PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków – konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP" – III edycja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064, z późn. zm), zwanego dalej „Rozporządzeniem POKL”,

w ramach Zadania 3 („Zapewnienie MSP usług doradczo-szkoleniowych połączonych z finansowaniem zwrotnym) projektu systemowego PARP pn. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”, POKL

ogłasza III edycję konkursu dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej
w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”

Wnioski należy składać w terminie
od dnia 14 stycznia 2015 r. do dnia 4 lutego 2015 r., do godziny 16.30
w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

I. Cele i założenia realizacji Projektu

Celem Projektu jest przetestowanie oraz wdrożenie Usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP na rzecz nie mniej niż 35 Klientów, według określonego Standardu pobierz plik (426kB)

I.1. Definicje

Usługa pilotażowa w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP to usługa doradczo-szkoleniowa powiązana
z dostosowaną do potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ofertą finansowania zwrotnego, realizowana zgodnie ze Standardem.

Oferta finansowania zwrotnego (Oferta FZ) – produkty finansowe (np. kredyt, leasing), przedstawione w Załączniku nr 1 do Standardu (Opis Ofert FZ), przeznaczone na realizację określonego przedsięwzięcia gospodarczego w MŚP, dostosowane przez Instytucje Finansowe (IF) w ramach porozumienia z PARP do potrzeb i możliwości MŚP. Dostosowanie Oferty do potrzeb i możliwości MSP w porównaniu z innymi oferowanymi przez daną IF komercyjnymi produktami finansowania zwrotnego polega na spełnieniu przez tę Ofertę co najmniej jednego  z poniższych warunków:

1)    niższe parametry cenowe oferty (np. marża, prowizja, opłata za rozpatrzenie wniosku);

2)    zwiększona dostępność  dla sektora MŚP (poprzez złagodzenie wymogów formalnych  stawianych podmiotom ubiegającym się o finansowanie, udostępnienie danego finansowania podmiotom, dla których dotychczas nie było ono dostępne, np. podmiotom działającym krócej niż 18 miesięcy);

3)    złagodzone warunki wymaganego zabezpieczenia zwrotu finansowania (np. rodzaj zabezpieczenia, stosunek wartości zabezpieczeń do zaciągniętego zobowiązania, wartość LTV w przypadku zabezpieczenia hipotecznego).

4)    krótszy  okres  rozpatrywania wniosku o uzyskanie finansowania

 

Przed wprowadzeniem Oferty do Projektu PARP dokonuje analizy przedstawionej Oferty w odniesieniu do innych dostępnych na rynku oraz jej komplementarności z dotychczas dostępnymi w Projekcie Ofertami FZ.

 

Instytucja Finansowa (IF) – instytucja/podmiot udzielający finansowania zwrotnego, która podpisała z PARP porozumienie o współpracy w zakresie zapewnienia dostosowanej do potrzeb i możliwości MŚP Oferty finansowania zwrotnego, powiązanej z doradczo-szkoleniową usługą pilotażową w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP w ramach projektu systemowego PARP pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”. Lista IF współpracujących w ramach projektu może się zmieniać w związku z dołączaniem w czasie jego realizacji nowych Instytucji Finansowych zainteresowanych dostosowaniem Ofert finansowania zwrotnego do potrzeb i możliwości MŚP. Aktualna lista IF będzie publikowana na stronach PARP pod adresem: http://pokl.parp.gov.pl/ w zakładce dot. projektu systemowego PARP pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

II. O wsparcie na realizację projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia poniższe kryteria:

 1. działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz
 2. posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz
 3. posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz
 4. zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz
 5. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł, co najmniej na okres realizacji projektu oraz
 6. w ostatnich 2 latach działalności licząc do dnia złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia, zrealizował minimum 5 usług doradczych dotyczących pomocy w pozyskiwaniu finansowania zwrotnego na przedsięwzięcia gospodarcze mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw o łącznej wartości finansowania co najmniej 5 mln zł (netto), przy czym finansowanie pozyskiwane było we współpracy z min. 3 podmiotami udzielającymi finansowania zwrotnego[1] (tj. banki, fundusze pożyczkowe, itp.). Finansowanie zwrotne nie może obejmować kredytów konsumpcyjnych i obrotowych w rachunku bieżącym, a w dokumentacji dotyczącej udzielonego finansowania musi znajdować się potwierdzenie, że było ono związane z rozwojem przedsięwzięcia gospodarczego (dane potwierdzone opinią podmiotów udzielających finansowania zwrotnego, zaświadczających o prowadzeniu współpracy z tymi podmiotami); oraz
 7. spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej (link);
 1. zobowiąże się:
 • że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,
 • do wykorzystania w okresie realizacji Projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
 • do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu.

II. Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określa Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia
pobierz plik (875kB)

III. Łączny budżet konkursu na „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” wynosi 9.821.395,35 zł.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia, w którym może wnioskować o udzielenie mu wsparcia w maksymalnej wysokości 630 000 zł, (z zachowaniem zasad przygotowania Budżetu Projektu opisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców pobierz plik (650kB)), czyli założona średnia wartość wsparcia (wyrażona wielkością wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, liczona w odniesieniu do całego okresu realizacji Projektu)
na przetestowanie i wdrożenie pojedynczej Usługi pilotażowej u co najmniej 35 Klientów wynosi maksymalnie 18.000,00 zł, w tym:

1) maksymalnie 14% wartości uzyskanego wsparcia może być przeznaczona na realizację Fazy wstępnej Projektu mającej na celu zrekrutowanie i selekcję przedsiębiorców do udziału w Fazie właściwiej Projektu. Rozliczenie tych wydatków jest możliwe wyłącznie na podstawie liczby wyświadczonych, zaakceptowanych i rozliczonych pełnych Usług (na zakończenie realizacji całego Projektu);

2) co najmniej 86 % wartości uzyskanego wsparcia powinna dotyczyć Fazy właściwej projektu, obejmującej proces przetestowania oraz wdrożenia Usługi pilotażowej według Standardu przez Podmiot wsparcia. Średnia wartość wsparcia (wyrażona wielkością wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) na przetestowanie i wdrożenie pojedynczej Usługi pilotażowej wyświadczonej bezpośrednio dla jednego Klienta biorącego udział w Projekcie nie może zatem przekroczyć kwoty 15.480,00 zł (w odniesieniu do całego okresu realizacji Projektu), przy czym:

a.  wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z testowaniem i wdrożeniem najdroższej Usługi pilotażowej może wynieść maksymalnie 130% tej kwoty;

b.  wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem bezpośrednio związanych z realizacją Etapu I dla danego Klienta to maksymalnie 29% wartości usługi i nie więcej niż 3.480,00 zł,

 1. wartość komponentu szkoleniowego zgodnego z wymaganiami zawartymi w pkt III. Standardu (Procedura realizacji usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP) to maksymalnie 3.000,00 zł dla jednego Klienta (dla minimum dwóch wydelegowanych uczestników).

IV. Procedura składania wniosków.

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (1 egzemplarz) osobiście w siedzibie PARP lub przesyłając go pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem na adres siedziby PARP lub w wersji elektronicznej przez ePUAP (zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 4 do Wytycznych dla Wnioskodawców).

 

Adres siedziby PARP:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

 • Wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (1 egzemplarz wraz z załącznikami, spięty w sposób trwały) należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być opatrzona następującym sformułowaniem: „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP– III edycja konkursu” oraz musi zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy wraz z dokładnym adresem.
 • Wniosek o udzielenie wsparcia powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy lub umocowanego pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej i złożonego wraz z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi.
 • W przypadku składania Wniosku o udzielenie wsparcia przez ePUAP Wniosek powinien być podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wymaganym przez ePUAP.

Wnioski o udzielenie wsparcia przesłane w sposób inny niż określony powyżej (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres, niż wskazany powyżej, nie będą rozpatrywane.

Złożone w ramach konkursu Wnioski o udzielenie wsparcia nie będą zwracane Wnioskodawcom.

Agencja prowadzi rejestr wpływu Wniosków o udzielenie wsparcia, oznaczając datę i godzinę wpływu wniosków do Agencji oraz nadając im kolejne numery rejestracyjne. Za datę dostarczenia Wniosku o udzielenie wsparcia przyjmuje się datę faktycznego wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. datę rejestracji dokumentów w kancelarii lub wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia na ePUAP.

Wnioski złożone po terminie 4 lutego 2015 r. godzina 16.30 nie podlegają ocenie.

V. Procedura odwoławcza

W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego Wniosku zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, Wnioskodawca ubiegający się
o udzielenie wsparcia może wystąpić na piśmie do PARP o ponowne rozpatrzenie
Wniosku o udzielenie wsparcia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wystąpienia
o ponowne rozpatrzenie Wniosku do PARP. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie
Wniosku o udzielenie wsparcia powinno zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny Wniosku o udzielenie wsparcia. PARP ponownie rozpatruje Wniosek o udzielenie wsparcia w terminie 31 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę wystąpienia o ponowne rozpatrzenie Wniosku.

PARP, rozpatrując ponownie Wniosek o udzielenie wsparcia jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wystąpienia o ponowne rozpatrzenie Wniosku
o udzielenie wsparcia PARP dokona niezwłocznie odpowiedniej korekty Wstępnej listy rankingowej, tworząc Ostateczną listę rankingową. Korekta Wstępnej listy rankingowej polega na jej ponownym przygotowaniu zgodnie z Regulaminem oceny Wniosków
o udzielenie wsparcia.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o wynikach oceny złożonego Wniosku oraz o decyzji w sprawie udzielenia wsparcia. Wynik konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej PARP.

Od wyniku rozpatrzenia wystąpienia Wnioskodawcy o ponowne rozpatrzenie Wniosku nie przysługuje dalsze odwołanie.

VI. Informacje dodatkowe

 • Wszystkie zapytania Wnioskodawca przesyła na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pocztą elektroniczną na adres: ksu@parp.gov.pl lub faksem na
  nr 022 432 86 20 dopiskiem „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP - III edycja konkursu”.
 • Pytania dotyczące niniejszego konkursu, dokumentacji konkursowej w tym Wytycznych można zgłaszać nie później niż na 5 dni roboczych[2] przed ostateczną datą składania Wniosków o udzielenie wsparcia. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na bieżąco na stronie www.parp.gov.pl najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez PARP pytania i nie później niż na 5 dni przed upływem terminu składania Wniosków o udzielenie wsparcia.

Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 86 dni od ostatniego dnia terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia. W przypadku przedłużenia oceny Wniosków i zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu PARP poinformuje Wnioskodawców komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PARP.

Spotkanie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu planowane jest na 21 stycznia 2015 r. w siedzibie PARP. Komunikat zamieszczony zostanie na stronie http://pokl.parp.gov.pl

 


[1] Przez podmioty udzielające finansowania zwrotnego należy rozumieć  banki w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.)  („Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym”) lub Fundusze pożyczkowe w rozumieniu § 2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 stycznia 2005 r., w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221)). („wyodrębniony księgowo fundusz przeznaczony na udzielanie pożyczek mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom bądź  podmiotom podejmującym działalność gospodarczą”

             

[2] Tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-01-12 16:15:32
Aktualizowany: 2015-01-15 11:30:07 przez Aneta Zielińska-Sroka
Ilość odsłon: 18887
74/150/224/741/788/, ID=45354
drukuj