PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja konkursowa poddziałania 2.1.1 - HeRosi organizacji

 .

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Wytyczne dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pobierz plik (1 005kB)

 

ZAŁĄCZNIKI DO WYTYCZNYCH

Załącznik 1.      Minimalny zakres umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pobierz plik (262kB)

Załącznik 2.      Poradnik wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na potrzeby konkursu „HeRosi organizacji” pobierz plik (7 114kB)

Załącznik 3.      Lista sprawdzająca kryteria formalne do samodzielnego wykorzystania oraz karta oceny formalnej pobierz plik (338kB)

Załącznik 4.      Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie pobierz plik (222kB)

Załącznik 5.      Wzór tabeli protestu pobierz plik (102kB)

Załącznik 6.      Życiorys kierownika projektu pobierz plik (4 402kB)

Załącznik 7.      Oświadczenie projektodawcy/partnera o niespełnianiu przesłanek, wykluczających z ubiegania się o wsparcie pobierz plik (111kB)

Załącznik 8.      Oświadczenie o niewprowadzaniu we wniosku zmian nieuzgodnionych z PARP pobierz plik (99kB)

Załącznik 9.      Oświadczenie o sprzęcie pobierz plik (101kB)

Załącznik 10.     Ramowy program szkolenia pobierz plik (111kB)

Załącznik 11.     Wzór umowy o dofinansowanie projektu (14.05.2013) pobierz plik (407kB)

Załącznik 12.     Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu (KWOTY RYCZAŁTOWE) pobierz plik (328kB)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU (Do załącznika 11)

Załącznik nr 2. Harmonogram płatności pobierz plik (42kB)

Załącznik nr 3. Metodologia wyliczania sankcji umownej pobierz plik (41kB)

Załącznik nr 4. Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej pobierz plik (120kB)

Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia uczestnika pobierz plik (44kB)

Załącznik nr 6. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania pobierz plik (140kB)

Załącznik nr 7. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych pobierz plik (39kB)

Załącznik nr 8. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych pobierz plik (69kB)

Załącznik nr 9. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług pobierz plik (41kB)

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU (Do załącznika 12)

Załącznik nr 2: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania pobierz plik (140kB)

Załącznik nr 3: Harmonogram płatności pobierz plik (32kB)

Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia uczestnika pobierz plik (44kB)

Załącznik nr 5: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych pobierz plik (39kB)

Załącznik nr 6: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych pobierz plik (69kB)

 Załącznik nr 7: Wzór weksla in blanco  pobierz plik (118kB)

TARYFIKATOR MAKSYMALNYCH WYNAGRODZEŃ I STAWEK DLA TOWARÓW I USŁUG

 

Katalog maksymalnych dopuszczalnych wynagrodzeń i stawek dla towarów i usług pobierz plik (63kB)

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ ePUAP

 

Instrukcja składania wniosków przez ePUAP pobierz plik (621kB)

 

stopka POKL

74/150/568/583/, ID=28990
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-10-09 13:21:47
Aktualizowany: 2013-09-26 13:15:46
Ilość odsłon: 28585
drukuj