PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

IV konkurs na realizację projektu związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej

Nabór zamknięty

Uwaga!

Przypominamy o konieczności stosowania podczas zatrudniania personelu do projektu zasad wynikających z Wytycznych finansowych do poddziałania 2.2.2 PO KL. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie ... (link).

 

 

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 ze zm.)

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

 w dniu 17 grudnia 2010 r. ogłasza

IV KONKURS

 dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcie na realizację projektu

związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej.

 

 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu systemowego PARP pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej" finansowanego z Poddziałania 2.2.2 „Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych - projekty systemowe" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. O wsparcie w ramach IV konkursu na realizację projektu związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej może ubiegać się podmiot, który:

 • prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, każdy z Partnerów musi spełniać powyższy warunek;
 • działa na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, każdy z Partnerów musi spełniać powyższy warunek;
 • posiada kondycję finansową niezbędną do zapewnienia płynności finansowej projektu złożonego do niniejszego konkursu. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, każdy z Partnerów musi spełniać powyższy warunek, tzn. każdy z Partnerów musi wykazać przychody za ostatni rok obrotowy w wysokości co najmniej 100 000,00 zł. Natomiast kondycja finansowa wyliczana będzie w oparciu o badanie łącznych przychodów Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują) za ostatni zamknięty rok obrotowy, przy założeniu, że średniomiesięczna wartość złożonego projektu [wartość projektu podzielona na liczbę miesięcy trwania projektu] nie może być wyższa od 1,2 krotności średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują) za ostatni zamknięty rok obrotowy [suma łącznych przychodów Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują) podzielona przez 12]. Kondycja finansowa Wnioskodawcy i Partnerów badana będzie w oparciu o załączone do Wniosku o udzielenie wsparcia sprawozdanie finansowe lub zeznanie PIT (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w przypadku spółek cywilnych) za ostatni zamknięty rok obrotowy Wnioskodawcy i Partnera/ów;
 • posiada potencjał techniczny niezbędny (adekwatny) do realizacji działań zaplanowanych w ramach złożonego do niniejszego konkursu projektu. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, każdy z Partnerów musi spełniać powyższy warunek;
 • posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w ciągu ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu, projektów szkoleniowych dla kadry szkoleniowej (osób świadczących usługi szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw), w ramach których uczestnicy zdobywali określone kompetencje trenerskie, rozumiane jako:
  • w przypadku Wnioskodawcy (składającego wniosek o udzielenie wsparcia samodzielnie lub jako Lider Projektu w projektach partnerskich) zrealizowane co najmniej 3 projekty szkoleniowe (każdy o wartości co najmniej 50 000 złotych), skierowane do jednej minimum 10 osobowej grupy uczestników każdy,
  • w przypadku Partnera (w projektach partnerskich) zrealizowany co najmniej 1 projekt szkoleniowy (o wartości co najmniej 50 000 złotych), skierowany do jednej minimum 10 osobowej grupy uczestników,
 • dysponuje personelem merytorycznym i innym co najmniej w liczbie i o kwalifikacjach określonych w pkt 2.2.2.10 oraz w pkt 2.2.2.11 Wytycznych dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, każdy z Partnerów musi spełniać powyższy warunek.

 

2. Szczegółowe kryteria wyboru projektów oraz informacje nt. dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o udzielenie wsparcia zawarte są w Wytycznych dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej
(IV konkurs)
, które wraz z formularzem wniosku o udzielenie wsparcia oraz wzorem umowy znajdują się w dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursowa

3. Procedura składania wniosków

 • Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście (w godz. pracy PARP: 8:30-16:30), wysłać pocztą lub kurierem na adres:

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 

 • Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami należy złożyć w trzech papierowych egzemplarzach -  oryginał oraz 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę - dopuszcza się potwierdzenie poprzez umieszczenie na okładce napisu „potwierdzam za zgodność od strony 1 do strony …” oraz 3 wersji elektronicznych (format: Word, PDF, JPG), budżet i harmonogram płatności (format: Excel). Wersja elektroniczna wniosku musi być tożsama ze złożoną wersją papierową.
 • Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być opatrzona następującym sformułowaniem: „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej – Poddziałanie 2.2.2 PO KL  - IV konkurs’’ oraz musi zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy wraz z dokładnym adresem.
 • Wnioski przesłane w inny sposób (np. faksem lub drogą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres, niż wskazany poniżej, nie będą rozpatrywane.
 • Wraz z Wnioskiem o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć:

 

Lista załączników do wniosku o udzielenie wsparcia


4.  Termin składania wniosków upływa z dniem 28 lutego 2011 roku (poniedziałek), o godz. 16:00 (decyduje data wpłynięcia wniosku do PARP).

 • Wnioski, które zostaną dostarczone po upływie tego terminu, niezależnie od daty stempla pocztowego, zostaną odrzucone.
 • Odpowiedzialność za dostarczenie wniosku w wyznaczonym terminie spoczywa na Wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia związane z opóźnieniem nie będą brane pod uwagę.

5. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 120 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków.

6. Informacje dotyczące wyników konkursu na każdym jego etapie będą publikowane na stronie internetowej PARP. Szczegółowe informacje dot. sposobu oceny wniosków znajdują się w Wytycznych dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej
(IV konkurs).

 

Zadaj pytanie dotyczące dokumentacji konkursowej 

 

74/150/227/411/, ID=18671
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-12-17 12:02:14
Aktualizowany: 2011-03-21 10:18:37
Ilość odsłon: 19208
drukuj