PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 2.2.1 II edycja konkursu grantów FGI

 Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Dz. U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.) zw. dalej rozporządzeniem POKL,

 

uruchamia nabór wniosków w konkursie na rozszerzenie oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, świadczonych przez instytucje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wraz z partnerami

Wsparcie przeznaczone jest na realizację inicjatyw podejmowanych w ramach trzech typów działań:

 1. upowszechnianie najlepszych praktyk promujących postawy przedsiębiorcze oraz wspieranie przedsiębiorczości poprzez rozszerzenie oferty usług dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, opartych na transferze najlepszych i sprawdzonych rozwiązań;
 2. opracowanie nowych usług i zapewnienie do nich dostępu w wymiarze ponadregionalnym lub krajowym;
 3. promowanie dostępnych instrumentów wsparcia, zachęcanie do korzystania z usług i działań sprofilowanych, oferowanych przez rynek; działania tego rodzaju mogą być podejmowane wyłącznie jako uzupełnienie inicjatyw realizowanych w ramach działania 1 i/lub 2.

Wymiar ponadregionalny oznacza podejmowanie działań przez Partnerów na obszarze co najmniej dwóch województw. Szczegółowe zakresy i tematyka działań kwalifikowanych do objęcia wsparciem określone zostały w Wytycznych dla Wnioskodawców.

Dofinansowaniem objęte zostaną inicjatywy realizowane przez Partnerów pod warunkiem, że dla wniosków spełnione zostały łącznie poniższe warunki:

1)   zgodnie z § 23a ust.1 rozporządzenia POKL złożony przez jeden
z wymienionych podmiotów
, tj.:

 • podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich  lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • podmiot działający na rzecz innowacyjności,
 • organizację pracodawców i organizację związkową reprezentatywne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego,
 • jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki,

występujący jako Lider (Wnioskodawca), który: 

 • nie działa dla zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe oraz
 • prowadzi działalność, w tym w ramach sieci, służącą tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców oraz realizowaniu procesów innowacyjnych,

2)   zgodnie z § 23a ust. 2 rozporządzenia POKL realizowany przy udziale podmiotów, o których mowa w art. 6b ust. 1 pkt 2-9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj:

 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich  lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 • podmioty działające na rzecz innowacyjności,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego,
 • jednostki naukowa w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki,
 • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

występujących jako Partnerzy, z których każdy: 

 • nie działa dla zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe oraz
 • prowadzi działalność, w tym w ramach sieci, służącą tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców oraz realizowaniu procesów innowacyjnych,

3)   oprócz Lidera (Wnioskodawcy) w roli partnerów obligatoryjnie występują:

 • jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego oraz
 • organizację/-e reprezentującą/-e odbiorców wsparcia, będąca podmiotem z listy wymienionych powyżej (pkt. 2) .

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 12 mln zł. W ramach tej kwoty utworzono rezerwę w wysokości 2 mln zł z przeznaczeniem na ewentualne odwołania wnioskodawców od wyników oceny. Wartość projektów nie może być niższa niż 500.000 zł i nie może przekraczać 1.000.000 zł, co stanowi do 100% wydatków kwalifikowanych.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona w oparciu o kryteria wyboru projektów opisane w Wytycznych dla wnioskodawców. Ocenie formalnej podlegać będą wszystkie wnioski złożone w terminie i w sposób określony poniżej.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać pod adres lub składać w siedzibie

 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie: do 21 lutego 2011 r. , godz.16:30

 

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie PARP w dniach i godzinach pracy Agencji (8.30-16.30). Za datę dostarczenia wniosku przyjmuje się datę faktycznego wpływu wniosku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i rejestracji dokumentów w kancelarii PARP.

Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej następującym sformułowaniem: „Fundusz Grantów na Inicjatywy”, pełną nazwą i adresem Lidera (Wnioskodawcy) oraz pełną nazwą i adresem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wnioski przesłane w inny sposób (np. faksem, e-mailem) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Odwołania z tytułu przekroczenia terminu złożenia wniosku spowodowanego przez pocztę lub kuriera nie będą rozpatrywane.

 Pytania dotyczące konkursu należy kierować wyłącznie pod adres e-mail: fgi@parp.gov.pl, najpóźniej do 14 lutego 2011 r. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej PARP.

 

Procedura odwoławcza

W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego wniosku, Lider (Wnioskodawca) może wystąpić do Agencji o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku powinno zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny. Argumenty, które nie odnoszą się do błędów w ocenie, nie będą brane pod uwagę.

PARP ponownie rozpatruje wniosek w maksymalnym terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia przez Lidera (Wnioskodawcę) wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku. PARP związana jest wyłącznie zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wystąpienia wniesionego od wyniku oceny formalnej, wniosek przekazywany jest do oceny merytorycznej.

Wnioski o udzielenie wsparcia przywrócone do konkursu w wyniku procedury odwoławczej od wyników oceny merytorycznej, które w ocenie merytorycznej uzyskały punktację umożliwiającą rekomendowanie do udzielenia wsparcia, otrzymują wsparcie w ramach rezerwy finansowej przeznaczonej na ewentualne odwołania, do momentu wyczerpania środków rezerwy.

PARP dokonuje niezwłocznie odpowiedniej korekty listy rankingowej wg zasad jej tworzenia oraz informuje Liderów (Wnioskodawców) o ostatecznym wyniku konkursu

Od wyniku rozpatrzenia wystąpienia Wnioskodawcy nie przysługuje dalsze odwołanie. Proces rozpatrywania odwołań nie wpływa na prowadzenie oceny innych Wniosków ani na procedurę zawierania umów o dofinansowanie wniosków rekomendowanych do udzielenie wsparcia

Pełna dokumentacja konkursowa (link):

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-12-09 10:40:08
Aktualizowany: 2011-03-21 10:17:39 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8224
74/150/224/335/, ID=18591
drukuj