PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat w sprawie zlecania zadań merytorycznych

W związku z pytaniami Wnioskodawców odnośnie zadań zleconych w projekcie, PARP przedstawia następujące wyjaśnienia:

Zadanie zlecone to takie, które nie generuje kosztów administracyjnych/zarządczych (np. wykonawca przyjmuje zlecenie wykonania usługi rekrutacji na szkolenie, zapewnia salę, w której odbywa się rozmowa z kandydatami, poczęstunek, zajmuje się dokumentacją procesu rekrutacji. Gotowy produkt, w postaci listy uczestników, listy rezerwowej oraz dokumentacji, przekazuje Podmiotowi).
Zadanie zlecone to również takie, którego istotna część jest zlecana na zewnątrz (np. Podmiot wsparcia zleca przeprowadzenie ewaluacji/oceny rezultatów szkoleń, które będą polegały na opracowaniu i przygotowaniu pre- i posttestów wiedzy. Osoba przyjmująca zlecenie – na umowę cywilnoprawną – zobowiązuje się do dostarczenia gotowego zlecenia/dzieła. Podmiot zajmuje się jedynie powieleniem testów i przekazaniem ich trenerom do wykonania).

1.    W projektach realizowanych w Poddziałaniu 2.2.2 PO KL zadaniami merytorycznymi zlecanymi na zewnątrz nie mogą być:

Realizacja szkoleń
W ramach projektów Podmioty wsparcia same będą się zajmować organizacją logistyczną szkoleń, planowaniem harmonogramu, zatrudnianiem trenerów, przygotowaniem i zapewnieniem materiałów szkoleniowych oraz pomocy dydaktycznych, rozliczaniem kosztów podróży uczestników, kontrolą jakości szkoleń (ankiety oceniające po szkoleniu) itp. W związku z tym będą ponosić zarówno koszty administracyjne (zawarte w kosztach pośrednich), jak i koszty zarządzania (zawarte w zarządzaniu projektem – Kierownik projektu będzie nadzorować i wspomagać czynności związane z organizacją szkoleń). W zadaniu Realizacja szkoleń może być rozliczane wynagrodzenie osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to zadanie, np. Koordynator ds. szkoleń (obsługa uczestników szkoleń, organizacja szkolenia, kontrola jakości szkoleń, przygotowanie i aktualizacja dokumentacji zgłoszeniowej szkolenia).

Realizacja superwizji
W ramach tego zadania Podmioty wsparcia będą realizować działania zw. z zatrudnieniem superwizorów, przygotowaniem dokumentacji superwizji, obsługą uczestników superwizji, przygotowaniem i aktualizacją dokumentacji zgłoszeniowej superwizji – w związku z tym będą ponosić koszty administracyjne i zarządcze.

Zarządzanie projektem
Podmioty wsparcia będą zatrudniać osoby na poszczególne stanowiska związane z zarządzaniem projektem, zaś personel zarządzający będzie pracować w biurze projektu, co wiąże się określonymi z kosztami administracyjnymi.


2.    Zadaniami merytorycznymi zlecanymi na zewnątrz w ramach projektów mogą być:

 
Ewaluacja/ocena rezultatów projektu
Rekrutacja uczestników


Muszą być jednak spełnione pewne warunki:

a) zadania te są w całości lub istotnej ich części zlecone na zewnątrz (dot. również personelu pracującego na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz
b) zadania te są wykonywane poza siedzibą biura projektu i nie generują kosztów administracyjnych (koszty eksploatacyjne, koszty mediów, koszty personelu obsługowego jednostki).

W projektach realizowanych w Poddziałaniu 2.2.2 PO KL istotna część zadania definiowana jest jako min. 70% wartości danego zadania zlecanego na zewnątrz.
Jeśli taka część wartości zadania jest zlecana na zewnątrz i spełnia warunki określone w pkt. a) i b), całe zadanie jest zlecane na zewnątrz i pomniejsza wartość kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę do wyliczenia kosztów pośrednich.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-04-04 16:32:34
Aktualizowany: 2012-04-04 16:32:59 przez Marcin May
Ilość odsłon: 10265
74/150/227/482/559/, ID=26552
drukuj