PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków do konkursu "Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców"

Nabór zamkniety

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)

na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)

w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”, Zadania 6 – „Testowanie realizacji nowych usług”, realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL

ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o możliwość przetestowania usługi pilotażowej nr 3: „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców”

Wnioski należy składać w terminie
od dnia 15.02.2012 r. do dnia 07.03.2012 r. do godz. 16.30
w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

1. O wsparcie na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców może ubiegać się podmiot, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • działa na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz szkoleniowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. rok 2011, nr 112, poz. 656),
 • posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny,
 • spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej, (link)
 • oraz zobowiąże się:
  • że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,
  • do wykorzystania w okresie realizacji Projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
  • do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu objętego wsparciem.

2. Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określają Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców, które wraz ze wzorem wniosku o udzielenie wsparcia znajdują się w zakładce zawierającej dokumentację konkursową (link).

3. Pula dostępnych w ramach konkursu środków na udzielenie wsparcia wynosi 5 370 000 zł.

4. Procedura składania wniosków
Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie wsparcia osobiście, przesyłając pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem  na adres PARP lub przez ePUAP (zgodnie z opisem opracowanym przez PARP stanowiącym załącznik nr 4 do Wytycznych).

Wniosek składany w siedzibie PARP Wnioskodawca składa na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul.  Pańska 81/83
00-834 Warszawa


Wniosek składany w siedzibie PARP:

 • Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być opatrzona następującym sformułowaniem: „Wniosek o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców” oraz musi zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy wraz z dokładnym adresem.
 • Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w zeskanowanej formie elektronicznej.  
 • Wniosek wraz z załącznikami musi być spięty w sposób trwały.
 • Wniosek o udzielenie wsparcia powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy lub umocowanego pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej i złożonego wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie.  


Pozostałe wymagania dotyczące składania Wniosków:

 • W przypadku składania Wniosku przez ePUAP wniosek powinien być podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wymaganym przez ePUAP.
 • Wnioski o udzielenie wsparcia przesłane w sposób inny niż określony powyżej (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres, niż wskazany powyżej, nie będą oceniane.
 • Złożone w ramach konkursu Wnioski o udzielenie wsparcia nie będą zwracane Wnioskodawcom.
 • Agencja prowadzi rejestr wpływu Wniosków o udzielenie wsparcia, oznaczając datę i godzinę wpływu wniosków do Agencji oraz nadając im kolejne numery rejestracyjne. Za datę dostarczenia Wniosku o udzielenie wsparcia przyjmuje się datę faktycznego wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. datę rejestracji dokumentów w kancelarii lub wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia na ePUAP.


Wnioski złożone po terminie 07.03.2012 r. godzina 16.30 nie podlegają ocenie.

Do Wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca załącza:

ZAŁĄCZNIKI stanowiące formularz wniosku:
1.    Zestawienie zrealizowanych usług, o których mowa w pkt 14 Wniosku zawierające: rodzaj usługi, datę wykonania oraz charakterystykę klientów zawierającą: wielkość firmy, branżę, siedzibę, rodzaj i wielkość pozyskiwanego finansowania.
2.    Zestawienie zrealizowanych usług, o których mowa w pkt 15 Wniosku zawierające: tematykę szkolenia, datę przeprowadzenia szkolenia oraz liczbę klientów: przedsiębiorców lub osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, którzy wzięli udział
w szkoleniu.
3.    Podpisane oświadczenie osób fizycznych, których dane zostały wskazane we wniosku
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ZAŁĄCZNIKI dołączane do wniosku:
4.    Kopia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby podpisującej wniosek w imieniu Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), potwierdzona za zgodność z oryginałem.
5.    Formularz diagnozy potrzeb i możliwości finansowych klienta oraz dopasowania
i przedstawienia oferty dostępnych źródeł finansowania (propozycja Wnioskodawcy).

5. Procedura odwoławcza
W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego Wniosku zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie wsparcia może wystąpić do PARP z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PARP. Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia powinien zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny Wniosku o udzielenie wsparcia. PARP ponownie rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia przez Wnioskodawcę. Za dzień złożenia przyjmuje się dzień wpływu do PARP. PARP, rozpatrując ponownie Wniosek o udzielenie wsparcia, jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia PARP dokona niezwłocznie odpowiedniej korekty Wstępnej listy rankingowej, tworząc Ostateczną listę rankingową. Korekta Wstępnej listy rankingowej wniosków polega na jej ponownym przygotowaniu zgodnie z Regulaminem oceny Wniosków o udzielenie wsparcia.
Wnioskodawca jest informowany pisemnie o wynikach oceny złożonego Wniosku oraz
o decyzji w sprawie udzielenia wsparcia. Wynik konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej PARP. Od wyniku rozpatrzenia wystąpienia Wnioskodawcy o ponowne rozpatrzenie Wniosku nie przysługuje dalsze odwołanie.

6. Informacje dodatkowe:

 • Wszystkie zapytania Wnioskodawca przesyła na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pocztą elektroniczną na adres: ksu@parp.gov.pl lub faksem na nr 022 432 86 20 lub 022 432 84 04 z dopiskiem „Wniosek o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców” finansowany w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 • Pytania dotyczące konkursu i  Wytycznych można zgłaszać nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed ostateczną datą składania Wniosków o udzielenie wsparcia. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na bieżąco na stronie www.parp.gov.pl najpóźniej w ciągu 4 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez PARP pytania i nie później niż na 2 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania Wniosków.

7. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 94 dni od ostatniego dnia terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia. W przypadku przedłużenia oceny Wniosków i zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu PARP poinformuje Wnioskodawców komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PARP.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-02-15 15:36:35
Aktualizowany: 2012-05-17 10:57:24 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8356
74/150/224/513/, ID=25603
drukuj
Konkurs na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców