PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe).

Wprowadzenie modyfikacji w zapisach ww. wzoru zostało podyktowane m.in. koniecznością dostosowania treści umowy do obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013 r. wersji „Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – w zakresie, jaki dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych przed dniem 1 stycznia 2013 r., dodania elementów odzwierciedlających przepisy prawa (np. w zakresie pomocy publicznej) oraz zachowania jednolitości postanowień zawartych w umowach zawieranych w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.
Najważniejsze zmiany dotyczą:
• wprowadzenia zapisów w zakresie pomocy publicznej udzielanej na podstawie umowy o dofinansowanie
• doprecyzowania sposobu wypłaty transz  wsparcia ramach projektu
• dodania informacji na temat wkładu prywatnego przewidzianego w ramach projektu w związku z udzielaną pomocą publiczną
• doprecyzowania zapisów w zakresie zasad składania wniosków o płatność i rozliczania wydatków
• doprecyzowania zapisów w zakresie warunków dokonywania płatności  w projekcie
• dodania załącznika ustanawiającego wzór weksla in blanco i deklaracji wekslowej jako wymaganego zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu

Nowy wzór umowy został umieszczony w dokumentacji dla  konkursu „HeRosi organizacji”  (link) oraz konkursu „Zielone światło” (link)

Lista plików wzor umowy ryczałtowej bez rej zm, po uwagach MPIPS_03.09.13 (328kB)
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-09-26 12:42:44
Aktualizowany: 2013-09-26 13:26:04 przez Magdalena Ksiażek
Ilość odsłon: 6071
74/150/568/570/, ID=35556
drukuj