PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków – konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: "Świadczenie usługi systemowej KSU dla mikro i małych firm w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów lub zarządzania efektywnością energetyczną "

Nabór zamknięty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064) zwanego dalej „Rozporządzeniem POKL”,

w ramach Zadania 3 („Świadczenie usług systemowych”) projektu systemowego pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL

ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie  marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego lub w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”

Wnioski należy składać w terminie
od dnia 2 września do dnia 24 września 2014 r., do godziny 16.30
w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

I. O wsparcie na realizację projektu „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego lub zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia poniższe kryteria:

 1. W przypadku usługi systemowej KSU w zakresie z marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego:
 2. 1) działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz

  2) jest zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz usług szkoleniowych lub otrzymał od PARP pismo informujące o pozytywnym wyniku jego wniosku o rejestrację w KSU;

  3) posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz usług szkoleniowych spełniających wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz

  4) posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz usług szkoleniowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz

  5) zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Podmiotu Wsparcia na wartość nie mniejszą niż 10 tys. Euro, co najmniej na okres realizacji projektu;

  6) w ostatnich 5 latach swojej działalności zrealizował co najmniej 30 usług doradczych z zakresu marketingu lub sprzedaży produktów dla firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym co najmniej 15 z tych usług zostało wyświadczonych na rzecz mikro- i małych przedsiębiorstw;

  7) spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej link;

 3.  W przypadku usługi systemowej KSU w zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw:
 4. 1) działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz

  2) jest zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz usług szkoleniowych lub otrzymał od PARP pismo informujące o pozytywnym wyniku jego wniosku o rejestrację w KSU;

  3) posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz usług szkoleniowych spełniających wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz

  4) posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz usług szkoleniowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz

  5) zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 10.000 Euro, co najmniej na okres realizacji projektu.

  6) w ostatnich 5 latach swojej działalności, licząc do dnia składania wniosków o udzielenie wsparcia, zrealizował co najmniej 30 usług doradczych z zakresu zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, w tym co najmniej 15 z tych usług zostało wyświadczonych na rzecz mikro- i małych przedsiębiorstw;

  7) spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej link;

 

II.Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określa Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik (494kB).

 

III. Łączny budżet przeznaczony na świadczenie Usług systemowych KSU wynosi 5.500.000,00 zł, przy założeniu wysokości wkładu prywatnego od Klientów na poziomie 30% wartości budżetu usług systemowych KSU, przy czym dla usługi z zakresu:

 1. marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego budżet wynosi 2.750.000,00 zł.
 2. zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw budżet wynosi 2.750.000,00 zł.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację Projektu, przy czym w sytuacji kiedy złoży Wniosek na:

 1. jeden z zakresów usług, tj. marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego zarządzania albo efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, wybiera/wypełnia schemat/załącznik A albo schemat/załącznik B,
 2. dwa zakresy usług, tj. marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego i zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, wybiera/wypełnia schemat/załącznik A oraz schemat/załącznik B.

Wnioskowana kwota wsparcia dla jednego zakresu usługi nie może przekroczyć wysokości 500 000 zł. (z zachowaniem zasad przygotowania Budżetu Projektu opisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców pobierz plik (269kB)).


IV.Procedura składania wniosków.

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (1 egzemplarz) osobiście w siedzibie PARP lub przesyłając go pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem na adres siedziby PARP lub w wersji elektronicznej przez ePUAP (zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 4 do Wytycznych dla Wnioskodawców).

Adres siedziby PARP:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 

 • Wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (1 egzemplarz wraz z załącznikami, spięty w sposób trwały) należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być opatrzona następującym sformułowaniem: „Wniosek o udzielenie wsparcia na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego lub w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw - konkurs oraz musi zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy wraz z dokładnym adresem.
 • Wniosek o udzielenie wsparcia powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy lub umocowanego pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej i złożonego wraz z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi.
 • W przypadku składania Wniosku o udzielenie wsparcia przez ePUAP Wniosek powinien być podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wymaganym przez ePUAP.

Wnioski o udzielenie wsparcia przesłane w sposób inny niż określony powyżej (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres, niż wskazany powyżej, nie będą rozpatrywane.

Złożone w ramach konkursu Wnioski o udzielenie wsparcia nie będą zwracane Wnioskodawcom.

Agencja prowadzi rejestr wpływu Wniosków o udzielenie wsparcia, oznaczając datę i godzinę wpływu wniosków do Agencji oraz nadając im kolejne numery rejestracyjne. Za datę dostarczenia Wniosku o udzielenie wsparcia przyjmuje się datę faktycznego wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. datę rejestracji dokumentów w kancelarii lub wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia na ePUAP.

Wnioski złożone po terminie 24 września 2014 r. godzina 16.30 nie podlegają ocenie.

 

V.Procedura odwoławcza

W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego Wniosku zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie wsparcia może wystąpić do PARP z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PARP. Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia powinien zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny Wniosku o udzielenie wsparcia. PARP ponownie rozpatruje wniosek w terminie 31 dni od dnia złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia przez Wnioskodawcę. Za dzień złożenia przyjmuje się dzień wpływu do PARP. PARP, rozpatrując ponownie Wniosek o udzielenie wsparcia, jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia PARP dokona niezwłocznie odpowiedniej korekty list rankingowych, tworząc Ostateczne listy rankingowe. Korekta list rankingowych polega na ich ponownym przygotowaniu zgodnie z Regulaminem oceny Wniosków o udzielenie wsparcia.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o wynikach oceny złożonego Wniosku oraz o decyzji w sprawie udzielenia wsparcia. Wynik konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej PARP.

Od wyniku rozpatrzenia wystąpienia Wnioskodawcy o ponowne rozpatrzenie Wniosku nie przysługuje dalsze odwołanie.

Informacje dodatkowe :

 • Wszystkie zapytania Wnioskodawca przesyła na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pocztą elektroniczną na adres: ksu@parp.gov.pl lub faksem na nr 022 432 86 20 lub 022 432 84 04 z dopiskiem „„Wniosek o udzielenie wsparcia na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego lub w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”.
 • Pytania dotyczące konkursu i Wytycznych można zgłaszać nie później niż na 5 dni roboczych przed ostateczną datą składania Wniosków o udzielenie wsparcia. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na bieżąco na stronie www.parp.gov.pl najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez PARP pytania i nie później niż na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania Wniosków.

Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 90 dni od ostatniego dnia terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia. W przypadku przedłużenia oceny Wniosków i zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu PARP poinformuje Wnioskodawców komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PARP.

 

 

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-09-02 14:30:50
Aktualizowany: 2014-09-26 08:46:54 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 7235
74/150/224/622/771/, ID=42493
drukuj