PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Planowane ogłoszenie konkursu na wybór usługodawców nowej usługi pilotażowej KSU w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP oraz konsultacje Standardu świadczenia tej usługi

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w połowie lutego br. zaplanowano ogłoszenie konkursu na wybór usługodawców, których zadaniem będzie przetestowanie i wdrożenie doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej KSU w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP. Usługa ta będzie świadczona zgodnie ze Standardem, do konsultacji którego zapraszamy wszystkich potencjalnych usługodawców oraz przedsiębiorców.

I.         Założenia Projektu:

Projekt składa się z dwóch Faz:

Faza wstępna – mająca na celu zrekrutowanie i selekcję przedsiębiorców do udziału w fazie właściwiej Projektu

Faza właściwa – obejmująca proces przetestowanie oraz wdrożenie Usługi pilotażowej według Standardu przez PW

II.      Założenia finansowania Projektu oraz Usług pilotażowych do konstruowania budżetu

Projekt zakłada udzielenie wsparcia na pokrycie wydatków kwalifikowalnych związanych z:

1. Fazą wstępną – max. 14 % wartość uzyskanego wsparcia stanowić mogą wydatki związane Fazą wstępną. W ramach tych wydatków Wnioskodawca będzie rozliczyć koszty czasu pracy Doradców, przejazdów, teleinformatyczne, związane z pozyskiwaniem i obsługą Klientów, którzy z różnych przyczyn (np. wycofanie się Klienta, niekwalifikowalność do usługi itd.) nie skorzystają z pełnej usługi doradczo-szkoleniowej połączonej z dostosowaną ofertą finansowania zwrotnego. Wartość ta stanowić będzie  pomoc de minimis dla PW, o ile  podobne usługi PW może  oferować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Uwaga! Rozliczenie tych wydatków jest możliwe wyłącznie na podstawie liczby wyświadczonych, zaakceptowanych i rozliczonych pełnych Usług (na zakończenie realizacji całego Projektu).

2. Fazą właściwą – czyli wdrażaniem (testowaniem) Usługi pilotażowej na rzecz nie mniej niż 35 Klientów, zgodnie ze Standardem, przy następujących założeniach:

2.1  całkowity koszt Usług pilotażowych wyświadczonych bezpośrednio u/dla Klienta stanowić będzie co najmniej 86% całkowitej wysokości wsparcia udzielonego na ten cel Podmiotowi wsparcia;

2.2  koszt usługi stanowi max. 10% wartości uzyskanego finansowania[1].

2.3  Średnia wartość wsparcia (wyrażona wielkością wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) na przetestowanie jednej Usługi pilotażowej na rzecz jednego Klienta biorącego udział w Projekcie nie może przekroczyć 15.480,00 zł (w odniesieniu do całego okresu realizacji Projektu),  z zastrzeżeniem pkt. 3), przy czym:

 1. wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z testowaniem i wdrożeniem najdroższej Usługi pilotażowej może wynieść maksymalnie 130% tej kwoty;
 2. Wartość Etapu I dla danego Klienta to max. 27% wartości uługi doradczej,  max. 3.480,00 zł, z zastrzeżeniem ust.1).
 3. W tym, wartość komponentu szkoleniowego to max. 3.000,00 zł dla jednego Klienta (dla min. dwóch wydelegowanych uczestników).

III. O wsparcie na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP może ubiegać się podmiot, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • działa na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz szkoleniowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. rok 2011, nr 112, poz. 656),
 • posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny,
 • spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej,
 • oraz zobowiąże się:
  • że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,
  • do wykorzystania w okresie realizacji Projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
  • do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu objętego wsparciem.

Wybrane wymagania obligatoryjne związane ze specyfiką świadczenia usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

Podmiot Wsparcia testujący usługę pilotażową w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych:

1) zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł, co najmniej na okres realizacji projektu.

2) Podmiot spełnia wymagania w zakresie potencjału ekonomicznego, jeżeli w ostatnich dwóch latach działalności licząc do dnia składania Wniosku o udzielenie wsparcia zrealizował minimum 5 usług doradczych, dotyczących pomocy w pozyskiwaniu finansowania zwrotnego o wartości co najmniej 5 mln zł (netto) na przedsięwzięcia gospodarcze mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, przy czym finansowanie pozyskiwane było z co najmniej 3 instytucji finansowych.

3) nie jest Instytucją Finansową w rozumieniu niniejszego Projektu, tj. instytucją, która podpisała z PARP porozumienie o współpracy w zakresie zapewnienia dostosowanej do potrzeb i możliwości MŚP Oferty finansowania zwrotnego, powiązanej z doradczo-szkoleniową usługą pilotażową w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP  dla Klientów w ramach projektu systemowego PARP pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne

4) zapewnia świadczenie usługi pilotażowej  przez Doradców, z których każdy:

a) posiada co najmniej dwuletnie (zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat) doświadczenie w świadczeniu usług doradczych w obszarze finansów firmy lub na rzecz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą;

oraz

b) w ciągu ostatnich 2 lat (do dnia składania wniosków) przyczynił się do uzyskania finansowania zwrotnego, z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych i kredytów w rachunku bieżącym,  przez mikro lub małych przedsiębiorców na rozwój ich przedsięwzięć gospodarczych (w umowie o udzielenie finansowania musi być zapis dot. rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego) o wartości co najmniej 500 tys. zł 

5) Doradcy, o których mowa w punkcie 4 posiadają doświadczenie (łącznie) w realizacji, co najmniej 15 usług doradczych w zakresie w zakresie analizy finansowej przedsięwzięć gospodarczych, zdobyte w ciągu 3 lat licząc do dnia składania Wniosków o udzielenie wsparcia, w tym co najmniej 5 usług doradczych zrealizowanych było na rzecz mikro- lub małych przedsiębiorstw.

6) Doradcy, o których mowa w pkt. 4 nie mogą w okresie realizacji projektu być zatrudnieni przez IF (w rozumieniu niniejszego projektu), których produkty finansowania zwrotnego będą przedmiotem usług doradczych w ramach Projektu;

 

Poniżej prezentujemy projekt „Standardu świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionym dokumentem oraz prosimy o zgłaszanie uwag, także do ww. założeń Projektu, które można przesyłać na adres e-mail: ksu@parp.gov.pl z dopiskiem w tytule: „Nowa usługa pilotażowa KSU w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”, na poniższym formularzu zmian.

„Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” – projekt pobierz plik (395kB)

Formularz zmian pobierz plik (468kB)

Na Państwa uwagi czekamy do 27 stycznia 2014 r.

Zapraszamy do konsultacji!

Wszelkie informacje na temat ww. konkursu będą publikowane na stronie www.parp.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr"
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

Projekt Systemowy PARP
„Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne”

Zadanie 3
„Zapewnienie MSP usług doradczo-szkoleniowych połączonych z finansowaniem zwrotnym”

Usługa pilotażowa w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

 


[1] Tzn. przy wartości usługi  15.480,00 zł – wysokość  produktu finansowego (np. kredyt, pożyczka, leasing), przeznaczone na realizację określonego przedsięwzięcia gospodarczego w MŚP musi być nie mniejsza niż  154.480,00 zł

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-01-13 15:28:08
Aktualizowany: 2014-01-13 15:57:54 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 6647
74/150/224/741/742/, ID=37851
drukuj