PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Lista rankingowa wniosków - V konkurs realizowany w ramach Projektu systemowego PARP pt. Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów rekomendowała do udzielenia wsparcia 20 projektów, które uzyskały łącznie co najmniej 70 punktów i jednocześnie w każdym z ocenianych kryteriów uzyskały co najmniej 70% punktów, na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 37 894 180,98 złotych. Kwota ta znacznie przekracza sumę środków dostępnych w ramach konkursu tj. 20 241 000,00  złotych (w tym 10% wartości środków przeznaczonych na ewentualne pozytywnie rozpatrzone przez PARP wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy).

W związku z powyższym, negocjacje budżetowe zostaną podjęte z pierwszymi 9 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz warunkowo z 3 kolejnymi Wnioskodawcami (tj. poz. 10, 11 i 12 na liście rankingowej). Wnioskodawcom, z którymi negocjacje zostaną podjęte warunkowo, wsparcie zostanie przyznane tylko w przypadku, gdy w trakcie negocjacji budżetowych zostaną wygenerowane oszczędności lub środki przeznaczone na ewentualne pozytywnie rozpatrzone przez PARP wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy nie zostaną wykorzystane.

Łączna wnioskowana kwota wsparcia projektów skierowanych do negocjacji budżetowych wynosi 22 086 793,72 zł. Wsparcie będzie udzielane do wyczerpania alokacji środków dostępnych w ramach konkursu.

 Lista rankingowa wniosków wraz z przyznaną liczbą punktów po ocenie merytorycznej (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-08-03 15:34:55
Aktualizowany: 2012-08-03 15:41:43 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6145
74/150/227/482/, ID=28268
drukuj