PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do V konkursu dotyczącego udzielenia wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej

 

Dokumentacja konkursowa pobierz plik [2 501kB]

 

 

 • Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej (V konkurs);
 • Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej;
 • Wzór oświadczenia Wnioskodawcy i Partnera/ów o braku przesłanek wykluczających z ubiegania się o wsparcie oraz o braku przesłanek uniemożliwiających uczestnictwo w realizacji projektu, niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz niezaleganiu z opłacaniem innych należności publiczno prawnych, posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego (adekwatnego) do realizacji zaplanowanych działań w ramach składanego do konkursu projektu, działaniu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, dysponowaniu personelem o kwalifikacjach niezbędnych do świadczenia usług szkoleniowych dla podmiotów świadczących usługi szkoleniowe;
 • Wzór oświadczenia Wnioskodawcy i Partnera/ów, że podmiot posiada wymagane doświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi wykazane doświadczenie Wnioskodawcy i Partnera/ów w realizacji kursów skierowanych do kadry szkoleniowej (listy  referencyjne, opinie, umowy);
 • Wzór szczegółowego programu zaplanowanego w ramach projektu szkoleń;
 • Wzór oświadczenia Wnioskodawcy i Partnera/ów o kwalifikacji VAT;
 • Wzór Budżetu projektu /Harmonogramu realizacji projektu;
 • Wzór karty oceny formalnej;        
 • Wzór karty oceny merytorycznej;
 • Wzór Harmonogramu płatności;
 • Wzór Umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami:
  • Wzór wniosku o zaliczkę,
  • Wzór wniosku o płatność okresową,
  • Wzór deklaracji wekslowej „in blanco” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz  wzór deklaracji wekslowej „in blanco” dla osób prawnych,
  • Wzór weksla,
  • Wzór karty identyfikacji finansowej konta Projektu;
 • Wzór oświadczenia Wnioskodawcy, że nie jest przedsiębiorcą wyłączonym z możliwości uzyskania pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia nr 1998/2006;
 • Wytyczne finansowe dotyczące Poddziałania 2.2.2 PO KL;
 • Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.

stopka PO KL

74/150/227/482/, ID=25745
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-02-24 09:07:04
Aktualizowany: 2012-04-06 11:42:04
Ilość odsłon: 12934
drukuj