PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 2.2.1 I edycja konkursu grantów FGI

Uwaga! zmiana miejsca przyjmowania wniosków w dniu 30 lipca 2010 r. (link)


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Dz. U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.) zw. dalej rozporządzeniem POKL,

 ogłasza konkurs na rozszerzenie oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, świadczonych przez instytucje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wraz z partnerami

Wsparcie przeznaczone jest na realizację inicjatyw podejmowanych w ramach trzech typów działań:

1)   upowszechnianie najlepszych praktyk promujących postawy przedsiębiorcze oraz wspieranie przedsiębiorczości poprzez rozszerzenie oferty usług dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, opartych na transferze najlepszych i sprawdzonych rozwiązań;

2)   opracowanie nowych usług i zapewnienie do nich dostępu w wymiarze ponadregionalnym lub krajowym;

3)   promowanie dostępnych instrumentów wsparcia, zachęcanie do korzystania z usług i działań sprofilowanych, oferowanych przez rynek; działania tego rodzaju mogą być podejmowane wyłącznie jako uzupełnienie inicjatyw realizowanych w ramach działania 1 i/lub 2.

Wymiar ponadregionalny oznacza podejmowanie działań na obszarze co najmniej dwóch województw. Szczegółowe zakresy i tematyka działań kwalifikowanych do objęcia wsparciem określone zostały w Wytycznych dla Wnioskodawców.

Dofinansowaniem objęte zostaną inicjatywy realizowane przez Partnerów pod warunkiem, że dla wniosków spełnione zostały łącznie poniższe warunki:

1)   zgodnie z § 23a ust.1 rozporządzenia POKL złożony przez jeden z wymienionych podmiotów, tj.:

 • podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich  lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • podmiot działający na rzecz innowacyjności,
 • organizację pracodawców i organizację związkową reprezentatywne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego,
 • jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki,

występujący jako Lider (Wnioskodawca), który: 

 • nie działa dla zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe oraz
 • prowadzi działalność, w tym w ramach sieci, służącą tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców oraz realizowaniu procesów innowacyjnych,

2)   zgodnie z § 23a ust. 2 rozporządzenia POKL realizowany przy udziale podmiotów, o których mowa w art. 6b ust. 1 pkt 2-9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj:

 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich  lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 • podmioty działające na rzecz innowacyjności,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego,
 • jednostki naukowa w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki,
 • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

występujących jako Partnerzy, z których każdy: 

 • nie działa dla zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe oraz
 • prowadzi działalność, w tym w ramach sieci, służącą tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców oraz realizowaniu procesów innowacyjnych,

3)   oprócz Lidera (Wnioskodawcy) w roli partnerów obligatoryjnie występują:

 • jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego oraz
 • organizację/-e reprezentującą/-e odbiorców wsparcia, będąca podmiotem z listy wymienionych powyżej (pkt. 2) .

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 12 mln zł. W ramach tej kwoty utworzono rezerwę w kwocie 2 mln zł z przeznaczeniem na ewentualne odwołania wnioskodawców od wyników oceny. Wartość projektów nie może być niższa niż 500.000 zł i nie może przekraczać 1.000.000 zł, co stanowi do 100% wydatków kwalifikowanych.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona w oparciu o kryteria wyboru projektów opisane w Wytycznych dla wnioskodawców.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać pod adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie: od 30 czerwca 2010 r. do 30 lipca 2010 r. , godz.16:30


Uwaga! zmiana miejsca przyjmowania wniosków w dniu 30 lipca 2010 r. (link)


Wnioski przyjmowane będą w siedzibie PARP w dniach i godzinach pracy Agencji (8.30-16.30). Za datę dostarczenia wniosku przyjmuje się datę faktycznego wpływu wniosku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i rejestracji dokumentów w kancelarii PARP.

Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej następującym sformułowaniem: „Fundusz Grantów na Inicjatywy”, pełną nazwą i adresem Lidera (Wnioskodawcy) oraz pełną nazwą i adresem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wnioski przesłane w inny sposób (np. faksem, e-mailem) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Odwołania z tytułu przekroczenia terminu złożenia wniosku spowodowanego przez pocztę lub kuriera nie będą rozpatrywane.

Procedura odwoławcza

W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego wniosku, Lider (Wnioskodawca) może wystąpić do Agencji o ponowne rozpatrzenie wniosku
o udzielenie wsparcia. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku powinno zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny. Argumenty, które nie odnoszą się do błędów w ocenie, nie będą brane pod uwagę.

PARP ponownie rozpatruje wniosek w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia przez Lidera (Wnioskodawcę) wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku. PARP związana jest wyłącznie zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wystąpienia wniesionego od wyniku oceny formalnej, wniosek przekazywany jest do oceny merytorycznej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia PARP dokonuje niezwłocznie odpowiedniej korekty listy rankingowej oraz informuje Liderów (Wnioskodawców) o ostatecznym wyniku konkursu. Korekta listy rankingowej polega na uszeregowaniu wniosków według największej liczby punktów w zakresie kryteriów merytorycznych. W przypadku zrównania tych wartości decyduje data (kolejność) złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie – dofinansowany zostaje wniosek złożony wcześniej.  Za kompletny wniosek uznaje się prawidłowo złożony – kompletny wniosek lub wniosek uwzględniający wymagane poprawki, w przypadku gdy wniosek został skierowany do uzupełnienia.

Od wyniku rozpatrzenia wystąpienia Wnioskodawcy nie przysługuje dalsze odwołanie. Proces rozpatrywania odwołań nie wpływa na prowadzenie oceny innych Wniosków.

 

Pełna dokumentacja konkursowa (link)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu należy kierować wyłącznie pod adres e-mail: fgi@parp.gov.pl, najpóźniej do 23 lipca br. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej konkursu w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

 

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-06-30 10:22:01
Aktualizowany: 2012-01-11 13:56:51 przez Marcin May
Ilość odsłon: 2206
74/150/224/335/, ID=16296
drukuj