PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Pytania i odpowiedzi

Poniżej prezentujemy pytania i odpowiedzi dotyczące naboru do poddziałania 2.1.2 PO KL. Stan na dzień 19 marca 2013 r.

Na stronie nr 33 „Podręcznika wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na potrzeby konkursu standardowego w ramach Poddziałania 2.1.2”, widnieje taki oto zapis "Analiza potrzeb przedsiębiorstw planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu powinna zostać opisana jako odrębne zadanie. Metodologia prowadzenia analizy potrzeb powinna być adekwatna do specyfiki przedsiębiorstwa oraz charakteru problemu". Z zapisów "Wytycznych dla projektodawców ..."  wynika, że analiza potrzeb przedsiębiorstw planowanych do objęcia wsparciem, powinna zostać przeprowadzona na etapie przygotowania wniosku. W ramach projektu natomiast może zostać przeprowadzona pogłębiona analiza potrzeb pracowników (jeśli do nich bezpośrednio skierowane jest wsparcie). Jak w takim wypadku należy rozmieć zapisy z "Podręcznika..." str. 33? Wydaje się niemożliwym opisanie analizy potrzeb przedsiębiorstw jako odrębnego zadania skoro powinna ona być przeprowadzona przed złożeniem wniosku.

Obowiązek wyodrębniania analizy potrzeb w strukturze zadań dotyczy wyłącznie analizy pogłębionej. Analiza ta musi być uwzględniona tylko w przypadku, gdy w ramach projektu wsparcie kierowane będzie do pracowników przedsiębiorstw.

 

Czy wszystkie wypracowane w ramach projektu rozwiązania muszą zostać wdrożone w każdym z przedsiębiorstw MŚP objętym działaniami projektowymi?  Chodzi mi o sytuację gdy analiza potrzeb była robiona w 18 przedsiębiorstwach, w ramach projektu wypracowany zostanie szereg rozwiązań i niektóre rozwiązania należałoby wdrożyć w 60% przedsiębiorstw, inne np w 70%. Czy je konieczne jest aby wszystkie przedsiębiorstwa wdrażały wszystkie rozwiązania?

Nie ma obowiązku wdrożenia wszystkich rozwiązań we wszystkich przedsiębiorstwach objętych działaniami projektowymi. Niemniej w każdym przedsiębiorstwie objętym działaniami projektowymi musi zostać wdrożone przynajmniej jedno rozwiązanie opracowane w ramach projektu.

 


Zgodnie z dokumentacją konkursową pkt 2.3. “Grupa docelowa” – projekt może być skierowany do przedstawicieli  organizacji pracodawców i organizacji związkowych. Czy w takim przypadku występuje pomoc publiczna?

Wsparcie kierowane do organizacji pracodawców i organizacji związkowych nie jest objęte regułami pomocy de minimis, o ile organizacje te nie posiadają statusu przedsiębiorcy.
Należy zaznaczyć, że w ramach projektu obowiązkowo wsparciem objęte być muszą również przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

 

W jaki sposób będzie spełnione kryterium dostępu sprawdzane na etapie oceny merytorycznej? Czy wystarczy opisanie potrzeb przedsiębiorstw w treści wniosku?

Kryterium dostępu sprawdzane na etapie oceny merytorycznej zostanie spełnione poprzez opisanie potrzeb przedsiębiorstw w treści wniosku.

 

Czy przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych muszą wywodzić się z MŚP, czy sama przynależność do organizacji spełnia wymagania grupy docelowej?

Przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych nie muszą wywodzić się co do zasady z sektora MŚP.


Kiedy należy dokonać analizy potrzeb w projekcie?

Analizę potrzeb przedsiębiorstw planowanych do objęcia wsparciem należy dokonać przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a jej wyniki powinny zostać opisane w treści wniosku (punkt 3.1). Jeżeli na dalszym etapie wdrażania projekt będzie skierowany do poszczególnych pracowników tych przedsiębiorstw, to przed wdrożeniem nowego rozwiązania należy przeprowadzić pogłębioną analizę ich potrzeb.

 

Czy istnieją obligatoryjne wskaźniki odnoszące się do efektów wdrożenia nowych rozwiązań?

Jeden ze wskaźników pomiaru celu głównego powinien odnosić się wprost do liczby przedsiębiorstw, które wdrożyły nowe rozwiązanie wypracowane w ramach projektu. Obligatoryjnym źródłem weryfikacji tego wskaźnika powinien być dokument potwierdzający przyjęcie przez zarząd / kierownictwo przedsiębiorstwa objętego wsparciem nowego rozwiązania do stosowania w przedsiębiorstwie.

 

Jak należy rozumieć pojęcie „nowe rozwiązanie”?

Zgodnie z treścią Wytycznych dla Projektodawców przez nowe rozwiązanie należy rozumieć rozwiązania, które zostaną po raz pierwszy zastosowane w przedsiębiorstwie planowanym do objęcia wsparciem.

 

Czy wsparcie informatyczne jest kosztem kwalifikowalnym?

Tak, wsparcie takie stanowi koszt kwalifikowalny. Należy jednak pamiętać, że prawa autorskie do produktów powstałych w wyniku tego wsparcia (np. systemy informatyczne) mogą zostać przejęte po ich wytworzeniu przez PARP z możliwością udzielenia nieodpłatnej licencji na użytkowanie produktu przez Beneficjenta.

 

Czy potwierdzeniem uzyskania nowych kwalifikacji może być certyfikat?

Tak, potwierdzeniem uzyskania nowych kwalifikacji może być certyfikat.

 

Czy wsparcie dla firm jest objęte regułami pomocy de minimis czy jest to inna pomoc?

Jakiekolwiek wsparcie dla przedsiębiorców w ramach konkursu POKL/2.1.2./2014/S jest objęte regułami pomocy de minimis.

 

Czy wsparcie dla partnerów społecznych jest objęte regułami pomocy de minimis?

Wsparcie dla partnerów społecznych jest objęte regułami pomocy de minimis tylko w sytuacji, gdy posiadają oni status przedsiębiorcy. Dotyczy to zarówno pomocy udzielanej Beneficjentowi przez PARP jak i pomocy udzielanej w ramach projektu Partnerowi lub innemu podmiotowi spełniającemu definicję przedsiębiorcy.

 

Czy związkowcy, będący jednocześnie pracownikami dużych przedsiębiorstw mogą uczestniczyć w projekcie?

Związkowcy, będący jednocześnie pracownikami dużych przedsiębiorstw mogą być objęci wsparciem pod warunkiem, że ich uczestnictwo w projekcie jest uzasadnione ze względu na zakres merytoryczny projektu oraz role wypełniane przez nich na rzecz związku zawodowego.

 

W którym punkcie wniosku powinien znajdować się zapis dotyczący przynależności do reprezentatywnej organizacji związkowej lub reprezentatywnej organizacji pracodawców?

Informacja taka powinna znaleźć się w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie.

 

Czy zasięg terytorialny projektu ma znaczenie dla oceny wniosku o dofinansowanie?

Nie, zasięg terytorialny projektu nie stanowi przedmiotu oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

 

Czy w budżecie projektu mogą zostać uwzględnione stawki wyższe od tych, które zostały zawarte w „Katalogu maksymalnych dopuszczalnych wynagrodzeń i stawek dla towarów i usług”?

Nie, w budżecie projektu nie mogą zostać uwzględnione stawki wyższe od tych, które zostały zawarte w „Katalogu maksymalnych dopuszczalnych wynagrodzeń i stawek dla towarów i usług”. Umieszczenie w budżecie stawek przekraczających te ujęte w taryfikatorze będzie skutkowało obniżeniem punktacji w zakresie budżetu projektu podczas oceny merytorycznej oraz – w przypadku rekomendowania projektu – koniecznością wprowadzenia redukcji ww. stawek przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

 

Czy duża firma, która nie otrzymuje w projekcie wsparcia, może pełnić rolę partnera?

Tak, duża firma, która nie otrzymuje w projekcie wsparcia, może pełnić rolę partnera.

 

Czy wstępna analiza może zostać dokonana na podstawie badań własnych projektodawcy?

Analiza, której wyniki będą zamieszczone w treści wniosku, może zostać dokonana na podstawie badań własnych projektodawcy.

 

Czym jest wartość dodana? Gdzie można znaleźć przykłady dotyczące wartości dodanej?

Wartość dodana związana jest z osiągnięciem dodatkowych wskaźników lub produktów, nie wynikających bezpośrednio z celów projektu i z realizowanych w jego ramach zadań. Przykłady wartości dodanej znajdują się na stronie 37 Poradnika wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na potrzeby konkursu standardowego w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL stanowiącego Załącznik nr 1 do Wytycznych dla Projektodawców.

74/150/220/749/, ID=38854
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-03-11 13:55:08
Aktualizowany: 2014-03-19 12:38:05
Ilość odsłon: 9104
drukuj