PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualizacja "Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22.05.2014  opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.

Zmiany wprowadzone w Zasadach dotyczą:
1.    Uszczegółowiono zasady i sposób wypełnienia tabeli 5 we wniosku o płatność (postęp rzeczowy) w zakresie opisu zadań, w ramach których należy dokonać wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, zasadą konkurencyjności, zasadą efektywnego zarządzania finansami (tj. regułą rozeznania rynku dla zakupu powyżej 20 tys. zł.).
2.    Uszczegółowiono zasady i sposób wypełniania załącznika nr 2 do wniosku o płatność – w zakresie Tabeli 6 (Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis na rzecz MŚP) oraz Tabeli 7 (tj. doprecyzowano zapisy w zakresie sprawozdawczości w podziale na projekty z poszczególnych konkursów ogłoszonych w latach 2008-2010, konkursu HeRosi organizacji i konkursu Zielone światło).
3.    Wprowadzono zalecenia w zakresie weryfikacji poprawności formularza PEFS (przed jego złożeniem do PARP) za pomocą walidatora dostępnego na stronie internetowej PARP.
4.    Uaktualniono podstawę prawną dla wymogu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w projekcie, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
5.    Uszczegółowiono sposób opisywania wydatków w Załączniku nr 1 do wniosku o płatność,  (dot. osób zatrudnionych w projekcie, zakupów dokonanych z zachowaniem ustawy prawo zamówień publicznych, zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami).
6.    Wprowadzono zapisy w zakresie konsekwencji naruszenia przez Beneficjenta art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z uwzględnieniem zmian ustawy od dnia  8 kwietnia 2014r. w zakresie konsekwencji naruszenia art. 207 ust. 1 ustawy.
7.    Wprowadzono zapisy o możliwości pomniejszenia kolejnej płatności o odsetki z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
8.    Wskazano, że Beneficjent może zostać poproszony o przesłanie do PARP opracowanej  Strategii zarządzania zasobami ludzkimi (projekty w ramach konkursu HeRosi organizacji), bądź jej aktualizacji.
W załączniku do Zasad realizacji wprowadzono zalecenia PARP w zakresie opracowania tej strategii.
9.    Wskazano, że Beneficjent może zostać poproszony o przesłanie do PARP opracowanego Programu/ planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych (projekty w ramach konkursu Zielone Światło), bądź jego aktualizacji.
10.    Doprecyzowano zapisy w zakresie rozliczenia końcowego projektu zgodnie z regułą proporcjonalności (projekty w ramach konkursu HeRosi organizacji oraz konkursu Zielone światło).
11.    Ujednolicono zapisy z Zasad realizacji z zapisami Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012r. w.s. udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. 2012 1064 z późn. zm.) i wskazano, że do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się wydatków poniesionych wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu  (projekty wyłonione w ramach konkursów HeRosi Organizacji i Zielone Światło, ogłoszonych od 26 września 2012, tj. od dnia wejścia w życie w.w. rozporządzenia).
12.    Wprowadzono zapisy z uaktualnionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących od dnia 01 maja 2014r., tj. wprowadzono zapisy informujące, że limit 240 godzin pracy w miesiącu dotyczy zaangażowania również w jednym projekcie (dotychczas limit dotyczył pracowników zaangażowanych w więcej niż jednym projekcie) oraz wszystkich zadań wykonywanych przez daną osobę (w tym finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, jak i środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów).
Wprowadzono wymóg składania przez pracownika oświadczeń w powyższym zakresie.
Doprecyzowano zapisy w zakresie konieczności prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO.
13.    Zgodnie z aktualizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących od dnia 01 maja 2014r. doprecyzowano regulacje odnoszące się wyłącznie do umów o dzieło z uwagi na ich specyfikę i wyłączenie spod obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy.
14.    Wprowadzono zapisy o konieczności przechowywania w siedzibie Beneficjenta raportu z usługi doradczej i zestawienia zrealizowanego doradztwa indywidualnego (dotychczas dokumenty przesyłane były do PARP wraz z wnioskiem o płatność za okres rozliczeniowy, w którym powstał wydatek/ zostało zrealizowane doradztwo indywidualne).
15.    Doprecyzowano zapisy dotyczące otwartego charakteru projektów (w ramach jednego projektu nie może wziąć udziału więcej niż 15% osób zatrudnionych w jednej firmie np. w projekcie jest 50 osób ogółem, to firma 1 osobowa stanowi 2% ogółu osób w ramach projektu i jest kwalifikowalna) oraz doprecyzowano, że zapisy te dotyczą zarówno projektów otwartych z konkursów ogłoszonych w latach 2008-2010, jak i projektów otwartych z konkursu Zielone światło (ogłoszonego w 2012r.).
16.    Doprecyzowano, że poniższy wymóg zapewnienia ogólnopolskiego charakteru ogólnopolskich projektów otwartych dotyczy jedynie projektów z konkursów ogłoszonych w latach 2008- 2010:
osoby uczestniczące w szkoleniach muszą pochodzić z min. 5 województw i jednocześnie liczba osób objętych wsparciem, pochodzących z jednego województwa, nie może przekroczyć 50% ogółu osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu.
17.    Uaktualniono minimalny zakres umowy szkoleniowej (załącznik 3 do Zasad realizacji), w szczególności uzupełniono  numery referencyjne programu pomocowego.
18.    W przypadku wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności doprecyzowano wymogi zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, w szczególności wprowadzono obowiązek umieszczenia zapytania ofertowego oraz informacji o wyniku postępowania na specjalnej stronie internetowej, która zostanie wskazana w komunikacie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej POKL- IZ POKL) umieszczonym na stronie internetowej www.efs.gov.pl , przy czym  udostępnienie przedmiotowej strony planowane jest przez IZ POKL na IV kw. 2014r.
Obowiązek umieszczenia zapytania ofertowego na specjalnej stronie internetowej wejdzie w życie od dnia określonego w komunikacie IZ POKL (dnia nie wcześniejszego niż 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia powyższego komunikatu).
Obowiązek umieszczenia informacji o wyniku postępowania na specjalnej stronie internetowej wejdzie w życie od dnia określonego w komunikacie IZ POKL.  
19.    Wprowadzono obowiązek posiadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ważnego do dnia 31 grudnia 2020r. przez co najmniej jednego z pracowników Beneficjenta (odpowiedzialnego za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją).
20.    Doprecyzowano katalog zmian w projekcie wymagających wydania pisemnej zgody PARP, w szczególności pod kątem obowiązującej Beneficjenta reguły proporcjonalności;
21.    Doprecyzowano zapisy w zakresie monitoringu i kontroli działań merytorycznych w projekcie, a w szczególności doprecyzowano cel i zakres przeprowadzonego monitoringu i kontroli;
22.    Uaktualniono załącznik dotyczący wymagań w zakresie audytu w projekcie (wprowadzono obowiązek zweryfikowania, czy osoba przeprowadzająca audyt nie prowadziła wcześniej kontroli tego samego projektu), ponadto zaktualizowano:
-Załącznik: Oświadczenie o nie dokonywaniu wypłat nie związanych z projektem,
-Załącznik: Zestawienie zaangażowania pracowników w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz w zadaniach finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta,
-Załącznik: Zestawienie postępowań na wybór dostawców towarów lub usług przeprowadzonych zgodnie z ustawą pzp / zasadą konkurencyjności w ramach projektu
-Załącznik: Zestawienie usług i towarów podlegających rozeznaniu rynku przed dokonaniem zakupu.

Aktualizacja ta wchodzi w życie z dniem 22.05.2014r.  z zastrzeżeniem zmiany opisanej w pkt  12,  13 i 18 komunikatu.
Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-05-22 09:49:56
Aktualizowany: 2014-05-22 09:51:02 przez Magdalena Ksiażek
Ilość odsłon: 5229
74/150/218/594/620/, ID=40553
drukuj