PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2010/S - IX grupa

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25.01.2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 7 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach IX grupy (od 27.12.2010 r. do 30.12.2010 r.).

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów oraz poziomie dofinansowania znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 7 257 691,00 PLN.

Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowana kwota może różnić się od wnioskowanej kwoty dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.

Ze względu na ustalony poziom alokacji w ramach konkursu POKL/2.1.2/2010/S na chwilę obecną dofinansowanie otrzyma wniosek z trzeciego miejsca z listy rankingowej, którego wnioskowana kwota nie przekracza 125% pozostałych do dyspozycji środków w ramach ww. alokacji. Wnioski z pierwszego i drugiego miejsca z listy rankingowej mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem, że:

1) w wyniku negocjacji budżetów z Projektodawcami, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania, lub w wyniku rezygnacji Projektodawców
z podpisania umowy o dofinansowanie zostaną uwolnione środki finansowe umożliwiające wsparcie wniosków z pierwszego i drugiego miejsca na liście

lub

2) PARP, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, zwiększy alokację środków na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S, umożliwiając tym samym dofinansowanie wniosków
z pierwszego i drugiego miejsca na liście.

O zaistnieniu którejkolwiek z ww. przesłanek Projektodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

W dniu 25.02.2011 r. informacja o wynikach oceny wniosków zostanie wysłana do Wnioskodawców.

Lista rankingowa (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-02-24 15:29:43
Aktualizowany: 2011-02-24 15:36:24 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7173
74/150/220/312/313/, ID=19972
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL