PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Zasady naboru, oceny i podstaw odrzucenia wniosku, którymi kieruje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, realizując swe działania kieruje się zasadami bezstronności, jawności i szczególnej staranności. PARP podlega kontrolom, zarówno Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej, Najwyższej Izby Kontroli, jak i organów kontroli skarbowej. Co roku w PARP odbywa się wiele kontroli dotyczących sposobu oceny oraz rozliczania projektów dofinansowanych programów operacyjnych. Żadna nie wykazała nieprawidłowości.
 
Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach wniosków złożonych do programów realizowanych przez PARP nie ma charakteru uznaniowego i podejmowana jest w oparciu o przejrzyste i ogólnodostępne zasady. Pracownicy PARP są zobligowani do postępowania zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Wszystkie zasady naboru, oceny i decyzji o dofinansowaniu projektów są zgodne z prawem krajowym i wspólnotowym.

Komisja Konkursowa ds. oceny wniosków / Komisja Oceny Projektów (KOP)/ Komisja Oceniająca

Komisja Konkursowa do spraw oceny wniosków (dla PO IG) / Komisja Oceny Projektów (dla PO KL)/Komisja Oceniająca ( dla PO RPW) jest powoływana osobno dla każdego działania i uwzględnia specyfikę poszczególnych programów operacyjnych. W skład Komisji wchodzą eksperci - członkowie oceniający wewnętrzni i zewnętrzni: pracownicy PARP, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Regionalnych Instytucji Finansujących, organizacji przedsiębiorców lub instytucji partnerskich.
Wszyscy muszą spełnić określone kryteria, co daje pewność, że wnioski zakwalifikowane do wsparcia są projektami merytorycznie najlepszymi. Członków Komisji powołuje i odwołuje Prezes PARP w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą. Członkowie Komisji, a także inni uczestnicy jej posiedzenia przed przystąpieniem do pracy podpisują deklarację bezstronności i poufności. Ekspert oceniający, który pozostaje z podmiotem ubiegającym się o przyznanie dofinansowania w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, jest wyłączony z udziału w ocenie danego wniosku.


W przypadku negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu istnieje możliwość odwoływania się od decyzji Komisji Konkursowej/ ewentualnie korekty dokumentów na etapie oceny formalnej i merytorycznej (PO RPW) . Zasady procedur odwoławczych, dostępne są w Regulaminach Przeprowadzania Konkursów/ Wytycznych dla Projektodawców dla poszczególnych działań.

Kryteria oceny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dostępne są na stronie internetowej: (link)

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne są na stronie internetowej: ( link )
Kryteria oceny w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej dostępne są na stronie internetowej: (link)

 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów Operacyjnych
(pobierz plik PDF)



PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.pl



Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-06-28 13:20:20
Aktualizowany: 2009-04-16 15:19:16 przez Marcin May
Ilość odsłon: 18782
74/87/, ID=1115
drukuj