PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat - metodologia kosztów pośrednich

W związku z wątpliwościami co do zastosowania zapisów Załącznika nr 1 do „Wytycznych dla Projektodawców…” obowiązujących w konkursie POKL/2.1.2/2010/S i POKL/2.4/2010/I , PARP przedstawia sposób prezentacji kosztów pośrednich rozliczanych w innych projektach realizowanych przez podmiot aplikujący i jego partnerów.

Jeżeli Projektodawca, rozliczający koszty pośrednie ryczałtem, w okresie realizacji danego projektu jednocześnie będzie realizował (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) lub planuje realizację (na podstawie złożonych i pozostających w ocenie lub rekomendowanych wniosków o dofinansowanie) innych projektów w ramach PO KL, w polu „Uzasadnienie dla cross-financing i kosztów pośrednich w projekcie” musi uwzględnić ten fakt obliczając wartość kosztów pośrednich rozliczanych w ocenianym projekcie. Aby przyjąć wspólny punkt odniesienia dla rozliczanych kosztów pośrednich, Projektodawca wylicza stopień zaangażowania tych kosztów we wszystkie realizowane projekty wg następującego wzoru:

% kosztów pośrednich rozliczanych w ramach PO KL = (wartość średniomiesięcznych kosztów pośrednich w danym projekcie + wartość średniomiesięcznych kosztów pośrednich w ramach pozostałych projektów*) / Wartość średniomiesięcznych kosztów pośrednich Projektodawcy za poprzedni rok obrotowy

Wynik powyższego działania nie może przekroczyć 100% (jeżeli przekroczy, należy obniżyć wartość ryczałtu w składanym wniosku w taki sposób, aby łącznie we wszystkich projektach kwota ryczałtowa nie przekraczała 100% średniomiesięcznych kosztów pośrednich Projektodawcy za poprzedni rok obrotowy).

Powyższy mechanizm ma również zastosowanie do kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem przez Partnerów w projekcie.

 

* realizowanych w okresie realizacji projektu, tj. gdy co najmniej jeden miesiąc realizacji tych projektów przypada na okres realizacji ocenianego projektu

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-06-11 09:56:38
Aktualizowany: 2010-06-11 09:57:21 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5837
74/150/220/312/313/, ID=16027
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL