PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków do Poddziałania 2.2.1 POKL - usługa pilotażowa doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

(PARP)

 

na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)

w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych PK”, Zadanie 4 – „Pilotaż usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej”, realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL

ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. ” Pilotaż usługi doradztwa- asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej”

Wnioski należy składać w terminie 
od 31 marca do 14 kwietnia  2011 r. w siedzibie PARP.

1. O wsparcie na realizację projektu pilotażu usług doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot,  który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • działa na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz informacyjnych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. rok 2005, nr 27, poz. 221),
 • posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny,
 • spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej, (link)
 • oraz zobowiąże się:
  • do wykorzystania w okresie realizacji Projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
  • do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu objętego wsparciem;
  • do zawarcia polisy ubezpieczeniowej kosztów odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie objętym projektem w wysokości minimum 35 000 zł oraz dostarczenia jej PARP przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia.

2. Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określają Wytyczne dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pilotażowego usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej , które wraz ze wzorem wniosku o udzielenie wsparcia znajdują się w zakładce zawierającej dokumentację konkursową (link)

3. Procedura składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej i elektronicznej, w dwóch egzemplarzach, bezpośrednio do Agencji. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie przesłanej listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczonej osobiście na adres:

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 

w terminie od 31 marca do 14 kwietnia  2011 r.  do godziny 16.00.

 1. Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być opatrzona następującym sformułowaniem: „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pilotażowego doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej – Poddziałanie 2.2.1 PO KL  - konkurs” oraz musi zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy wraz z dokładnym adresem.
 2. Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch papierowych egzemplarzach -  oryginał oraz 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę oraz w wersji elektronicznej.
 3. Wersja elektroniczna wniosku musi być tożsama ze złożoną wersją papierową.

Wszystkie egzemplarze złożonego wniosku powinny być tożsame. Wniosek wraz z załącznikami musi być spięty w sposób trwały (dotyczy również kserokopii wniosku).

Wnioski przesłane w inny sposób (np. telefaksem, mailem) nie będą rozpatrywane.

Agencja prowadzi rejestr wpływu wniosków o udzielenie wsparcia, oznaczając datę i godzinę wpływu wniosków do Agencji oraz nadając im kolejne numery rejestracyjne. Za datę dostarczenia wniosku przyjmuje się datę faktycznego wpływu wniosku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. datę rejestracji dokumentów w kancelarii.

Wnioski, które zostaną dostarczone po upływie terminu, niezależnie od daty stempla pocztowego, zostaną odrzucone.

Odpowiedzialność za dostarczenie wniosku w terminie spoczywa na Wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia związane z opóźnieniem nie będą brane pod uwagę.

4. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku:

 1. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną Wnioskodawcy wraz z danymi osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną;
 2. Aktualny wypis z ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku gdy Wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (oryginał) - w przypadku, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania Wnioskodawcy.
 4. Oświadczenie lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 lat do dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia (z podziałem na lata, w EUR i PLN).
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu standardu oraz posiadaniu odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację podmiotu w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 6. Życiorysy konsultantów.
 7. Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, ze w ostatnich 3 latach swojej działalności zrealizował co najmniej 200 usług informacyjnych i doradczych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla sektora MSP oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (wykonanie usługi weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy o zrealizowaniu usług wraz z zestawieniem usług zawierających rodzaj usługi, datę wykonania oraz dane klientów: przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą).
 8. Zaświadczenie z banku dotyczące posiadania przez Wnioskodawcę środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolności kredytowej w wysokości 35 000 zł zapewniające możliwość finansowania świadczenia usług doradczych doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej przed uzyskaniem refundacji ze środków publicznych.

 

5. Wnioskodawcy przysługuje procedura odwoławcza:

W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego przez Wnioskodawcę wniosku, podmiot ubiegający się o wsparcie może wystąpić do Agencji o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku powinno zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny. Argumenty nieodnoszące się do błędów w ocenie nie będą brane pod uwagę. Agencja ponownie rozpatruje wniosek w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia przez podmiot ubiegający się o wsparcie wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku. Agencja ponownie rozpatrując wniosek jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wystąpienia wniesionego od wyniku oceny formalnej, wniosek przekazywany jest do oceny merytorycznej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia Agencja dokonuje niezwłocznie odpowiedniej korekty listy rankingowej oraz informuje Wnioskodawców o ostatecznym wyniku konkursu. Korekta listy rankingowej polegać będzie na uszeregowaniu wniosków według stopnia spełnienia kryteriów merytorycznych obligatoryjnych i fakultatywnych. Agencja pisemnie informuje każdy z podmiotów ubiegających się o wsparcie o wyniku konkursu. Wynik konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej PARP.

Od wyniku rozpatrzenia wystąpienia Wnioskodawcy nie przysługuje dalsze odwołanie.

Proces rozpatrywania odwołań nie wpływa na prowadzenie oceny innych Wniosków.

6. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 30 dni roboczych od dnia zakończenia terminu składania wniosków. Informacje o wynikach konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PARP.

 

 

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-03-30 12:39:11
Aktualizowany: 2011-03-31 15:24:21 przez Marcin May
Ilość odsłon: 17757
74/150/224/467/, ID=20546
drukuj