PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  27
<  1 | 2 | 3  >  

utworzony: 2013-08-09 14:18:02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/HR „HeRosi organizacji” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/568/570/, ID=34771
utworzony: 2013-08-02 14:38:24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w przypadku wniosku nr WND-POKL.02.01.01-00-389/12, po wykryciu błędu na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie, decyzją Przewodniczącej Komisji Oceny Projektu (zgodnie z rozdziałem 6.4 Wytycznych w zakresie dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL) dokonano korekty kart oceny merytorycznej przedmiotowego projektu w zakresie liczby punktów strategicznych przyznanych przez oceniających. Powyższa korekta nie powoduje zmiany decyzji w zakresie całościowej oceny wniosku (wniosek pozostaje rekomendowany do dofinansowania), a jedynie obniżenie przyznanej punktacji i zmianę pozycji na liście rankingowej.

74/150/568/570/, ID=34689
utworzony: 2013-07-08 12:57:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/HR „HeRosi organizacji” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/568/570/, ID=33990
utworzony: 2013-05-22 16:26:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 13 wniosków o dofinansowanie, przywróconych do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez PARP. Rekomendację KOP otrzymało 10 wniosków o dofinansowanie.

74/150/568/570/, ID=33204
utworzony: 2013-05-15 15:26:03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu, stosowany w odniesieniu do wniosków rekomendowanych przez Komisję Oceny Projektów, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/2012/HR

74/150/568/570/, ID=33069
utworzony: 2013-04-15 11:03:29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w przypadku wniosku nr WND-POKL.02.01.01-00-428/12 przy sporządzaniu listy rankingowej dla konkursu POKL/2.1.1/2012/HR doszło do omyłki w wyliczeniu średniej punktacji w ramach jednego z kryteriów oceny merytorycznej, co spowodowało błędne umieszczenie wniosku na liście rankingowej jako nierekomendowanego do otrzymania wsparcia.

74/150/568/570/, ID=32334
utworzony: 2013-03-05 15:56:19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 05.03.2012 r.  opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.

74/150/568/570/, ID=31583
utworzony: 2013-03-04 16:27:25

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19.12.2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 244 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.1/2012/HR „HeRosi organizacji” (8 wniosków, podlegających uprzednio ocenie merytorycznej, ze względu na stwierdzone na tym etapie istotne uchybienia skierowano do ponownej oceny formalnej, w wyniku której zostały one odrzucone ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów dostępu). Rekomendację KOP otrzymało 81 wniosków o dofinansowanie.

 

74/150/568/570/, ID=31558
utworzony: 2012-12-19 13:10:56

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 23 listopada 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 17 grudnia 2012 r. zakończono ocenę formalną 21 wniosków o dofinansowanie projektu skierowanych do uzupełnień po ocenie formalnej oraz jednego wniosku o dofinansowanie projektu przywróconego do oceny formalnej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu.

74/150/568/570/, ID=30420
utworzony: 2012-11-23 15:22:37

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 16 listopada 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22 listopada 2012 r. zakończono ocenę formalną 303 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/2012/HR.

74/150/568/570/, ID=29927
<  1 | 2 | 3  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj