PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu POKL/2.1.2/2010/S - VIII grupa

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4.01.2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną jednego poprawnego formalnie wniosku złożonego w ramach VIII grupy (od 29.11.2010 do 24.12.2010 r.).

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów oraz poziomie dofinansowania znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu znajdującego się na liście rankingowej wynosi 3 876 880,00  PLN.

Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowana kwota może różnić się od wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Ze względu na ustalony poziom alokacji w ramach konkursu POKL/2.1.2/2010/S oraz niewystarczającą wartość środków pozostałych do dyspozycji w ramach ww. alokacji uprzejmie informujemy, że wniosek znalazł się na liście rezerwowej rekomendowanych projektów i może otrzymać dofinansowanie pod warunkiem, że:

1) w wyniku negocjacji budżetów z Projektodawcami, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania, lub w wyniku rezygnacji Projektodawców
z podpisania umowy o dofinansowanie zostaną uwolnione środki finansowe umożliwiające wsparcie wniosku, co nastąpi po upływie 4 miesięcy od dnia publikacji ostatniej listy rankingowej wniosków, tj. na przełomie czerwca i lipca br.

lub

2) PARP, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, zwiększy alokację środków na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S, umożliwiając tym samym dofinansowanie wniosku. PARP planuje niezwłocznie wystąpić do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o zwiększenie alokacji na konkurs.

W dniu 22.02.2011 r. informacja o wynikach oceny wniosków została wysłana do Wnioskodawcy.

Lista rankingowa pobierz plik (32kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-02-22 16:15:00
Aktualizowany: 2011-02-22 16:16:52 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7055
74/150/220/312/313/, ID=19944
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL