PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków oraz harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2011/S - VII grupa (14.11-09.12.2011 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 14 listopada do 9 grudnia 2011 r. w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2011/S, ogłoszony w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL, przyjęto 5 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 12 007 859,42 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

W związku z powyższym informujemy, że suma wnioskowanej kwoty dofinansowania w jedynym rekomendowanym dotąd wniosku oraz łącznej kwoty dofinansowania ujętej we wnioskach pozostających w procesie oceny, złożonych w ramach VI (17.10.2011 – 10.11.2011) i VII (14.11.2011 – 09.12.2011) grupy, wynosi 19 388 726,82 PLN, co stanowi 58,31% alokacji w roku 2011 dla Poddziałania 2.1.2 PO KL (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny).

Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków będzie trwał do momentu, gdy wartość wniosków o dofinansowanie projektu rekomendowanych oraz pozostających w procesie oceny przekroczy poziom 200% budżetu przeznaczonego na 2011 r., pomniejszonego o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwotę 66 500 000,00 PLN, lub do dnia 30 grudnia 2011 r.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w siódmej grupie w ramach konkursu otwartego nr POKL/2.1.2/2011/S . Terminy podane w harmonogramie są terminami szacunkowymi i - w zależności od dostępności zasobów, a także  zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów - mogą ulec zmianie.

Harmonogram oceny wniosków pobierz plik (42kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-12-21 15:53:58
Aktualizowany: 2011-12-21 15:55:30 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6566
74/150/220/312/313/, ID=24414
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL