PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków – konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”

Nabór zamknięty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064), zwanego dalej „Rozporządzeniem POKL”,

w ramach Zadania 4 („Testowanie usług w formie pilotaży”) projektu systemowego PARP pn. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”, POKL

ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”

 Wnioski należy składać w terminie
od dnia 25 czerwca do dnia 22 lipca 2013 r., do godziny 16.30
w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

 

I. O wsparcie na realizację projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia poniższe kryteria:

 1. działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz
 2. posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz
 3. posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz
 4. zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz
 5. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł, co najmniej na okres realizacji projektu oraz
 6. w ostatnich 5 latach swojej działalności, licząc do dnia składania wniosków o udzielnie wsparcia, zrealizował co najmniej 10 usług doradczych z zakresu zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, w tym co najmniej 5 z tych usług zostało wyświadczonych na rzecz mikro- i małych przedsiębiorstw oraz
 7. spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej (link);
 8. zobowiąże się:
 • że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,
 • do wykorzystania w okresie realizacji Projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
 • do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu.


II. Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określa Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik (610kB).

III. Łączny budżet konkursu na „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” wynosi 4.280.000 zł.


Jeden Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia, w którym może wnioskować o udzielenie mu wsparcia w maksymalnej wysokości 500 000 zł. (z zachowaniem zasad przygotowania Budżetu Projektu opisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców pobierz plik (391kB)).

IV. Procedura składania wniosków.


Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (1 egzemplarz) osobiście w siedzibie PARP lub przesyłając go pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem na adres siedziby PARP lub w wersji elektronicznej przez ePUAP (zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 4 do Wytycznych dla Wnioskodawców).

Adres siedziby PARP:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

 

 • Wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (1 egzemplarz wraz z załącznikami, spięty w sposób trwały) należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być opatrzona następującym sformułowaniem: „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw – konkurs” oraz musi zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy wraz z dokładnym adresem.
 • Wniosek o udzielenie wsparcia powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy lub umocowanego pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej i złożonego wraz z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi.
 • W przypadku składania Wniosku o udzielenie wsparcia przez ePUAP Wniosek powinien być podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wymaganym przez ePUAP.

Wnioski o udzielenie wsparcia przesłane w sposób inny niż określony powyżej (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres, niż wskazany powyżej, nie będą rozpatrywane.

Złożone w ramach konkursu Wnioski o udzielenie wsparcia nie będą zwracane Wnioskodawcom.

Agencja prowadzi rejestr wpływu Wniosków o udzielenie wsparcia, oznaczając datę i godzinę wpływu wniosków do Agencji oraz nadając im kolejne numery rejestracyjne. Za datę dostarczenia Wniosku o udzielenie wsparcia przyjmuje się datę faktycznego wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. datę rejestracji dokumentów w kancelarii lub wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia na ePUAP.

Wnioski złożone po terminie 22 lipca 2013 r. godzina 16.30 nie podlegają ocenie.


V. Procedura odwoławcza

W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego Wniosku zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie wsparcia może wystąpić na piśmie do PARP o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia. Termin jest liczony od dnia otrzymania i potwierdzenia odbioru faksu lub potwierdzenia dostarczenia wiadomości elektronicznej. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wystąpienia o ponowne rozpatrzenie Wniosku do PARP. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia powinno zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny Wniosku o udzielenie wsparcia.

PARP ponownie rozpatruje Wniosek o udzielenie wsparcia w terminie 31 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę wystąpienia o ponowne rozpatrzenie Wniosku.

PARP, rozpatrując ponownie Wniosek o udzielenie wsparcia jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wystąpienia o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia PARP dokona niezwłocznie odpowiedniej korekty Wstępnej listy rankingowej, tworząc Ostateczną listę rankingową. Korekta Wstępnej listy rankingowej polega na jej ponownym przygotowaniu zgodnie z Regulaminem oceny Wniosków o udzielenie wsparcia.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o wynikach oceny złożonego Wniosku oraz o decyzji w sprawie udzielenia wsparcia. Wynik konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej PARP.

Od wyniku rozpatrzenia wystąpienia Wnioskodawcy o ponowne rozpatrzenie Wniosku nie przysługuje dalsze odwołanie.VI. Informacje dodatkowe

 • Wszystkie zapytania Wnioskodawca przesyła na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pocztą elektroniczną na adres: ksu@parp.gov.pl lub faksem na nr 022 432 86 20 dopiskiem „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”.
 • Pytania dotyczące konkursu i Wytycznych można zgłaszać nie później niż na 5 dni roboczych przed ostateczną datą składania Wniosków o udzielenie wsparcia. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na bieżąco na stronie www.parp.gov.pl najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez PARP pytania i nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Wniosków.


Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 71 dni od ostatniego dnia terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia. W przypadku przedłużenia oceny Wniosków i zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu PARP poinformuje Wnioskodawców komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PARP.

Spotkanie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu planowane jest na 9 lipca 2013 r. w siedzibie PARP. Komunikat w tej sprawie będzie umieszczony na stronie głównej PARP oraz w zakładce „Komunikaty”. Zachęcamy do systematycznego przeglądania strony www.parp.gov.pl.

 

stopka POKL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-06-25 14:06:03
Aktualizowany: 2013-07-23 10:50:17 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6748
74/150/224/622/674/, ID=33769
drukuj