PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  8
utworzony: 2010-06-22 13:15:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/150/224/299/, ID=16180
utworzony: 2009-11-12 10:57:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do zgłaszania zainteresowania udziałem w realizacji zamówienia polegającego na przeprowadzeniu „Badania potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości”, realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

74/150/224/299/, ID=12931
utworzony: 2009-10-20 11:14:18

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

74/150/224/299/, ID=12188
utworzony: 2009-04-30 17:35:48
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończyła ocenę ofert o udzielenie wsparcia złożonych w odpowiedzi na konkurs na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Zakończona została także procedura odwoławcza od wyników oceny Komisji Konkursowej, w wyniku której zostały rozpatrzone zarzuty Wnioskodawców dotyczące oceny ofert.
74/150/224/299/, ID=9123
utworzony: 2009-04-16 16:16:10

15 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę rankingową ofert złożonych w II, uzupełniającej, edycji konkursu dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego KSU.

74/150/224/299/, ID=8874
utworzony: 2009-03-19 14:36:12
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że konsultant zgłaszany w ofercie w ramach II edycji konkursu PK nie ma obowiązku udziału w teście wstępnym jeżeli:
  • aktualnie świadczy usługi informacyjne w ramach PK w dotychczasowej lokalizacji tego Wnioskodawcy, a oferta dotyczy nowej lokalizacji (z zastrzeżeniem wymogów określonych w Wytycznych dotyczących zatrudnienia: np. jeżeli konsultant miałby świadczyć usługi informacyjne w obydwu lokalizacjach, to zaangażowanie etatowe w jednej lokalizacji będzie wynosić 0,5 etatu i w drugiej lokalizacji - 0,5 etatu),
  • był konsultantem PK i od czasu zakończenia pracy do czasu jego  ponownego zgłoszenia nie upłynęło 3 m-ce. Dotyczy to jednak tylko konsultantów aktywnych, którzy w czasie pracy na stanowisku konsultanta PK rzeczywiście świadczyli usługi informacyjne i wzięli udział w co najmniej 80% obowiązkowych weryfikacji i szkoleń (czyli w tym wypadku w jednym cyklicznym  teście kompetencji).
74/150/224/299/, ID=8420
utworzony: 2009-03-17 15:40:41
Szanowni Państwo,
Informujemy, że test wstępny dla kandydatów na konsultantów PK zgłoszonych w ofertach w ramach II edycji konkursu odbędzie się 1 kwietnia 2009 r. w Państwowej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie, ul. Bobrowiecka 9, sala C-116.

74/150/224/299/, ID=8385
utworzony: 2009-03-17 15:24:59
Szanowni Państwo,
Informujemy, że konsultanci zgłaszani na etapie konkursu na wybór PK, zgodnie z zapisem pkt 4.1 Wytycznych, występują w ofercie jednego Wnioskodawcy i jednocześnie nie występują jako konsultanci w Punktach Konsultacyjnych prowadzonych przez innych Beneficjentów projektu systemowego PARP z wyjątkiem Wnioskodawcy.

74/150/224/299/, ID=8382
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj