PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór zgłoszeń do projektu Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych

Nabór zamknięty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

ogłasza nabór partnera/ów do realizacji projektu systemowego

Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów
lub absolwentów uczelni wyższych

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki,  Priorytet II, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności – projekty systemowe, zgodnie z art. 28a ust. 4 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnera/ów w celu wspólnej realizacji projektu.

 

Celem głównym partnerstwa jest wspólna realizacja projektu systemowego PARP:

Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych.

Cele szczegółowe partnerstwa to:

 • zapewnienie przez uczelnie wyższe, bazy wiedzy pomysłów studentów lub absolwentów, które będą stanowiły podstawę do założenia lub rozwijania przedsiębiorstwa;
 • wykorzystanie doświadczeń Akademickich biur karier lub Centrów transferu technologii lub Akademickich inkubatorów przedsiębiorczości lub innych jednostek organizacyjnych[1]  działających przy uczelniach wyższych, w procesach selekcji i oceny pomysłów (wynikających z prac dyplomowych, zainteresowań naukowych studentów lub doświadczeń zdobytych w trakcie studiów), które stanowią/ły podstawę do założenia lub rozwijania działalności gospodarczej;
 • zapewnienie przez uczelnie wyższe, udziału w ww. projekcie systemowym ekspertów, którzy posiadają praktyczne doświadczenie z zakresu prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa,
 • wykorzystanie wiedzy i doświadczeń osób współpracujących z uczelnią wyższą oraz PARP w zakresie znajomości lokalnych lub regionalnych uwarunkowań gospodarczych;
 • wspólne opracowanie i wdrożenie standardu usługi wraz z uwzględnieniem specyficznych potrzeb uczestników projektu;
 • wykorzystanie doświadczeń PARP w zakresie przygotowania i zapewniania usług wspierających zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, współpracy regionalnej oraz wdrażaniu standardów usług dla przedsiębiorców,
 • zapewnienie zaplecza technicznego przez uczelnie wyższe, niezbędnego do przeprowadzenia procesu selekcji, oceny i wyboru pomysłów a następnie do koordynacji procesu doradczego dla przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach projektu;

które przyczynią się do osiągnięcia celu projektu systemowego realizowanego przez PARP, opracowania standardów i rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorczości bazującej na pomysłach studentów lub absolwentów oraz upowszechnienia sposobu podejścia  do rozwoju tego typu przedsiębiorstw.

Grupą docelową projektu są studenci i absolwenci, którzy mają pomysł i chcą założyć działalność gospodarczą oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą i przedsiębiorcy pod warunkiem, wykorzystania pomysłu na biznes studenta lub absolwenta szkoły wyższej oraz jego zatrudnienia.

 

Opis projektu:

Celem projektu systemowego PARP jest poprawa dostępu 200 przedsiębiorców lub osób rozpoczynających działalność gospodarczą do usług doraczo-coachingowych, wdrażanych na podstawie opracowanego standardu, wspierających rozwój firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych.

W ramach projektu systemowego planowane są działania wspierające przedsiębiorczość wśród studentów lub absolwentów szkół wyższych, posiadających pomysł na założenie lub rozwój firmy. W ramach planowanego projektu pomysł ten będzie podstawą do utworzenia nowej lub rozwoju już istniejącej firmy. Jeżeli z pomysłu skorzysta istniejące przedsiębiorstwo (w tym współpracujące z uczelnianymi Akademickimi biurami karier, Centrami transferu technologii lub Akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości lub innymi jednostkami organizacyjnymi) będzie ono zobowiązane do zatrudnienia studenta lub absolwenta, z którego pomysłu korzysta. Ze względu na założenia projektu dot. wyboru pomysłów wśród środowisk studenckich zakłada się, że w większości będą to przedsiębiorstwa założone przez studentów lub absolwentów szkół wyższych lub przez osoby, które wykorzystają pomysł na biznes studenta lub absolwenta szkoły wyższej oraz  go zatrudnią. 200 przedstawicieli  nowopowstałych lub działających przedsiębiorców (rozwijanych na bazie wybranych pomysłów), zostanie objętych usługami doradczo-coachingowymi, świadczonymi przez doradców wybranych w zamówieniu publicznym. Partnerzy – uczelnie wyższe, wspólnie z PARP przygotują założenia dot. wymagań względem doradców, w tym praktyków w prowadzeniu działalności gospodarczej, będą zaangażowani w proces akceptacji doradców dla wspieranych przedsiębiorców oraz opracowanie dla nich indywidualnych planów doradczych, a także koordynację doradztwa. Usługi będą świadczone zgodnie z wypracowanym wcześniej standardem, ale zróżnicowane pod względem podejścia i tematyki w zależności od tego, czy obejmą firmy nowopowstałe czy już działające. Będą także dostosowane do profilu rozwijanej firmy oraz do poziomu wiedzy i umiejętności osób ją rozwijających. 200 pomysłów (dotyczących założenia nowej firmy lub rozwijania firmy już istniejącej na bazie pomysłów związanych z ukończonym kierunkiem studiów, profilem uczelni, prowadzonymi badaniami), które mają szansę powodzenia rynkowego i kontynuacji działalności w przeciągu kilku najbliższych lat, zostanie wybranych  przy udziale partnerów – uczelni wyższych, po analizie co najmniej 500 pomysłów studentów lub absolwentów szkół wyższych.

 

Przewidziany termin realizacji projektu to lipiec 2013 - marzec 2015, planowany budżet projektu systemowego 10 000 000 zł.

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania, których realizacja zostanie powierzona  minimum 1 partnerowi a maksymalnie 5 partnerom projektu, wybranym w ramach niniejszego naboru:

Nr zadania

Opis

Przewidywany minimalny wskaźnik na 1 partnera przy wyborze maks. 5 partnerów

Przewidywany budżet na 1 partnera/uczelnię w zł przy wyborze maks. 5 partnerów

1.

Znalezienie i poddanie wstępnej analizie 500 pomysłów  studentów lub absolwentów szkół wyższych dotyczących rozwoju działalności gospodarczej (przy wyborze maksymalnej liczby 5 partnerów liczba 500 pomysłów podzielona zostanie wśród 5 partnerów (min.100 pomysłów na 1 partnera).

 

100

50 000

2.

Współpraca przy opracowaniu metodologii oraz  analizie i wyselekcjonowaniu 200 pomysłów. Organizacja panelu ekspertów do wyboru 200 pomysłów na prowadzenie firmy. Przeprowadzenie analizy pomysłów przez min. 2 ekspertów partnerstwa i oceny czy pomysł pozwoli na założenie nowego lub rozwój już istniejącego przedsiębiorstwa, tak aby takie przedsiębiorstwo miało szansę konkurowania na rynku jego działania przez minimum rok po otrzymaniu doradztwa w ramach projektu. Przewidywane jest wyłonienie ogółem 200 pomysłów na biznes, min. 40 pomysłów wdrażanych u min. 40 przedsiębiorców przypadających na partnera.

40

100 000

3.

Współpraca przy opracowaniu i wdrożeniu standardu usługi wraz z uwzględnieniem specyficznych potrzeb uczestników projektu, w tym  zaangażowanie do budowy standardu panelu ekspertów – przedstawicieli partnerstw, ekspertów-praktyków oraz coachów. Przy opracowaniu standardu wykorzystane zostanie doświadczenie PARP w zakresie dotychczas wdrażanych standardów usług KSU.

 

1

10 000

4.

Koszty zarządzania i rozliczania projektu, w tym również:

przygotowanie wspólnie z PARP założeń do wyboru doradców -ekspertów, praktyków w prowadzeniu działalności gospodarczej, coachów i mentorów,  współpraca przy opracowaniu indywidualnych planów doradczych dla przedsiębiorców - uczestników projektu, akceptacja doradców, organizacja i  zarządzanie procesem doradczym dla przedsiębiorców - uczestników projektu, koszty zarządzania administracyjnego projektem.

 

200 000

5.

Koszty zaplecza  merytorycznego, i lokalowego zapewniającego realizację zadań projektu, w szczególności: przeprowadzenie preselekcji i wyboru pomysłów; zaplecze lokalowe i techniczne do przeprowadzenia prezentacji  pomysłów na prowadzenie lub rozwijanie firmy przez uczestnika projektu oraz dokonania oceny tego pomysłu przez minimum 2 przedstawicieli  partnerstwa; organizacji spotkań dot. przygotowania standardu; zaplecze techniczne do koordynacji procesu doradztwa dla uczestników projektu; odpowiednie zaplecze techniczne do obsługi administracyjnej projektu.

 

Wymienione zaplecze merytoryczne i lokalowe będzie wkładem partnera w realizację projektu partnerskiego.

Planowany maksymalny budżet  projektu systemowego wynosi 10 000 000 zł. Przewidywany budżet na ww. zadania 1 800 000 zł (w zależności od wyboru liczby partnerów budżet zadania zostanie podzielony na liczbę maksymalnie 5 partnerów). Pozostała wartość projektu ok. 7 200 000 zł stanowić będą koszty doradztwa dla przedsiębiorców. Do zapewnienia usług doradczych wybrany zostanie wykonawca w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który będzie odpowiedzialny za poszukiwanie oraz zatrudnienie do projektu doradców praktyków, coachów oraz mentorów. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za wystawianie zaświadczeń o pomocy de minimis dla przedsiębiorców-uczestników projektu. Ponadto ok. 1 000 000 zł  stanowić będą koszty  zarządzania projektem  po stronie PARP, koszty monitorowania zapewnienia standardów świadczonych usług, badanie zadowolenia klientów oraz adekwatności usługi, koszty upowszechniania i promocji usługi. Planowany czas zaangażowania Partnera/ów w przygotowanie i realizację projektu to: maj 2013-marzec 2015.

 

Do udziału w naborze zapraszamy podmioty, które spełniają następujące kryteria:

 1. Podmiot jest uczelnią w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz zgodnie ze statutem, umową lub innym przewidzianym przepisami prawa dokumentem, w szczególności uchwałą właściwego organu lub zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym, nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe oraz zysk lub środki zgromadzone w ramach kapitałów lub funduszy nie są dzielone między członków;
 2. Podmiot nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu rozdz. III. Pkt. 16 Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 3. Podmiot złoży w terminie kompletne zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 4. Podmiot zobowiąże się do zrekrutowania do projektu min.100 uczestników, których pomysły na prowadzenie lub rozwijanie firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych zostaną przeanalizowane i wybrania min.40 pomysłów, na bazie których będą rozwijane przedsiębiorstwa, a ich przedstawiciele będą objęci wsparciem doradczo-coachingowym w ramach projektu;
 5. Podmiot realizuje cele zgodne z celami partnerstwa w ramach działań realizowanych przez Akademickie biuro karier albo Akademicki inkubator przedsiębiorczości albo Centrum transferu technologii albo inną jednostkę organizacyjną, polegające na prowadzeniu działań dot. kształcenia i rozwijania przedsiębiorczości lub postaw przedsiębiorczych studentów lub absolwentów lub prowadzeniu działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, wykorzystania pomysłów lub prac dyplomowych lub zainteresowań naukowych studentów lub absolwentów, które mogą zostać wykorzystane w rozwijaniu firmy współtworzonej lub utworzonej przez studenta lub absolwenta uczelni;
 6. Podmiot w ramach działań Akademickiego biura karier lub Centrum transferu technologii lub Akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub innej jednostki organizacyjnej posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednego  projektu zrealizowanego w ostatnich  trzech latach, (liczonych do dnia ogłoszenia naboru), na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, polegającego na  rozwijaniu, zakładaniu lub inkubowaniu przedsiębiorstw, w którym udział brali studenci lub absolwenci; lub co najmniej jednego projektu zrealizowanego w ostatnich  pięciu latach, (liczonych do dnia ogłoszenia naboru), na rzecz przedsiębiorczości akademickiej, w wyniku którego w okresie realizacji projektu powstało co najmniej 20 firm; lub co najmniej jednego projektu zrealizowanego w ostatnich  pięciu latach, (liczonych do dnia ogłoszenia naboru), na rzecz przedsiębiorczości akademickiej, w wyniku realizacji którego powstało co najmniej 10 firm, które funkcjonowały co najmniej 2 lata od czasu zakończenia projektu, lub wsparcia oferowanego w projekcie (dofinansowania, inkubacji lub innego - wskazać jakiego).
 7. Akademickie biuro karier lub Centrum transferu technologii lub Akademicki inkubator przedsiębiorczości lub inna jednostka organizacyjna, działające na terenie uczelni, posiada łącznie co najmniej: sformalizowaną  w formie umowy, porozumienia, rozpoczętą nie później niż 3 miesiące przed datą ogłoszenia naboru współpracę z co najmniej 5 przedsiębiorcami; bazę studentów, którzy w ostatnich dwóch latach akademickich, tj. 2011/2012 oraz 2012/2013 skorzystali z pomocy Akademickiego biura karier lub CTT lub AIP lub innej jednostki organizacyjnej; aktualną na dany rok akademicki ofertę wsparcia dla studentów i absolwentów, zawierającą minimum dwie formy wsparcia dotyczące zakładania lub rozwijania działalności gospodarczej;
 8. Podmiot w ramach działań Akademickiego biura karier lub Centrum transferu technologii lub Akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub innej jednostki organizacyjnej posiada doświadczenie w realizacji lub współpracy na zasadzie partnerstwa (w ciągu ostatnich pięciu lat liczonych do daty ogłoszenia naboru) co najmniej 1 zakończonego lub trwającego projektu, skierowanego do studentów lub absolwentów szkół wyższych, związanego z zakładaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej, o wartości co najmniej 500 tys. zł brutto i czasie trwania co najmniej 12 miesięcy;
 9. Podmiot zatrudnia lub współpracuje z minimum 1 doradcą zawodowym, posiadającym udokumentowane  min. 2 letnie doświadczenie zawodowe  z zakresu doradztwa zawodowego lub działań szkoleniowo-doradczych skierowanych dla studentów lub absolwentów szkół wyższych, związanych z przygotowaniem do zakładania działalności gospodarczej, w tym udział w min. 2  zakończonych procesach lub 15 spotkaniach dotyczących oceny kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej; minimum  2 doradcami posiadającymi roczne udokumentowane doświadczenie (liczone do dnia ogłoszenia naboru) w doradztwie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym  zakładaniu działalności gospodarczej przez studentów lub absolwentów szkół wyższych, przy czym minimum jeden doradca posiada doświadczenie w zakresie oceny projektów pod kątem powodzenia rynkowego planowanej działalności gospodarczej; minimum 1 specjalistą ds. rozliczeń projektów finansowanych ze środków EFS, obejmujących rozliczenie pomocy publicznej, mającym doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu o wartości co najmniej 200 tys. zł w ciągu ostatnich 3 lat od dnia ogłoszenia naboru;
 10. Podmiot dysponuje środkami pieniężnymi w wysokości co najmniej 300 000 zł na rachunku bieżącym lub lokacie terminowej lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł, które mogą posłużyć do finansowania wydatków w ramach projektu przez okres minimum 6 miesięcy;
 11. Podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem  merytorycznym, i lokalowym zapewniającym realizację zadań projektu, w szczególności: przeprowadzenie preselekcji i wyboru pomysłów; zaplecze lokalowe i techniczne do przeprowadzenia prezentacji  pomysłów na prowadzenie lub rozwijanie firmy przez uczestnika projektu oraz dokonania oceny tego pomysłu przez minimum 2 przedstawicieli  partnerstwa; organizacji spotkań dot. przygotowania standardu; zaplecze techniczne do koordynacji procesu doradztwa dla uczestników projektu; odpowiednie zaplecze techniczne do obsługi administracyjnej projektu oraz zapewnia zatrudnienie lub współpracę w ramach projektu minimum 1 specjalisty posiadającego doświadczenie w naborze i selekcji pomysłów na prowadzenie/rozwijanie działalności gospodarczej, obejmujące udział w co najmniej 1 zakończonym projekcie, w ramach którego prowadzony był nabór/selekcja lub ocena pomysłów na zakładanie, rozwijanie lub inkubowanie działalności gospodarczej, realizowanym w ostatnich trzech latach (liczonych do daty ogłoszenia naboru);
 12. Podmiot posiada rozeznanie w środowisku przedsiębiorców oraz wskaże spośród tego środowiska osoby mogące pełnić rolę coachów (minimum 1 osoba) lub mentorów (minimum 1 osoba) z zakresu przedsiębiorczości, które posiadają udokumentowane dwuletnie doświadczenie w zakresie roli coacha lub mentora, potwierdzone zrealizowanymi minimum 50 godzinami coachingowymi lub mentorskimi i wyrażą gotowość  do świadczenia usług doradczo-coachingowych lub mentoringowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie;
 13. Podmiot przedstawi sposób funkcjonowania Biura Projektu, organizację, zarządzanie oraz personel zaangażowany do realizacji zadań w ramach partnerstwa w tym orientacyjny budżet projektu.
 14. Podmiot przedstawi deklarację udziału w przygotowaniu i realizacji projektu systemowego PARP.
 15. Podmiot zobowiąże się do zatrudnienia do realizacji zadań projektu ekspertów wskazanych w pkt II.5 Zgłoszenia.
 16. Podmiot nie podlega  wykluczeniu  na podstawie przesłanek z pkt. IV.1-5 oraz 7-9 Zgłoszenia.

 

Wybór partnera będzie przeprowadzony w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne, dostępne w formularzu zgłoszenia  pobierz plik (211kB) oraz zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Zgłoszeń pobierz plik (279kB).

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje wybrać w wyniku naboru maks. 5 partnerów, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji w celu doprecyzowania zakresu zadań do realizacji w ramach projektu systemowego PARP Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych. PARP zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji Podmiot(y), które zajmują następne w kolejności miejsce na liście rankingowej albo rezygnacji z wyboru Partnera w przypadku gdy:

a) na etapie negocjacji  i wspólnego przygotowywania  koncepcji projektu  strony zrezygnują ze wspólnej realizacji przedsięwzięcia;

b) wybrany Podmiot nie wywiązuje się z obowiązku uczestniczenia w przygotowaniu projektu.

 

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zgłoszenie partnera do projektu

Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych

osobiście, kurierem lub pocztą do dnia 25 kwietnia 2013 roku do godziny 16.30

 

na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

 

O przyjęciu do naboru decyduje data wpływu Zgłoszenia  

do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Ocena zgłoszeń nastąpi do dnia 28 maja 2013 roku.

 

Informacje związane z naborem zgłoszeń udzielane będą tylko na pisemne wnioski, przesyłane faksem nr 22 432-86-20  i publikowane na bieżąco w BIP PARP.


[1] Przez inną jednostkę organizacyjną rozumie się jednostkę organizacyjną uczelni posiadającą Regulamin lub inny dokument regulujący powstanie i zasady funkcjonowania, prowadzącą działania dot. kształcenia i rozwijania przedsiębiorczości lub postaw przedsiębiorczych studentów lub absolwentów; lub  prowadzącą działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, wykorzystania pomysłów lub prac dyplomowych lub zainteresowań naukowych studentów lub absolwentów, które mogą zostać wykorzystane w rozwijaniu firmy współtworzonej lub utworzonej przez studenta lub absolwenta uczelni.

 

stopka POKL

74/150/224/635/, ID=31865
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-03-27 10:36:28
Aktualizowany: 2013-04-29 09:11:43
Ilość odsłon: 31038
drukuj
Pomysły studentów i absolwentów bazą do rozwoju firmy – projekt partnerski