PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2010/S - IV grupa

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14.09.2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną czterech poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach IV grupy (od 9.08.2010 r. do 3.09.2010 r.).

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów oraz poziomie dofinansowania znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 3 221 323,17 PLN.

Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowana kwota może różnić się od wnioskowanej kwoty dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.

Ze względu na ustalony poziom alokacji w ramach konkursu POKL/2.1.2/2010/S na chwilę obecną dofinansowanie otrzyma pierwszy wniosek z listy rankingowej. Wniosek z miejsca drugiego listy rankingowej może otrzymać dofinansowanie pod warunkiem, że:

  1. w wyniku negocjacji budżetów z Projektodawcami, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania, lub w wyniku rezygnacji Projektodawców z podpisania umowy o dofinansowanie zostaną uwolnione środki finansowe umożliwiające wsparcie wniosku z drugiego miejsca na liście

    lub


  2. PARP, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, zwiększy alokację środków na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S, umożliwiając tym samym dofinansowanie wniosku z drugiego miejsca na liście.

O zaistnieniu którejkolwiek z ww. przesłanek Projektodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

W dniu 28.10.2010 r. informacja o wynikach oceny wniosków została wysłana do Wnioskodawców.

Lista rankingowa (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-10-28 15:07:21
Aktualizowany: 2010-10-28 15:07:57 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6565
74/150/220/312/313/, ID=18195
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL