PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Program – dzień I

 „Jak rozwijać się przez całe życie?”

 PROGRAM KONGRESU EDUKACJI POZAFORMALNEJ

(I dzień: 25 listopada 2014 r.)

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa, 1 piętro

9.00–10.00

Rejestracja uczestników. Zapraszamy na poranną kawę i networking

10.00–10.10

Otwarcie kongresu

Dariusz Szewczyk – Zastępca Prezesa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

10.10–10.50

Potrzeby rozwojowe liderów i menadżerów – przyszłe trendy i wymagania na podstawie badań ILM

Kate Cooper,

Instytut Rozwoju Przywództwa i Zarządzania (ILM),

Wielka Brytania

 

Badania przeprowadzone w 2014 roku przez ILM określiły przyszłe trendy w przywództwie i zarządzaniu - jak zmieniają się wymagania stawiane liderom i menedżerom, jak te zmiany wyglądają oraz jakie są działania, które muszą zostać podjęte w celu zapewnienia, że menedżerowie i liderzy są gotowi do ich spełnienia. Organizacje i menadżerowie na wszystkich szczeblach muszą zwrócić uwagę na te przyszłe tendencje, powinni dokładnie rozważyć, jak mogą poprawić swoją sprawność oraz ulepszyć opanowanie podstaw dobrego przywództwa i zarządzania, aby zapewnić, że są przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom. Wyniki badań mają poważne konsekwencje dla społeczności trenerskiej, w szczególności dla MŚP, które nie mają dużych działów szkoleń lub dużych budżetów szkoleniowych, ale nadal muszą zapewnić, że ludzie w ich organizacji są przygotowani do reagowania na potrzeby, które te tendencje narzucają.

10.50–11.00

 

Współczesny obraz trenera biznesu – prezentacja

Kim są trenerzy w roku 2014? Jaka jest ich sytuacja zawodowa? Ile prowadzą szkoleń? Jakiego rodzaju? W jaki sposób pozyskują klientów? Z jakich form podnoszenia kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoleń biznesowych korzystają i ile ich to kosztuje? Czy posiadają certyfikaty trenerskie?
Zapraszamy na prezentację, przedstawiającą wyniki ogólnopolskiego badania trenerów pracujących z przedsiębiorcami i pracownikami. Na pytania badawcze w III kwartale 2014 roku odpowiadali trenerzy, którzy podnieśli swoje kompetencje w ramach projektu PARP pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” (Poddziałanie 2.2.2 PO KL) oraz inni przedstawiciele branży szkoleniowej.

11.00-11.15

Przerwa kawowa

11.15–11.50

„Moja historia”, czyli drogi do rozwoju trenerów – debata z udziałem uczestników projektu trenerskiego PARP.

Paneliści:
Prof. Andrzej Blikle - Centrum TROP; Iwo Konopek - Laboratorium Arkanów Biznesu; Marcin Roczniak - DTI Polska; Robert Orłowski - Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych;

Prowadzenie: Marzena Mazur

Jaka jest droga do doskonałości w zawodzie trenera? Sesja będzie okazją do wysłuchania wypowiedzi trenerów, doradców, osobowości współpracujących na co dzień z biznesem o ścieżkach podnoszenia kompetencji trenerskich i drodze do bycia spełnionym szkoleniowcem. Jaki rodzaj wsparcia kompetencji trenerów zaproszeni goście uważają za najbardziej skuteczny oraz jaki wpływ na dalszy rozwój kariery zawodowej miały kompetencje zdobyte podczas szkoleń, warsztatów i superwizji realizowanych w ramach projektu trenerskiego PARP pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” (Poddziałanie 2.2.2 PO KL)? Zapraszamy do dyskusji.

11.50–13.00

Ostatnich 8 lat rynku szkoleniowego w Polsce. Gruntowna zmiana czy tylko drobna korekta? – debata z udziałem ekspertów działający od wielu lat na rynku szkoleń

Paneliści:

Aleksander Drzewiecki - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze; Piotr Grzechowiak - Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego; Maciej Kocurek – Wszechnica UJ; Barbara Matyaszek-Szarek – Heuresis; Piotr Piasecki - Business Doctors.

Prowadzenie: Marzena Mazur

Ostatnich 8 lat to czas zachodzących szybciej niż kiedykolwiek wcześniej zmian w gospodarce, w technologii oraz nowych wyzwań, które stawia przed nami otoczenie. Czy rynek szkoleń podążył za tymi zmianami? Czy stał się partnerem ułatwiającym organizacjom funkcjonowanie w nowej rzeczywistości? Jak zmieniły się wymagania klientów? Co faktycznie uległo zmianie w szkoleniach, a co nie zmieniło się przez ostatnie 8 lat? Czy firmy zaczęły szacować ROI i nakład związany z inwestowaniem w kapitał ludzki?

Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego, zrealizowane w 2013 roku wskazuje, że udział środków publicznych (w tym EFS) w rynku szkoleń to zaledwie 15 proc., 88 proc. stanowią środki własne firmy, zaś 10% - środki pracowników. Jaki więc faktyczny wpływ miał EFS na rynek szkoleniowy oraz jakie są prognozy na kolejnych 8 lat? Zapraszamy do dyskusji.

13.00–14.00

Obiad

 

ŚCIEŻKA I

Dobre praktyki
Train the Trainers

ŚCIEŻKA II

Master training

 

ŚCIEŻKA III

W poszukiwaniu efektywności - Nowe formy szkoleniowe

14.00-14.40

Rola trenera w organizacji opartej na wiedzy - przypadek firmy uczestniczącej
w Poddziałaniu 2.2.2 PO KL

Katarzyna Kowalska,

Marschall Polska

 

Mirosław Izdebski,

Moët Hennessy

 

• Założenia „Akademii Trenerów

Biznesu” IV konkurs Poddziałanie

2.2.2 PO KL

• Przebieg „Akademii Trenerów

Biznesu” - informacje o projekcie

• Dlaczego Moët Hennessy Polska

Sp. z o.o. ?

• Specyfika działania firmy Moët

Hennessy Polska Sp. z o.o.

• Co nam to dało?

Zwierzenia, fascynacje i lamenty superwizora, trenera i chronicznego naprawiacza świata, czyli rzecz o superwizjach

Dorota Szczepan-Jakubowska,

Centrum TROP

Podczas warsztatu przedstawione zostaną dane na temat projektu trenerskiego przeprowadzonego przez Centrum TROP. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami eksperta zdobytymi w wyniku prowadzenia superwizji uczestniczących (2600 godzin zegarowych) podczas warsztatów realizowanych przez beneficjentów projektu trenerskiego Centrum TROP. Wykład zbudowany zostanie na podstawie case study, osobistych przeżyć superwizorów, relacji uczestników i prowadzących warsztaty (130 osób).

 

Life long learning -

Blended learning

 

Marco Buijnsters -

Holandia

 

Co sprawia, że podejście blended learning jest tak atrakcyjne dla uczącego się (przez całe życie)? Blended learning to uczenie się, które łączy Internet i media cyfrowe z uznanymi formami szkolnymi, wymagającymi fizycznej współobecności nauczyciela i uczniów. Ale czy kurs online jest lepszy tylko

dlatego, że odbywa się online, a nie w klasie? Czy oglądanie materiału video z wykładem stwarza lepsze zrozumienie, niż nauczanie bezpośrednie? Efektywne blended learning powinno oferować coś więcej niż więcej tego samego w innym formacie. Nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy, ale również o interakcję z nauczycielem, który posiada teoretyczną wiedzę, ale nie zawsze praktyczne doświadczenie.


14.50–15.30

Dobry trener dba o swój rozwój – debata z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń trenerów, narzędziowni trenerskich oraz trenerów wewnętrznych z Akademii Trenerów PARP

Paneliści:

Aleksandra Kuźniak – Synergia Management

Aleksandra Skubiszewska - trener wewnętrzny z Akademii Trenerów PARP,

Andrzej Szastok - Polskie Towarzystwa Trenerów Biznesu,

Robert Zych – Kontrakt-OSH,

Prowadzenie:

Marcin Markowski

Od momentu pojawienia się funduszy unijnych w Polsce wzrosła liczba trenerów. Zwiększyła się również liczba firm szkoleniowych. Jednak, aby wygrać z konkurencją i utrzymać się na rynku trener musi stale poszerzać swoją wiedzę i rozwijać warsztat. Jednym ze sposobów jest zrzeszanie się trenerów w grupy, kluby, stowarzyszenia, które integrują środowisko trenerskie, umożliwiają wymianę doświadczeń oraz rozwijają kompetencje zawodowe i osobiste trenerów, a przy tym nie wymagają dużych nakładów finansowych. Bazując na doświadczeniach naszych panelistów, poszukamy odpowiedzi na pytanie: Jak trener może dbać o swój rozwój?

 

Sztuka inspirowania; między metaforą a pragmatyką

Nina Dragosz
i Krzysztof Brocławik,

Grupa Trenerska Mentor

Inspirowanie jako rodzaj wpływu społecznego w edukacji pozaformalnej. Zademonstrowanie potrzeby
i  możliwości inspirowania uczestników szkolenia, treningu, coachingu i mentoringu. Zarówno idea jak i program wystąpienia są nowatorskie. Ważne, aby zaciekawić i zachęcić do podejmowania wyzwań rozwojowych. Głównym założeniem tego spotkania jest nowa inspiracja uczestników Konferencji. Nomen omen poprzez inspirację rozumianą jako zadanie w edukacji pozaformalnej. Dużą wartością będzie aktywizująca forma pracy, co na koniec bogatego dnia obrad ma też znaczenie.

 

Szkolenia i transformacja

John Gavin

Wielka Brytania

 

W swoim wystąpieniu John Gavin omówi czynniki i motywacje głównych podmiotów w łańcuchu dostarczania szkoleń oraz przestawi jak trener lub organizacja trenerska powinni z nimi współpracować, aby zmaksymalizować zadowolenie klienta i osiągnąć oczekiwane efekty. Pokazane zostaną najlepsze praktyki wdrażania programu, od jego wprowadzenia, poprzez analizę powykonawczą, aż do zakończenia programu. Pan Gavin poruszy temat działań szkoleniowych w kontekście uczestników zróżnicowanych kulturowo, pochodzących z różnych grup wiekowych oraz posługujących się w swojej pracy różnymi mediami, narzędziami i technikami.


15.40–16.20

Wystąpienie – ŚCIEŻKA II

Hierarchia dowodów szkoleniowych

Sławomir Jarmuż, Moderator

Szkolenia oparte na dowodach (evidence based training) stanowią rzetelny paradygmat w edukacji ludzi dorosłych. Istotą tego podejścia jest przekazywanie zweryfikowanych treści oraz wykorzystanie potwierdzonych empirycznie metod. Jeśli chcemy, aby szkolenia miały solidną podstawę, powinniśmy szukać obiektywnych dowodów wychodząc poza subiektywne doświadczenia. Z pomocą przychodzi nam hierarchia dowodów szkoleniowych pokazująca rzeczywistą wartość prezentowanych treści i stosowanych metod. W trakcie wystąpienia będzie prezentowana idea szkoleń opartych na dowodach i hierarchia dowodów. Jako przykłady tego podejścia, pojawią się konkretne treści i metody szkoleniowe, które zostały negatywnie zweryfikowane na najbardziej wiarygodnym poziomie dowodów.

Wystąpienie - ŚCIEŻKA III

Cyborgi kontra dzicy: innowacyjne rozwiązania w przekazywaniu wiedzy na szkoleniach

Piotr Stohnij, ICAN Institute

  • Dyfuzja autorytetu a marka osobista trenera
  • Wpływ nowych mediów na preferencje edukacyjne
  • Wykorzystanie crowdsourcingu w nauczaniu
  • Narzędzia społecznościowe podczas warsztatów
  • Automatyzacja procesów szkoleniowych
Kanon najlepszych praktyk rozwojowych wymaga obecnie uzupełnienia o nowe, dotychczas rzadko łączone z edukacją narzędzia, takie jak choćby media społecznościowe, czy crowdsourcing i aplikacje mobilne. Jednocześnie ważniejsza niż kiedykolwiek staje się marka osobista trenerów oraz działania po prowadzonych warsztatach. Wszystko to sprawia, że interakcja z uczestnikami szkolenia zaczyna się niejednokrotnie przed pierwszym spotkaniem. Jak zmierzyć się z tymi wyzwaniami i przetrwać zmianę? Odpowiedź w wystąpieniu: Cyborgi kontra dzicy: innowacyjne rozwiązania w przekazywaniu wiedzy na szkoleniach.

logotyp

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

74/150/227/783/, ID=43489
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-10-20 14:28:48
Aktualizowany: 2014-11-17 15:27:27
Ilość odsłon: 10224
drukuj