PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków – konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: "Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska"

Nabór zamkniety

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064) zwanego dalej „Rozporządzeniem POKL”,

w ramach Zadania 3 („Świadczenie usług systemowych KSU”) projektu systemowego pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), na lata 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”.

ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska”


Wnioski należy składać w terminie

od dnia 2 kwietnia do dnia 22 kwietnia 2013 r., do godziny 16.30

w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

I. O wsparcie na realizację projektu „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska” może ubiegać się podmiot zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, który spełnia poniższe kryteria:

 1. działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz posiada:
 2. wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz szkoleniowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 656).oraz
 3. odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny;
 4. jest podmiotem zajmującym się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 5. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN;
 6. posiada wdrożony system doskonalenia kompetencji konsultantów;
 7. zapewni, że realizacja projektu odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym z zasadami polityk wspólnotowych, w szczególności z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn;
 8. spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej (link);
 9. zobowiąże się:
 • do świadczenia usług systemowych KSU objętych wsparciem za częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców w wysokości co najmniej 30% kosztów usługi,
 • do wykorzystania w okresie realizacji Projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją
 • do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu objętego wsparciem.

 

II.  Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określa Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik (518kB).

 

III. Łączny budżet konkursu na „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska” wynosi 4.494.000 zł.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia w maksymalnej wysokości 500 000 zł. (z zachowaniem zasad opisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców pobierz plik (455kB)).

 

IV. Procedura składania wniosków.

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (1 egzemplarz) osobiście w siedzibie PARP lub przesyłając go pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem na adres siedziby PARP lub w wersji elektronicznej przez ePUAP (zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 4 do Wytycznych dla Wnioskodawców).

Adres siedziby PARP:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 • Wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (1 egzemplarz wraz z załącznikami, spięty w sposób trwały) należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być opatrzona następującym sformułowaniem: Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska - konkurs” oraz musi zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy wraz z dokładnym adresem.
  • Wniosek o udzielenie wsparcia powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy lub umocowanego pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej i złożonego wraz z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi.
  • W przypadku składania Wniosku o udzielenie wsparcia przez ePUAP Wniosek powinien być podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wymaganym przez ePUAP.

 

Wnioski o udzielenie wsparcia przesłane w sposób inny niż określony powyżej (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres, niż wskazany powyżej, nie będą rozpatrywane.

Złożone w ramach konkursu Wnioski o udzielenie wsparcia nie będą zwracane Wnioskodawcom.

Agencja prowadzi rejestr wpływu Wniosków o udzielenie wsparcia, oznaczając datę i godzinę wpływu wniosków do Agencji oraz nadając im kolejne numery rejestracyjne. Za datę dostarczenia Wniosku o udzielenie wsparcia przyjmuje się datę faktycznego wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. datę rejestracji dokumentów w kancelarii lub wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia na ePUAP.

Wnioski złożone po terminie 22 kwietnia 2013 r. godzina 16.30 nie podlegają ocenie.

 

V. Procedura odwoławcza

W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego Wniosku zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie wsparcia może wystąpić do PARP z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PARP. Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia powinien zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny Wniosku o udzielenie wsparcia. PARP ponownie rozpatruje wniosek w terminie 31 dni od dnia złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia przez Wnioskodawcę. Za dzień złożenia przyjmuje się dzień wpływu do PARP. PARP, rozpatrując ponownie Wniosek o udzielenie wsparcia, jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia PARP dokona niezwłocznie odpowiedniej korekty list rankingowych, tworząc Ostateczne listy rankingowe. Korekta list rankingowych polega na ich ponownym przygotowaniu zgodnie z Regulaminem oceny Wniosków o udzielenie wsparcia.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o wynikach oceny złożonego Wniosku oraz o decyzji w sprawie udzielenia wsparcia. Wynik konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej PARP.

Od wyniku rozpatrzenia wystąpienia Wnioskodawcy o ponowne rozpatrzenie Wniosku nie przysługuje dalsze odwołanie.

Informacje dodatkowe :

 • Wszystkie zapytania Wnioskodawca przesyła na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pocztą elektroniczną na adres: ksu@parp.gov.pl lub faksem na nr 022 432 86 20 lub 022 432 84 04 z dopiskiem „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska”.
 • Pytania dotyczące konkursu i Wytycznych można zgłaszać nie później niż na 5 dni roboczych przed ostateczną datą składania Wniosków o udzielenie wsparcia. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na bieżąco na stronie www.parp.gov.pl najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez PARP pytania i nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Wniosków.

 

Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 71 dni od ostatniego dnia terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia. W przypadku przedłużenia oceny Wniosków i zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu PARP poinformuje Wnioskodawców komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PARP.

 

stopka POKL

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-03-29 11:31:27
Aktualizowany: 2013-04-23 09:14:45 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4470
74/150/224/622/639/, ID=31957
drukuj