PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj


Ilość pozycji:  8
utworzony: 2012-04-06 11:44:41

Z dniem 31 grudnia 2011 r. stracił moc obowiązującą art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, który stanowił, że „Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”. Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 r. przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych obejmują również ww. dane.

74/150/227/482/559/, ID=26601
utworzony: 2012-04-04 16:32:34

W związku z pytaniami Wnioskodawców odnośnie zadań zleconych w projekcie, PARP przedstawia następujące wyjaśnienia:

74/150/227/482/559/, ID=26552
utworzony: 2012-04-03 13:33:17

W związku z wejściem od dnia od dnia 1 lipca 2011 r. nowych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przeniesieniem do końca 2011 roku danych z ewidencji gminnych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informujemy, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wskazane jako Wnioskodawca lub Partner we wniosku o udzielenie wsparcia, mogą do wniosku dołączyć wpis do CEIDG, korzystając z funkcji „Drukuj” na stronie www.ceidg.gov.pl. Tak wygenerowany wydruk z systemu nie wymaga podpisu Wnioskodawcy/Partnera.

74/150/227/482/559/, ID=26496
utworzony: 2012-04-03 13:21:51

W związku z pytaniami Wnioskodawców, jak należy rozumieć zawarte w pkt 2.2.2.5 Wytycznych sformułowanie „moduł wiedzowy”, uprzejmie informujemy, że modułem takim jest ta część szkolenia, która odnosi się do przekazywania wiedzy z dziedziny, z której trenerzy prowadzą bądź zamierzają prowadzić szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw (np. negocjacje w biznesie, zarządzanie itp.).

74/150/227/482/559/, ID=26494
utworzony: 2012-04-03 13:15:09

W związku z pytaniami Wnioskodawców, czy możliwa jest superwizja jednocześnie 2 trenerów prowadzona przez jednego superwizora (w przypadku, gdy do projektu zgłoszą się osoby, które na co dzień prowadzą szkolenia wspólnie), uprzejmie informujemy, że sytuacja taka jest niedopuszczalna.

74/150/227/482/559/, ID=26492
utworzony: 2012-04-03 13:14:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że została wprowadzona zmiana do formularza Wniosku o udzielenie wsparcia w cz. II (Wnioskodawca - Dane Wnioskodawcy), w pkt. 9. W punkcie tym należy  wpisać imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez Wnioskodawcę do kontaktu w sprawie wniosku. 

74/150/227/482/559/, ID=26491
utworzony: 2012-04-03 13:13:41

Podmioty ubiegające się o wsparcie w ramach V konkursu mają możliwość ująć w Budżecie projektu koszty związane z odrabianiem przez uczestników projektu nieobecności na szkoleniach. Koszty takie muszą zostać wykazane w zadaniu Szkolenie, z wyraźnym zaznaczeniem, czego dotyczą. Istotne jest również, aby zasady, na jakich uczestnicy będą mogli odrabiać swoje nieobecności, zostały szczegółowo opisane w pkt 3.2 Wniosku.

74/150/227/482/559/, ID=26490
utworzony: 2012-04-03 13:13:23

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 111, poz. 710, z późn.  zm.) uczestnikami szkoleń lub odbiorcami usług doradczych (superwizji) w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadry szkoleniowej mogą być m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednak musi to być działalność w zakresie szkoleń (weryfikowana na podstawie kodów PKD ujętych we wpisie danej osoby do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

74/150/227/482/559/, ID=26489
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj