostarczone w zamkniętych kopertach, listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście. Na kopercie należy podać pełną nazwę Wnioskodawcy, jego adres oraz adnotację: „Oferta na konkurs: wybór Punktów Konsultacyjnych”.

 • Oferty nadesłane w inny sposób (np.: faksem lub drogą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą brały udziału w konkursie.
 • Termin składania ofert upływa z dniem 22 lipca 2008 roku do godz. 15:00.
 • Oferty, które zostaną dostarczone po upływie tego terminu, niezależnie od daty stempla pocztowego, zostaną odrzucone.
Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na Wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia związane z opóźnieniem nie będą brane pod uwagę.

4. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty:
 • budżet projektu przedstawiony zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1 do oferty),
 • życiorysy zawodowe konsultantów przewidzianych do świadczenia usług informacyjnych PK przygotowane zgodnie ze wzorem (załącznik nr 2 do oferty),
 • umowa partnerstwa - w przypadku projektów sieciowych (załącznik nr 3 do oferty),
 • certyfikaty konsultantów PK (załącznik nr 4 do oferty),
 • kopia dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną (załącznik nr 5 do oferty),
 • plan promocji regionalnej sieci PK (dotyczy RPK) (załącznik nr 6 do oferty).

5. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 60 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert. Informacje o wynikach konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PARP.


 
 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-06-30 16:26:19
Aktualizowany: 2009-03-05 15:17:13 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7480
164/166/168/183/, ID=4580
drukuj