PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualizacja "Zasad realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu II POKL- 05.03.2013r."

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 05.03.2013 opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu II POKL.

Zmiany wprowadzone w Zasadach dotyczą:

  1. Uszczegółowiono zasady dotyczące realizacji poszczególnych etapów projektu innowacyjnego.
  2. Uszczegółowiono zasady i sposób wypełnienia załącznika nr 2 do wniosku o płatność, w szczególności Tabelę 7. Osiągnięte wartości wskaźników, doprecyzowano zapisy w zakresie sprawozdawczości PEFS.
  3. Zaktualizowano zapisy dotyczące zgłaszania działań w projekcie z wykorzystaniem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI9, w szczególności zmieniono sposób przekazywania do PARP informacji o osobie wyznaczonej przez Beneficjenta do uzupełniania danych w LSI9. Dodatkowo doprecyzowano jakiego rodzaju usługi (działania merytoryczne) w ramach projektów innowacyjnych podlegają obowiązkowi zgłaszania. Począwszy od dnia 15 marca 2013 r. Beneficjenci mają obowiązek zgłaszać za pomocą LSI9 usługi (działania merytoryczne) zaplanowane w projekcie w sposób opisany w Zasadach…
  4. Wprowadzono zapisy dotyczące obowiązku aktualizowania danych kontaktowych (danych korespondencyjnych oraz na potrzeby przeprowadzenia czynności kontrolnych) w systemie LSI9. Począwszy od dnia 15 marca 2013 r. należy zapewnić bieżącą aktualność danych kontaktowych umieszczonych w systemie LSI9
  5. Zaktualizowano informacje na temat przeprowadzania przez PARP wizyt monitoringowych i kontroli, w szczególności wprowadzono konieczność przygotowania na potrzeby przeprowadzonych kontroli zestawień dotyczących personelu zatrudnionego w projekcie, zakupywanego sprzętu, postępowań przeprowadzanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych lub zasadą konkurencyjności, towarów i usług podlegających procedurze rozeznania rynku, przetwarzania danych osobowych. Wzory ww. załączników zostały wprowadzone do Zasad… w postaci załączników.
  6. Wprowadzono nowy załącznik w postaci Budżetu porównawczego wymagany na etapie dokonywania zmian w projekcie. Ponadto zaktualizowano załącznik dotyczący wymagań odnośnie audytu projektu.

Aktualizacja ta wchodzi w życie z dniem 05.03.2013r. z zastrzeżeniem zmian opisanych w pkt 3 i 4 komunikatu.

Zasady realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu II POKL (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-03-05 16:50:15
Aktualizowany: 2013-03-07 12:49:45 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5690
74/150/220/312/313/, ID=31594
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL