PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków do poddziałania 2.1.1 PO KL - "Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

działając na podstawie rozporządzenia z dnia 4 września 2012 r. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064)

ogłasza konkurs zamknięty

o nr POKL/2.1.1/2012/ZS

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Dofinansowanie będzie udzielane na: szkolenia (w tym szkolenia w formie studiów podyplomowych) oraz doradztwo dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu:

 • możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania), dla pracowników i kadry zarządzającej,
 • budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,
 • ekoinnowacji,
 • zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,
 • zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii,
 • audytu energetycznego,
 • audytu ekologicznego,
 • marketingu ekologicznego,
 • „zielonych zamówień/zakupów”.

O wsparcie mogą ubiegać się:

 1. przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia
  2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),
 2. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami.

Budżet Poddziałania na lata 2007-2013 wynosi: 394 511 298 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi  122 mln PLN. W ramach tej kwoty utworzono rezerwę w kwocie 6 100 000,00  PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze składane przez projektodawców od wyników oceny.

Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej i określania wysokości dofinansowania zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (pobierz plik) w ramach konkursu nr POKL/2.1.1/2012/ZS.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 10 mln PLN.

Przewidywane wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs:

 1. liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem 9 tys.
 2. liczba pracowników przedsiębiorstw, którzy zakończyli udział w projektach szkoleniowych 38 tys. w tym:

          - liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia 5 tys.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów:

 1. kryteria ogólne:
  • kryteria formalne (ocena formalna);
  • kryteria merytoryczne (ocena merytoryczna);
  • kryteria horyzontalne (ocena merytoryczna).
 2. kryteria szczegółowe:
  • kryteria dostępu (ocena formalna i merytoryczna);
  • kryteria strategiczne (ocena merytoryczna).

Termin zakończenia oceny merytorycznej złożonych w ramach konkursu wniosków i podania do publicznej wiadomości wyników oceny merytorycznej uzależniony jest od liczby wniosków podlegających ocenie, jednak nie powinien on przekroczyć 106 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy:

1. złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres:

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

2. przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

w terminie: od 27 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. do godziny 16.00 16.30

Wniosek o dofinansowanie wypełnia się za pomocą elektronicznego Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" pobierz plik (1 878kB).

Dokumentacja konkursowa (w tym umowa o dofinansowanie)

Procedura odwoławcza:

 1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceny Projektów lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Projektodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: (22) 432 89 91-93 oraz 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00.

 

stopka POKL

74/150/218/594/, ID=30493
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-12-27 10:08:51
Aktualizowany: 2013-03-01 10:11:50
Ilość odsłon: 104953
drukuj