PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Lista załączników do wniosku o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej

 1. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną Wnioskodawcy i Partnera/ów wraz z danymi osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy i Partnera/ów z okresu nie dłuższego niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną;
 2. Aktualny wypis z ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z okresu nie dłuższego niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku gdy Wnioskodawcą lub Partnerem/ami jest podmiot prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (oryginał) - w przypadku, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania Wnioskodawcy.
 4. Dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy i Partnera/ów za ostatni zamknięty rok obrotowy (w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną wymagane jest sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy Wnioskodawcy i Partnera/ów, natomiast w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w przypadku spółek cywilnych wymagane jest zeznanie PIT za ostatni zamknięty rok obrotowy) – (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
 5. Oświadczenia Wnioskodawcy i Partnera/ów o braku przesłanek wykluczających z ubiegania się o wsparcie oraz o braku przesłanek uniemożliwiających uczestnictwo w realizacji projektu, niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz niezaleganiu z opłacaniem innych należności publiczno prawnych, posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego (adekwatnego) do realizacji działań zaplanowanych w ramach składanego projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej, działaniu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, dysponowaniu personelem o kwalifikacjach niezbędnych do świadczenia usług szkoleniowych dla podmiotów świadczących usługi szkoleniowe (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr II do Wytycznych) - oryginał;
 6. Oświadczenie Wnioskodawcy i Partnera/ów, że posiada wymagane doświadczenie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr III do Wytycznych) - oryginał wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie Wnioskodawcy i Partnera/ów w realizacji projektów skierowanych do kadry szkoleniowej (listy  referencyjne, opinie, umowy ) – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem;
 7. Szczegółowy program zaplanowanych w ramach projektu kursów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr IV do Wytycznych ) - oryginał;
 8. Życiorys zawodowy Opiekuna Merytorycznego Projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr V do Wytycznych) - oryginał;
 9. Zestawienie kadry merytorycznej zaangażowanej w realizację projektu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr VI do Wytycznych) – oryginał;
 10. Życiorysy zawodowe trenerów wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr VII do Wytycznych) – oryginał;
 11. Życiorysy zawodowe innej kadry dydaktycznej wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr VIII do Wytycznych) – oryginał;
 12. Życiorys zawodowy Kierownika Projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr IX do Wytycznych) - oryginał;
 13. Oświadczenie Wnioskodawcy i Partnera/ów o kwalifikacji VAT (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr X do Wytycznych) – oryginał;
 14. Budżet projektu/Harmonogram realizacji projektu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr XI do Wytycznych) -oryginał;
 15. Harmonogram płatności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr XV do Wytycznych) - oryginał;
 16. Dokumenty Wnioskodawcy dotyczące wysokości udzielonej mu pomoc de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych lub oświadczenie, że takiej pomocy nie otrzymał – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginał w przypadku oświadczenia. W przypadku wniosków partnerskich dokumenty te zobowiązany jest złożyć tylko Lider projektu;
 17. Dokumenty Wnioskodawcy dotyczące wysokości każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis lub oświadczenie, że takiej pomocy nie otrzymał – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginał w przypadku oświadczenia. W przypadku wniosków partnerskich dokumenty te zobowiązany jest złożyć tylko Lider projektu;
 18. Oświadczenie, że przedsiębiorca nie jest wyłączony z możliwości uzyskania pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia nr 1998/2006 wg wzoru stanowiącego Załącznik nr XVI do niniejszych Wytycznych – oryginał. W przypadku wniosków partnerskich dokument zobowiązany jest złożyć tylko Lider projektu.

 

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-02-05 16:40:01
Aktualizowany: 2010-02-09 13:33:45 przez Marcin May
Ilość odsłon: 1128
74/150/227/366/, ID=14019
drukuj