PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków do Podziałania 2.2.1 POKL – Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU

Nabór zamknięty

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem PO KL”,

w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL
(projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”.

 

Wnioski należy składać w terminie od dnia 11 lipca 2014 r. do dnia 21 lipca 2014 r., do godziny 16.30

w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

 

1. O wsparcie na realizację projektu Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU może ubiegać się podmiot, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

• działa na rzecz rozwoju gospodarczego;
• posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Sytemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656), rozumiany jako spełnienie warunków, o których mowa w oraz § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 rozporządzenia KSU;
• posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny;
• zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 euro, co najmniej na okres realizacji projektu;
• posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 tys. zł, zapewniające możliwość realizacji usług doradczych w PK KSU przed uzyskaniem refundacji ze środków publicznych;
• zrealizował w swojej działalności w okresie w ostatnich trzech latach działalności licząc do dnia składania Wniosku o udzielenie wsparcia co najmniej 150 usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, którzy co najmniej częściowo pokryli koszty usług oraz zewidencjonował te usługi do dnia ogłoszenia konkursu odnośnie do zakresu, daty oraz danych klienta;
• spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej (link);
• zobowiąże się do:
- świadczenia usług doradczych objętych wsparciem za częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców lub osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w wysokości co najmniej 10% kosztów tej usługi;
- realizacji 84 usług doradczych asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej;
- wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, nowych środków trwałych finansowanych w formie zakupu lub leasingu, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 14 - 16 rozporządzenia POKL, wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu;
- prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem;
- wdrożenia i monitorowania indywidualnych planów obsługi klienta przez każdego konsultanta świadczącego usługi doradcze asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej;
- zapewnienia, że realizacja projektu odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej oraz zasadami polityk wspólnotowych, w szczególności z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn;
- zapewnienia obsługi klientów niepełnosprawnych ruchowo.

2. Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określa Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia (link).

3. Pula dostępnych w ramach konkursu środków na udzielenie wsparcia wynosi 7.880.000,00 zł, w tym 320 000,00 zł na aktualizację 16 regionalnych ofert usług.

4. Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 3% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu (dotyczy każdego zadania) na „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”

5. Jeden Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia.

6. Procedura składania wniosków.

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie wsparcia osobiście, przesyłając pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem na adres PARP lub przez ePUAP (zgodnie z opisem opracowanym przez PARP stanowiącym załącznik nr 4 do Wytycznych).

 

Wniosek składany w siedzibie PARP Wnioskodawca składa na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul.  Pańska 81/83
00-834 Warszawa


Wniosek składany w siedzibie PARP:
• Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być opatrzona następującym sformułowaniem: „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: „Świadczenie usług doradczych w PK KSU” – konkurs oraz musi zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy wraz z dokładnym adresem.
• Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami należy złożyć w jednym papierowym egzemplarzu.  
• Egzemplarz złożonego Wniosku o udzielenie wsparcia musi być spięty w sposób trwały.
• Wniosek o udzielenie wsparcia powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy lub umocowanego pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej i złożony wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie.

Pozostałe wymagania dotyczące składania Wniosków:
• W przypadku składania Wniosku przez ePUAP wniosek powinien być podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wymaganym przez ePUAP.
• Wnioski o udzielenie wsparcia przesłane w sposób inny niż określony powyżej (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres, niż wskazany powyżej, nie będą oceniane.
• Złożone w ramach konkursu Wnioski o udzielenie wsparcia nie będą zwracane Wnioskodawcom.
• Agencja prowadzi rejestr wpływu Wniosków o udzielenie wsparcia, oznaczając datę
i godzinę wpływu wniosków do Agencji oraz nadając im kolejne numery rejestracyjne. Za datę dostarczenia Wniosku o udzielenie wsparcia przyjmuje się datę faktycznego wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. datę rejestracji dokumentów w kancelarii lub wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia na ePUAP.

Wnioski złożone po terminie 21 lipca 2014 r. godzina 16.30 nie podlegają ocenie.


7. Do Wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca załącza:

1) podpisane oświadczenie osób fizycznych, których dane zostały wskazane we wniosku;
2) pełnomocnictwo, z którego wynika umocowanie osoby podpisującej wniosek do reprezentacji Wnioskodawcy wraz z dokumentami określonymi w pkt 1, z których wynika uprawnienie osoby udzielającej pełnomocnictwa do reprezentacji Wnioskodawcy w tym zakresie;
3) tabelę potwierdzającą spełnienie przez Wnioskodawcę kryterium dot. wymaganego doświadczenia Wnioskodawcy;
4) tabelę potwierdzającą spełnienie przez Wnioskodawcę kryterium dot. wymaganego doświadczenia Konsultantów.


8. Procedura odwoławcza


W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego Wniosku zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, Wnioskodawca ubiegający się
o udzielenie wsparcia może wystąpić do PARP z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PARP. Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia powinien zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny Wniosku o udzielenie wsparcia. PARP ponownie rozpatruje wniosek w terminie 31 dni od dnia złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia przez Wnioskodawcę. Za dzień złożenia przyjmuje się dzień wpływu do PARP. PARP, rozpatrując ponownie Wniosek o udzielenie wsparcia, jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia PARP dokona niezwłocznie odpowiedniej korekty list rankingowych, tworząc Ostateczne listy rankingowe. Korekta list rankingowych polega na ich ponownym przygotowaniu zgodnie z Regulaminem oceny Wniosków o udzielenie wsparcia.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o wynikach oceny złożonego Wniosku oraz o decyzji w sprawie udzielenia wsparcia. Wynik konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej PARP.
Od wyniku rozpatrzenia wystąpienia Wnioskodawcy o ponowne rozpatrzenie Wniosku nie przysługuje dalsze odwołanie.

9. Informacje dodatkowe:

•  Wszystkie zapytania Wnioskodawca przesyła na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pocztą elektroniczną na adres: realizacjapk@parp.gov.pl lub faksem na nr 022 432 86 20 lub 022 432 84 04 z dopiskiem „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług doradczych w PK KSU - konkurs”, finansowany w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
•  Pytania dotyczące konkursu i Wytycznych można zgłaszać nie później niż na 5 dni roboczych przed ostateczną datą składania Wniosków o udzielenie wsparcia. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na bieżąco na stronie www.parp.gov.pl najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez PARP pytania i nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania Wniosków.

10. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 60 dni od ostatniego dnia terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia. W przypadku przedłużenia oceny Wniosków i zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu PARP poinformuje Wnioskodawców komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PARP.

11. PARP zastrzega, że podpisanie umowy o udzielenie wsparcia będzie możliwe po wejściu w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej [1] , które wprowadzają wzory formularzy informacji, niezbędne do ich wypełnienia
i złożenia przez Wnioskodawców w celu weryfikacji przez PARP przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia.

12. Spotkanie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu odbędzie się w siedzibie PARP 15 lipca 2014 r w godzinach 11.00 – 15.00. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie http://pokl.parp.gov.pl

 

[1] Trwają prace legislacyjne dotyczące aktów wykonawczych do ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381).

74/150/224/516/769/, ID=41571
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-07-08 11:03:25
Aktualizowany: 2014-07-28 10:57:57
Ilość odsłon: 34330
drukuj