PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  27
1 | 2 | 3  >  

utworzony: 2014-12-30 14:15:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż  mając na uwadze prowadzone prace modernizacyjne portalu www.inwestycjawkadry.pl, związane z planowanym na przełom I i II kwartału uruchomieniem Rejestru Usług Rozwojowych (więcej informacji tutaj: http://www.parp.gov.pl/rur), Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu beneficjentów projektów POKL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od dnia 1 stycznia 2015 r.

74/150/218/594/620/, ID=44842
utworzony: 2014-12-01 08:36:38

Od 1 stycznia 2015 r. beneficjenci PO KL będą mieli obowiązek umieszczania na stronie http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych. Obowiązek ten wynika z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

74/150/218/594/620/, ID=44227
utworzony: 2014-11-24 15:28:18

„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 i 2014 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaktualizowaną o umowę zawartą w wyniku rozstrzygnięcia skargi złożonej przez Beneficjenta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/2012/ZS „Zielone światło!” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/218/594/620/, ID=44145
utworzony: 2014-05-22 09:49:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22.05.2014  opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.

74/150/218/594/620/, ID=40553
utworzony: 2014-05-14 15:18:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 i 2014 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/2012/ZS „Zielone światło!” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/218/594/620/, ID=40340
utworzony: 2014-04-15 12:47:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 i 2014 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/2012/ZS „Zielone światło!” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/218/594/620/, ID=39581
utworzony: 2014-03-31 13:13:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną trzech wniosków o dofinansowanie, przywróconych do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (dot. odwołań rozpatrywanych do dnia 14 marca 2014 r.). Decyzją KOP żaden wniosek nie uzyskał rekomendacji do dofinansowania.

74/150/218/594/620/, ID=39226
utworzony: 2014-03-13 12:05:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 i 2014 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/2012/ZS „Zielone światło!” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/218/594/620/, ID=38919
utworzony: 2014-03-11 08:29:28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną jednego wniosku o dofinansowanie, przywróconego do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez PARP (dot. protestów rozpatrywanych do dnia 11 lutego 2014 r.). Ww. wniosek nie uzyskał rekomendacji do otrzymania dofinansowania.

74/150/218/594/620/, ID=38843
utworzony: 2014-02-14 08:29:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 i 2014 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/2012/ZS „Zielone światło!” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/218/594/620/, ID=38442
1 | 2 | 3  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj