PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nowy system wypłat zaliczek i refundacji dla beneficjentów Programów Operacyjnych

Przypominamy, że od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowy system wypłat zaliczek i refundacji dla beneficjentów Programów Operacyjnych wprowadzony nową ustawą o finansach publicznych (Dz. U. nr157, poz. 1240.), których źródłem są miedzy innymi środki europejskie. Płatności na rzecz beneficjentów w części środków europejskich będzie dokonywał Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wystawionych przez PARP zleceń płatności.

W związku z tym:

1) Beneficjenci będą otrzymywać płatności kolejnych transz dofinansowania w dwóch przelewach:

  1. płatność w części dotyczącej środków europejskich przekazywanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez PARP;
  2. dotację celową w części dotyczącej współfinansowania krajowego przekazywanej przez PARP w przypadku beneficjentów programu PO IG i PO KL lub przez BGK
    z odrębnego rachunku dla dotacji celowej na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez PARP w przypadku beneficjentów programu PO RPW.

2) w związku z opisanym systemem przekazywania dofinansowania wszelkie zwroty dotyczące środków otrzymanych w 2010 r. powinny być dokonywane przez Beneficjenta na rachunek,
z którego otrzymał środki tzn. dla środków europejskich na rachunek w BGK prowadzony dla tych środków, a dla dotacji celowej na rachunek PARP lub w przypadku programu PO RPW na rachunek w BGK prowadzony dla dotacji celowej.

3) środki, które beneficjenci otrzymają jako płatności w części dotyczącej środków europejskich, czyli w większości przypadków 85 % kwoty dofinansowania, nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i będą mogły być wydatkowane w roku kolejnym, co powinno zwiększyć płynność finansową realizowanych projektów;

4) do środków przekazanych na współfinansowanie krajowe w formie dotacji celowej będą miały zastosowanie zasady rozliczania właściwe dla dotacji z budżetu państwa, co oznacza, że środki te będą podlegały zwrotowi do 31 grudnia, o ile nie zostaną zgłoszone do wykazu środków niewygasających;

5) nowa ustawa o finansach publicznych przewiduje, że w przypadku niezłożenia przez Beneficjentów wniosku o płatność na kwotę lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, powinny zostać naliczone odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność; w celu zatem uniknięcia naliczania przedmiotowych odsetek beneficjenci powinni ustalić harmonogram płatności na realnym poziomie zgodnie z planowanymi działaniami w projekcie;

6) beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych zobowiązani są ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do PARP w terminie do
3 miesięcy od dnia jego poniesienia.

Ponadto, w celu zapewnienia jednolitości postanowień zawartych z beneficjentami umów
o dofinansowanie projektu z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych, umowy zostaną aneksowanie.

Aneksy do umów o dofinansowanie projektów zawartych przez PARP będą sukcesywnie przekazywane wszystkim beneficjentom w I kwartale 2010 r.

 

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-01-08 12:51:46
Aktualizowany: 2010-02-09 12:09:44 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4683
74/150/, ID=13601
drukuj