PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych odpowiedzi na konkurs POKL/2.1.1/2010/S - Poddziałanie 2.1.1 POKL

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.1/2010/S.

Lista rankingowa zawierająca informacje o: tytule projektu, nazwie Projektodawcy, jego siedzibie, liczbie uzyskanych punktów, wnioskowanej kwocie dofinansowania oraz procentowym poziomie dofinansowania znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 138 106 595,80 PLN, co stanowi 145,38% alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny).

Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowane kwoty dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowane kwoty dla poszczególnych wniosków mogą się różnić od wnioskowanych kwot dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcami.

Ze względu na ustalony poziom alokacji w ramach konkursu POKL/2.1.1/2010/S na chwilę obecną dofinansowanie otrzymają 43 pierwsze wnioski z listy rankingowej oraz wnioski z miejsc: 45, 47-52 i 58 listy rankingowej. Wnioski z miejsc: 45, 47-52 i 58  listy rankingowej otrzymują dofinansowanie zgodnie z zapisem podrozdziału 3.5.2.1 Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach POKL, który mówi, że w sytuacji, gdy alokacja finansowa na dany rok będzie niewystarczająca do dofinansowania wszystkich wniosków, podejmowane są negocjacje z Projektodawcą, którego wniosek znajduje się najwyżej na liście rezerwowej i jednocześnie którego wartość nie przekroczy 125% kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu. Wnioski oczekujące na środki mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem, że w wyniku negocjacji budżetów z Projektodawcami, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania lub w wyniku rezygnacji Projektodawców z podpisania umowy o dofinansowanie, zostaną uwolnione środki finansowe, które będą mogły być przeznaczone na wsparcie wniosków oczekujących na środki. Decyzja o przekazaniu środków na finansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej, zostanie opublikowana w dniu 22 listopada 2010 r.

Lista rankingowa (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-07-21 16:25:10
Aktualizowany: 2010-07-21 16:26:08 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6552
74/150/218/281/318/, ID=16664
drukuj