PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków do Podziałania 2.2.1 POKL - Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU - rok 2011

Nabór zamknięty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U.Nr.111.poz.710, z późn. zm., dalej w ogłoszeniu jako „rozporządzenie POKL”),

 

w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL

(projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług informacyjnych
i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”.

 

Wnioski należy składać w terminie od dnia 28 listopada 2011 r. do dnia 12 grudnia 2011 r., do godziny 16.30

w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

1.    O wsparcie na realizację projektu Świadczenie usług informacyjnych i doradczych
w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) może ubiegać się podmiot, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • działa na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • jest zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie usług informacyjnych i posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny w zakresie usług doradczych, o których mowa w 2.3.1-2.3.3 Wytycznych;
 • zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług informacyjnych i doradczych na rzecz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców;
 • zrealizował w ostatnich 3 latach swojej działalności co najmniej 300 usług informacyjnych lub doradczych dla przedsiębiorców lub osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz zewidencjonował te usługi do dnia ogłoszenia konkursu odnośnie do zakresu, daty oraz danych klienta;
 • spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej (link);
 • zobowiąże się do:
  • nieodpłatnego świadczenia usług informacyjnych objętych wsparciem, zgodnie ze Standardami świadczenia usług PK KSU, o których mowa we wzorze Umowy o udzielenie wsparcia;
  • nieprowadzenia w okresie realizacji projektu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług informacyjnych, o których mowa w § 21 ust. 2 rozporządzenia POKL, chyba że działalność jest finansowana ze środków publicznych;
  • świadczenia usług doradczych objętych wsparciem za częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców lub osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w wysokości co najmniej 10% kosztów usługi (zgodnie ze Standardami świadczenia usług KSU);
  • wykorzystania w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, nowych środków trwałych finansowanych w formie zakupu lub leasingu, o których mowa w § 22 ust.1 pkt 13a-14a rozporządzenia POKL, wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu oraz zobowiąże się, że w przypadku zakupu sprzętu, którego okres amortyzacji będzie dłuższy niż okres kwalifikowalności wydatków przewidziany w umowie o udzielenie wsparcia, niezamortyzowana wartość środka trwałego lub wyposażenia zostanie zwrócona;
  • prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem;
  • wdrożenia najpóźniej od 1 stycznia 2012 r. systemu pozyskania i utrzymywania relacji z klientami, zawierającego co najmniej trzy różne narzędzia utrzymywania z nimi relacji wraz z określeniem sposobów weryfikacji efektywności konsultantów w tych zakresach i ewentualnych działań naprawczych. (PARP określa we Wniosku o udzielenie wsparcia, stanowiącym załącznik nr 1 do Wytycznych minimalny zakres systemu pozyskiwania i utrzymywania relacji z klientami);
  • wdrożenia i monitorowania indywidualnych planów obsługi klienta realizowanych w okresach sprawozdawczych przez konsultantów świadczących usługi PK KSU;
  • do uzyskania od konsultantów zobowiązania do uczestniczenia w ocenie kompetencji w zakresie pozyskiwania, diagnozy potrzeb i obsługi klienta
  • i w zakresie diagnozy potrzeb i obsługi klienta, która zostanie przeprowadzona
  • w pierwszym kwartale  realizacji Projektu.


2.    Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określa Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia (link).
3.    Pula dostępnych w ramach konkursu środków na udzielenie wsparcia wynosi 63 360 000 zł.
4.    Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 2,9% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu (dotyczy każdego zadania) na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU”

5.    Procedura składania wniosków.

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie wsparcia osobiście, przesyłając pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem  na adres PARP lub przez ePUAP (zgodnie z opisem opracowanym przez PARP stanowiącym załącznik nr 4 do Wytycznych).

