PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

PO KL Poddziałanie 2.1.1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki"
Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw".

 

Na co: wsparcie na realizację szkoleń, usług doradczych oraz studiów podyplomowych

Dla kogo: Przedsiębiorcy mający siedzibę w Polsce i ich pracownicy (z wyłączeniem przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji lub postępowania upadłościowego).

W drodze konkursu wybierane są projekty szkoleniowe, w ramach których  przedsiębiorcy i ich  pracownicy mogą korzystać ze szkoleń, usług doradczych oraz studiów podyplomowych. Działania są realizowane poprzez trzy typy projektów - ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa, ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń i doradztwa oraz studiów podyplomowych.

Co do zasady, opłata za udział w projekcie jest w znacznym stopniu pokrywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałą kwotę wnosi pracodawca bądź uczestnik (studia podyplomowe). W przypadku szkoleń ogólnych, czyli pozwalających nabyć kwalifikacje, które mogą być wykorzystane zarówno u pracodawcy kierującego na szkolenie, jak i u innych, małe firmy mogą liczyć na 80% dopłaty, średnie firmy na 70% dopłaty, a duże na 60%. Dla szkoleń specjalistycznych, czyli dotyczących wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy oraz związanych ze specyfiką działania danej firmy, wysokość dofinansowania wynosi 45% dla małych firm, 35% dla średnich firm oraz 25% dla firm dużych.

Dodatkowo, w przypadku udziału przedsiębiorcy lub jego pracownika w projekcie szkoleń otwartych istnieje również możliwość skorzystania z pomocy de minimis na sfinansowanie kosztów udziału w szkoleniu - dofinansowanie może wynieść wówczas nawet 100% wydatków związanych ze szkoleniami.

W ramach Poddziałania możliwe jest dofinansowanie usług doradczych do 100% wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na pokrycie kosztów doradztwa w ramach pomocy de minimis.

Pracownicy przedsiębiorstw uczestniczący w studiach podyplomowych mogą liczyć na dofinansowanie do 80% wydatków bezpośrednio związanych z realizacją danych studiów podyplomowych.

Komunikat ws. alokacji na konkursy ogłaszane w 2010 r. w ramach POKL Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach (link)

stopka PO KL

74/150/218/, ID=4558
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-06-30 10:39:22
Aktualizowany: 2010-05-12 14:53:38
Ilość odsłon: 224680
drukuj