PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Ogłoszenie konkursu do poddziałania 2.2.1 PO KL

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)


na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)

w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”(PK) realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL

ogłasza  II edycję konkursu
dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie
Punktu Konsultacyjnego (PK) świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w województwach:

dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.


Oferty na prowadzenie PK należy składać w terminie
od 9 marca do 20 marca 2009 r. w siedzibie PARP.

 

 1. O wsparcie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego może ubiegać się podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego, który jest zarejestrowany w KSU w zakresie usług informacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz zobowiąże się m.in. do:
  •  nieodpłatnego świadczenia usług objętych wsparciem;
  • nieprowadzenia w okresie realizacji projektu działalności gospodarczej w zakresie usług informacyjnych obejmujących zagadnienia administracyjno-prawnych aspektów rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej, dostępnych programów pomocy publicznej oraz innych dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej, chyba że działalność taka jest finansowana ze środków publicznych;
  • wykorzystania w okresie realizacji projektu objętego wsparciem nowych środków trwałych w ramach leasingu lub pokrycia kosztu amortyzacji sprzętu będącego własnością podmiotu wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu;
  • prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem.

 2. Szczegółowe kryteria wyboru projektów określają Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie PK, które wraz z formularzem oferty znajdują się w dokumentacji konkursowej (link)

 3. Procedura składania ofert
  • Kompletne oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres:
   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
   ul. Pańska 81/83
   00-834 Warszawa
  • Ofertę należy złożyć w 3 papierowych egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) oraz na nośniku elektronicznym (CD/DVD). Wszystkie egzemplarze złożonej oferty powinny być identyczne.

  • Oferty nadesłane w inny sposób (np.: faksem lub drogą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą brały udziału w konkursie.
  •  Termin składania ofert upływa z dniem 20 marca 2009 roku do godz. 16:30.
  • Oferty, które zostaną dostarczone po upływie tego terminu, niezależnie od daty stempla pocztowego, zostaną odrzucone.

 4. Oferty muszą być dostarczone w zamkniętych kopertach, listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście. Na kopercie należy podać pełną nazwę Wnioskodawcy, jego adres oraz adnotację: „Oferta na konkurs: wybór Punktów Konsultacyjnych, II edycja”.

  Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na Wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia związane z opóźnieniem nie będą brane pod uwagę.

 5.   Dokumenty stanowiące załączniki do oferty:
  • budżet projektu przedstawiony zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1 do oferty),
  • życiorysy zawodowe konsultantów przewidzianych do świadczenia usług informacyjnych PK przygotowane zgodnie ze wzorem (załącznik nr 2 do oferty),
  • certyfikaty konsultantów PK (załącznik nr 3 do oferty),
  • kopia dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną (załącznik nr 4 do oferty),
  • plan promocji regionalnej sieci PK (dotyczy RPK) (załącznik nr 5 do oferty).

 6. Wnioskodawcy przysługuje procedura odwoławcza od oceny Komisji na podstawie § 30 ust 3, lit. a-e Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonej przez Wnioskodawcę oferty, podmiot ubiegający się o wsparcie może wystąpić na piśmie do Agencji o ponowne rozpatrzenie oferty na prowadzenie PK. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie oferty powinno zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny.
  • Agencja ponownie rozpatruje ofertę w terminie miesiąca od dnia złożenia przez podmiot ubiegający się o wsparcie wystąpienia o ponowne rozpatrzenie oferty. Agencja ponownie rozpatrując ofertę jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez wnioskodawcę.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podmiotu ubiegającego się o wsparcie Agencja dokonuje niezwłocznie odpowiedniej korekty listy rankingowej, ostateczna lista rankingowa uwzględniająca  dokonaną korektę  zatwierdzana jest  przez Prezesa PARP.
  • Korekta listy rankingowej polegać będzie na uszeregowaniu ofert według uzyskanej punktacji i ponownym rozpatrzeniu przyznania rekomendacji do udzielenia wsparcia zgodnie z zaplanowaną w konkursie liczbą PK w powiatach i województwie.
  •  Agencja pisemnie informuje każdy z podmiotów ubiegających się o wsparcie o wyniku konkursu. Wynik konkursu zatwierdzony przez Prezesa PARP podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Agencji.

 7. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 30 dni roboczych od dnia zakończenia terminu składania ofert. Informacje o wynikach konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PARP.

stopka PO KL

74/150/224/293/, ID=8070
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-03-05 13:24:25
Aktualizowany: 2011-03-21 10:13:06
Ilość odsłon: 15729
drukuj