PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie projektu (umowa standardowa oraz umowa – kwoty ryczałtowe) dla Poddziałania 2.1.2

Wprowadzenie modyfikacji w zapisach ww. wzorów zostało podyktowane m.in. koniecznością dokonania zmian porządkowych w treści umów związanych z aktualizacją aktów prawnych i publikatorów oraz zmianą nazwy Instytucji Zarządzającej w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.11.2013 r.  w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1390). Przedmiotowe zmiany nie stanowią pogorszenia warunków konkursowych.


Najważniejsze zmiany dotyczą:
•    uaktualnienia podstaw prawnych w odniesieniu do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
•    uaktualnienia podstaw prawnych w odniesieniu do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
•    uaktualnienia podstaw prawnych w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności.
•    uaktualnienia podstaw prawnych dla rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 12, ze zm.), rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 , str. 1, ze zm.,  Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, str. 3,  ze  zm.).
•    uaktualniono nazwę Instytucji Zarządzającej wskazując Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz działający w jego imieniu Departament Europejskiego Fundusz Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Nowy wzór umów został umieszczony w dokumentacji dla  konkursu zamkniętego o nr POKL/2.1.2/2014/S (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-03-19 15:26:18
Aktualizowany: 2014-03-19 15:27:46 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 4402
74/150/220/312/313/, ID=39016
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL