PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Korekta zapisów "Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL"

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17.03.2010 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w „Zasadach realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, w części dotyczącej wypełniania Załącznika 2 do wniosku o płatność, w przypadku projektów zamkniętych, (pkt 1.1, str. 5-6) wprowadzona zostaje następująca korekta

w przypadku projektów zamkniętych, (pkt 1.1, str. 5-6) wprowadzona zostaje następująca korekta:

 

Zapisy przed korektą

Zapisy po korekcie

  1. Projekty zamknięte

a)      kryteria strategiczne, o ile dotyczy, zgodnie z właściwym kryterium wg tabeli w Załączniku 9 do niniejszych Zasad;

b)      kryteria dostępu

 

liczba osób, które zakończyły udział w szkoleniu w podziale na województwa. Określenie województwa, na terenie którego pracownik wykonuje pracę, następuje na podstawie miejsca wykonywania pracy określonego w umowie z pracownikiem. Jeśli w umowie z pracownikiem zapisano, że miejscem wykonywania pracy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub obszar kilku województw lub pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, to należy uznać, że województwo, na terenie którego pracownik wykonuje pracę, jest tożsame z województwem, w którym znajduje się siedziba pracodawcy. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą województwem, na terenie którego pracownik wykonuje pracę, jest województwo, w którym mieści się siedziba główna przedsiębiorcy, zgodnie z adresem w ewidencji działalności gospodarczej (docelowo procent osób, które zakończyły udział w szkoleniu w żadnym z województw nie może przekroczyć 90% ogółu osób, które zakończyły udział w szkoleniach w ramach projektu a liczba województw nie może być mniejsza niż 2)[1].

  1. Projekty zamknięte

a)      kryteria strategiczne, o ile dotyczy, zgodnie z właściwym kryterium wg tabeli w Załączniku 9 do niniejszych Zasad;

b)      kryteria dostępu

 

liczba osób, które zakończyły udział w szkoleniu w podziale na województwa.

Sposób, w jaki następuje określenie województwa, na terenie którego pracownik wykonuje pracę, został wskazany w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, opracowanych oddzielnie dla każdego konkursu.

 

Powyższa korekta obowiązuje od dnia wejścia w życie znowelizowanych „Zasad…”, tj. od dnia 01.04.2010 r.

Zsady realizacji projektów (link)

 


[1] Nie dotyczy projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2008 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-03-26 16:34:38
Aktualizowany: 2010-03-26 16:36:45 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7481
74/150/381/, ID=14975
drukuj