PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualizacja "Zasad realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu II POKL - 22.05.2014r."

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22.05.2014 opublikowała aktualizację Zasad realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu II POKL. 

Zmiany wprowadzone w Zasadach dotyczą:

1.    Uszczegółowiono zasady i sposób wypełnienia tabeli 5 we wniosku o płatność (postęp rzeczowy) w zakresie opisu zadań, w ramach których należy dokonać wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zasadą konkurencyjności, zasadą efektywnego zarządzania finansami (reguła rozeznania rynku dla zakupu powyżej 20 tys. zł.).
2.    Uszczegółowiono zasady i sposób wypełniania załącznika nr 2 do wniosku o płatność w zakresie Tabeli 7, tj. doprecyzowano zapisy w zakresie sprawozdawczości w podziale na projekty z poszczególnych konkursów.
3.    Wprowadzono zalecenia w zakresie weryfikacji poprawności formularza PEFS (przed jego złożeniem do PARP) za pomocą walidatora dostępnego na stronie internetowej PARP.
4.    Uaktualniono podstawę prawną dla wymogu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w projekcie, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
5.    Uszczegółowiono sposób opisywania wydatków w Załączniku nr 1 do wniosku o płatność (dot. osób zatrudnionych w projekcie, zakupów dokonanych z zachowaniem ustawy prawo zamówień publicznych, zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami).
6.    Wprowadzono zapisy w zakresie konsekwencji naruszenia przez Beneficjenta art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem zmian ustawy od dnia  8 kwietnia 2014r. w zakresie konsekwencji naruszenia art. 207 ust. 1 ustawy.
7.    Wprowadzono zapisy o możliwości pomniejszenia kolejnej płatności o odsetki z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
8.    Doprecyzowano zapisy w zakresie rozliczenia końcowego projektu zgodnie z regułą proporcjonalności.
9.    Wprowadzono zapisy z uaktualnionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących od dnia 01 maja 2014r., tj. wprowadzono zapisy informujące, że limit 240 godzin pracy w miesiącu dotyczy zaangażowania również w jednym projekcie (dotychczas limit dotyczył pracowników zaangażowanych w więcej niż jednym projekcie) oraz wszystkich zadań wykonywanych przez daną osobę (w tym finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, jak i środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów).
Wprowadzono wymóg składania przez pracownika oświadczeń w powyższym zakresie.
Doprecyzowano zapisy w zakresie konieczności prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO.
10.    Zgodnie z aktualizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących od dnia 01 maja 2014r. doprecyzowano regulacje odnoszące się wyłącznie do umów o dzieło z uwagi na ich specyfikę i wyłączenie spod obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy.
11.    Wprowadzono zapisy o konieczności przechowywania raportu z usługi doradczej w siedzibie Beneficjenta (dotychczas dokument przesyłany był do PARP wraz z wnioskiem o płatność).
12.    W przypadku wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności doprecyzowano wymogi zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, w szczególności wprowadzono obowiązek umieszczenia zapytania ofertowego oraz informacji o wyniku postępowania na specjalnej stronie internetowej, która zostanie wskazana w komunikacie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej POKL- IZ POKL) umieszczonym na stronie internetowej www.efs.gov.pl, przy czym  udostępnienie przedmiotowej strony planowane jest przez IZ POKL na IV kw. 2014r.
Obowiązek umieszczenia zapytania ofertowego na specjalnej stronie internetowej wejdzie w życie od dnia określonego w komunikacie IZ POKL (tj. dnia nie wcześniejszego niż 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia powyższego komunikatu).
Obowiązek umieszczenia informacji o wyniku postępowania na specjalnej stronie internetowej wejdzie w życie od dnia określonego w komunikacie IZ POKL.

13.    Wprowadzono obowiązek posiadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ważnego do dnia 31 grudnia 2020r. przez co najmniej jednego z pracowników Beneficjenta (odpowiedzialnego za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją).
14.    Doprecyzowano katalog zmian w projekcie wymagających wydania pisemnej zgody PARP, w szczególności pod kątem obowiązującej Beneficjenta reguły proporcjonalności.
15.    Doprecyzowano zapisy w zakresie monitoringu i kontroli działań merytorycznych w projekcie, a w szczególności doprecyzowano cel i zakres przeprowadzonego monitoringu i kontroli.
16.    Uaktualniono załącznik dotyczący wymagań w zakresie audytu w projekcie (wprowadzono obowiązek zweryfikowania, czy osoba przeprowadzająca audyt nie prowadziła wcześniej kontroli tego samego projektu), ponadto zaktualizowano:
- Załącznik: Oświadczenie o nie dokonywaniu wypłat nie związanych z projektem,
- Załącznik: Zestawienie zaangażowania pracowników w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz w zadaniach finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta,
- Załącznik: Zestawienie postępowań na wybór dostawców towarów lub usług przeprowadzonych zgodnie z ustawą pzp / zasadą konkurencyjności w ramach projektu,
- Załącznik: Zestawienie usług i towarów podlegających rozeznaniu rynku przed dokonaniem zakupu.

Aktualizacja ta wchodzi w życie z dniem 22.05.2014 z zastrzeżeniem zmian opisanych w pkt 9, 10 i 12 komunikatu.

Zasady realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu II POKL (link).

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-05-22 10:57:59
Aktualizowany: 2014-05-22 11:32:50 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 3728
74/150/389/396/, ID=40570
drukuj