PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualizacja "Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 20 lutego 2012r. opublikowano aktualizację „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL”.

Zmiany wprowadzone w „Zasadach…” dotyczą przede wszystkim:

  • uszczegółowienia zasad i sposobu wypełniania załącznika nr 2 do wniosku o płatność
  • skrócenia terminu weryfikacji drugiej i każdej kolejnej wersji wniosku o płatność do 15 dni roboczych
  • wprowadzenia obowiązku załączania wyciągów bankowych do pierwszego wniosku o płatność wobec Beneficjentów, którzy nie realizowali dotychczas projektów w ramach Działania 2.1 lub 2.2 PO KL wdrażanych przez PARP
  • wprowadzenia obowiązku składania wraz z ostatnim wnioskiem o płatność kserokopii wyciągów bankowych przedstawiających saldo na dzień dokonania zwrotu oszczędności w projekcie lub – w przypadku braku konieczności zwrotu środków – saldo na dzień sporządzania wniosku
  • doprecyzowania zasad rozliczania wynagrodzeń personelu projektu zaangażowanego w realizację zadań w więcej niż jednym projekcie
  • zmiany zasad informowania o działaniach w projekcie z uwagi na wprowadzenie systemu zgłaszania szkoleń za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI9
  • wprowadzenia zapisów dotyczących sposobu postępowania z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności.
  • trybu oraz zasad przeprowadzania przez PARP wizyt monitoringowych i kontroli
  • zasad realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym

Aktualizacja ta wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wszystkich projektów realizowanych przez PARP w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL.

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL (link)"

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-02-21 10:29:08
Aktualizowany: 2012-02-21 10:30:36 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 6062
74/150/220/312/313/, ID=25678
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL