PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków do konkursu "Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności"

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

 działając na podstawie rozporządzenia z dnia 4 września 2012 r. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064)

ogłasza konkurs zamknięty

o nr POKL/2.1.2/FS

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Dofinansowanie będzie udzielane na: wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych.

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

reprezentatywne organizacje związkowe lub reprezentatywne organizacje pracodawców - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne, organizacje członkowskie, regionalne i branżowe, posiadające zdolność prawną.

Budżet Poddziałania na lata 2007-2013 wynosi: 394 511 298 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 8 mln PLN. W ramach tej kwoty utworzono rezerwę w kwocie 400 tys. PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze składane przez projektodawców od wyników oceny.

Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej i określania wysokości dofinansowania zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (pobierz plik) w ramach konkursu o nr POKL/2.1.2/FS.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 3 mln PLN.

Przewidywane wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs:

 • liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem: 400
 • liczba przedstawicieli partnerów społecznych, którzy zostali objęci wsparciem w ramach projektu: 25
 • liczba organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych, które otrzymały wsparcie: 5

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów:

 1. kryteria ogólne:
  • kryteria formalne (ocena formalna);
  • kryteria merytoryczne (ocena merytoryczna);
  • kryteria horyzontalne (ocena merytoryczna).
 2. kryteria szczegółowe:
  • kryteria dostępu (ocena formalna i merytoryczna);
  • kryteria strategiczne (ocena merytoryczna).

Termin zakończenia oceny merytorycznej złożonych w ramach konkursu wniosków
i podania do publicznej wiadomości wyników oceny merytorycznej uzależniony jest od liczby wniosków podlegających ocenie, jednak nie powinien on przekroczyć 106 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy:

1. złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres:

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

2. przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

w terminie: od 27 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. do godziny 16.00 16.30 

Wniosek o dofinansowanie wypełnia się za pomocą elektronicznego Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"  pobierz plik (1 397kB) w ramach konkursu o nr POKL/2.1.2/FS.

Dokumentacja konkursowa (w tym umowa o dofinansowanie)

Procedura odwoławcza:

 1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów lub poprawności przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Projektodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: (22) 432 89 91-93 oraz 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00.

 

stopka POKL

74/150/220/582/596/, ID=30262
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-12-07 11:57:18
Aktualizowany: 2013-03-01 10:04:54
Ilość odsłon: 33697
drukuj