PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków do poddziałania 2.1.2 PO KL

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

działając na podstawie rozporządzenia z dnia 4 września 2012 r.. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064 z późniejszymi zmianami)

ogłasza konkurs zamknięty

o nr POKL/2.1.2/2014/S

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów

w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których celem jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie nowych rozwiązań zwiększających zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw.

Podstawowe obszary tematyczne, których dotyczyć mogą projekty dofinansowane w ramach niniejszego konkursu stanowią:

 • formy i metody organizacji pracy (w tym pracy w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej oraz telepracy),
 • zarządzanie zmianą gospodarczą,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

O wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne tj. organizacje członkowskie, struktury regionalne, terenowe i branżowe - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).

Budżet Poddziałania na lata 2007-2013 wynosi: 30 253 443,00 EUR. Zgodnie z Planem Działania na lata 2014-2015 kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 13 mln PLN.  Ostateczna wartość alokacji uzależniona jest od dostępności środków w ramach poddziałania w danym miesiącu.

Poziom dofinansowania projektów planowanych do realizacji w ramach Poddziałania 2.1.2 wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej i określania wysokości dofinansowania zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (pobierz plik) w ramach konkursu standardowego w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 3 mln PLN.

Przewidywane wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs:

 • liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem: 100
 • liczba pracowników przedsiębiorstw, którzy zakończyli udział w projekcie szkoleniowym: 2000
 • liczba przedstawicieli partnerów społecznych, którzy zostali objęci wsparciem w ramach projektu: 500
 • liczba organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych, które otrzymały wsparcie: 8

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów:

 1. kryteria ogólne:
  • kryteria formalne (ocena formalna);
  • kryteria merytoryczne (ocena merytoryczna);
  • kryteria horyzontalne (ocena merytoryczna).
 2. kryteria szczegółowe:
  • kryteria dostępu (ocena formalna i merytoryczna);

Termin zakończenia oceny merytorycznej złożonych w ramach konkursu wniosków i podania do publicznej wiadomości wyników oceny merytorycznej uzależniony jest od liczby wniosków podlegających ocenie, jednak nie powinien on przekroczyć 106 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy:

 1. złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres:
 2. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  Ul. Pańska 81/83
  00-834 Warszawa

 3. przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)


w terminie: od 24 lutego 2014r. do 31 marca 2014r. do godz. 16:30

 

Wniosek o dofinansowanie wypełnia się za pomocą elektronicznego Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" (pobierz plik).

Dokumentacja konkursowa PO KL Poddziałanie 2.1.2 (w tym umowa o dofinansowanie) - (link)

Procedura odwoławcza:

 1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceny Projektów lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Projektodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: (22) 432 89 91-93 oraz 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00.

74/150/220/749/, ID=38586
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-02-24 09:11:43
Aktualizowany: 2014-04-01 08:33:24
Ilość odsłon: 34466
drukuj