PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Konkurs na pilotaż usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr"
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

Projekt Systemowy PARP

„Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych PK”

Zadanie 4

„Pilotaż usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej””

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)

Na co:
w ramach konkursu można uzyskać wsparcie na świadczenie usług pilotażowych doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej

Dla kogo:
Wykonawcami, których zadaniem będzie przetestowanie usługi doradczej asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej
mogą być podmioty, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

  • działają na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • posiadają wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych oraz informacyjnych,
  • posiadają odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz
  • spełniają dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej

Przez „standard” należy rozumieć: standard, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. rok 2005, nr 27, poz. 221) lub równoważny.

Klientami – odbiorcami usług doradztwa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej może być każdy przedsiębiorca bez względu na branżę, w której działa oraz formę prawną, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006, str. 5.

stopka PO KL

74/150/224/467/, ID=20545
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-03-30 12:34:12
Aktualizowany: 2012-05-11 15:59:53
Ilość odsłon: 11123
drukuj