Wniosek składany w siedzibie PARP Wnioskodawca składa na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul.  Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wniosek składany w siedzibie PARP:

 • Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być opatrzona następującym sformułowaniem: „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” – Poddziałanie 2.2.1 PO KL - konkurs” oraz musi zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy wraz z dokładnym adresem.
 • Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach w formie papierowej -  oryginał oraz 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz w formie elektronicznej. 
 • Forma elektroniczna Wniosku musi być tożsama ze złożoną formą papierową.
 • Wszystkie egzemplarze złożonego Wniosku o udzielenie wsparcia powinny być tożsame. Wniosek wraz z załącznikami musi być spięty w sposób trwały (dotyczy również kserokopii Wniosku o udzielenie wsparcia).
 • Wniosek o udzielenie wsparcia powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy lub umocowanego pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej i złożonego wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie. 


Pozostałe wymagania dotyczące składania Wniosków:

 • W przypadku składania Wniosku przez ePUAP wniosek powinien być podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wymaganym przez ePUAP.
 • Wnioski o udzielenie wsparcia przesłane w sposób inny niż określony powyżej (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres, niż wskazany powyżej, nie będą oceniane.
 • Złożone w ramach konkursu Wnioski o udzielenie wsparcia nie będą zwracane Wnioskodawcom.
 • Agencja prowadzi rejestr wpływu Wniosków o udzielenie wsparcia, oznaczając datę i godzinę wpływu wniosków do Agencji oraz nadając im kolejne numery rejestracyjne. Za datę dostarczenia Wniosku o udzielenie wsparcia przyjmuje się datę faktycznego wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. datę rejestracji dokumentów w kancelarii lub wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia na ePUAP.


Wnioski złożone po terminie 12 grudnia 2011 r. godzina 16.30 nie podlegają ocenie.

6.    Do Wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca załącza:

1)    odpis z rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie osoby podpisującej wniosek do reprezentacji Wnioskodawcy;
2)    podpisane oświadczenie osób fizycznych, których dane zostały wskazane we wniosku
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
3)    budżet projektu;
4)    pełnomocnictwo, z którego wynika umocowanie osoby podpisującej wniosek do reprezentacji Wnioskodawcy wraz z dokumentami określonymi w pkt 1, z których wynika uprawnienie osoby udzielającej pełnomocnictwa do reprezentacji Wnioskodawcy w tym zakresie.


7.    Procedura odwoławcza
W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego Wniosku zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, Wnioskodawca ubiegający się
o udzielenie wsparcia może wystąpić do PARP z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PARP. Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia powinien zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny Wniosku o udzielenie wsparcia. PARP ponownie rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia przez Wnioskodawcę. Za dzień złożenia przyjmuje się dzień wpływu do PARP. PARP, rozpatrując ponownie Wniosek o udzielenie wsparcia, jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia PARP dokona niezwłocznie odpowiedniej korekty list rankingowych, tworząc Ostateczne listy rankingowe. Korekta list rankingowych polega na ich ponownym przygotowaniu zgodnie z Regulaminem oceny Wniosków o udzielenie wsparcia.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o wynikach oceny złożonego Wniosku oraz o decyzji w sprawie udzielenia wsparcia. Wynik konkursu podlega ogłoszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej PARP.
Od wyniku rozpatrzenia wystąpienia Wnioskodawcy o ponowne rozpatrzenie Wniosku nie przysługuje dalsze odwołanie.

8.    Informacje dodatkowe :

 • Wszystkie zapytania Wnioskodawca przesyła na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pocztą elektroniczną na adres: ksu@parp.gov.pl lub faksem na nr 022 432 86 20 lub 022 432 84 04 z dopiskiem „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” finansowany w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 • Pytania dotyczące konkursu i  Wytycznych można zgłaszać nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed ostateczną datą składania Wniosków o udzielenie wsparcia. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na bieżąco na stronie www.parp.gov.pl najpóźniej w ciągu 4 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez PARP pytania i nie później niż na 2 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania Wniosków.


9.    Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 70 dni kalendarzowych od ostatniego dnia terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia. W przypadku przedłużenia oceny Wniosków i zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu PARP poinformuje Wnioskodawców komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PARP.

 

Dokumentacja konkursowa (link)

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-11-18 16:36:57
Aktualizowany: 2012-02-14 09:46:35 przez Marcin May
Ilość odsłon: 12641
74/150/224/516/, ID=24021
drukuj