PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Ogłoszenie konkursu do Poddziałania 2.2.1 PO KL - II edycja konkursu dla usługi optymalizacji kosztów w 2010 r.

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

(PARP)

 

na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)

w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”, Zadania 6 – „Testowanie realizacji nowych usług”, realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL

ogłasza II edycję konkursu dla Wnioskodawców ubiegających się o możliwość przetestowania usługi pilotażowej nr 1: „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw”

Wnioski należy składać w terminie 
od 16 grudnia 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. w siedzibie PARP.

1. O wsparcie na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw może ubiegać się podmiot, który które spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • działa na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. rok 2005, nr 27, poz. 221),
 • posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny,
 • spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej (link),
 • oraz zobowiąże się:
  • że nie będzie odpłatnie świadczył usług stanowiących przedmiot testów w całym okresie realizacji Projektu, tj. w okresie od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia do 29 lutego 2012 roku;
  • do wykorzystania w okresie realizacji Projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
  • do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu objętego wsparciem.

2. Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określają Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw, które wraz ze wzorem wniosku o udzielenie wsparcia znajdują się w zakładce zawierającej dokumentację konkursową (link)

3. Procedura składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej i elektronicznej, w dwóch egzemplarzach, bezpośrednio do Agencji. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie przesłanej listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczonej osobiście na adres:

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 

w terminie od 16 grudnia 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. do godziny 16.30.

 • Koperta zawierająca papierową i elektroniczną wersję wniosku, w dwóch egzemplarzach, wraz z załącznikami powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Wniosek o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw – Edycja II” w ramach Zadania nr 6 projektu systemowego PARP „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci” finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, a także
  • b)        zawierać pełną nazwę i adres Wnioskodawcy;
  • c)        zawierać pełną nazwę i adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

Wszystkie egzemplarze złożonego wniosku powinny być identyczne.

Wnioski przesłane w inny sposób (np. telefaksem, mailem) nie będą rozpatrywane.

Agencja prowadzi rejestr wpływu wniosków o udzielenie wsparcia, oznaczając datę i godzinę wpływu wniosków do Agencji oraz nadając im kolejne numery rejestracyjne. Za datę dostarczenia wniosku przyjmuje się datę faktycznego wpływu wniosku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. datę rejestracji dokumentów w kancelarii.

Termin składania wniosków upływa z dniem 10 stycznia 2011 roku do godz. 16:30.

Wnioski, które zostaną dostarczone po upływie tego terminu, niezależnie od daty stempla pocztowego, zostaną odrzucone.

Odpowiedzialność za dostarczenie wniosku w terminie spoczywa na Wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia związane z opóźnieniem nie będą brane pod uwagę.

4. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku:

 • Oświadczenie lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 lat do dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia (z podziałem na lata, w EUR i PLN).
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu standardu oraz posiadaniu odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego/ lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację podmiotu w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia potwierdzenia wpisania jednostki na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (jeśli dotyczy).
 • Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu zawarcia Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł (jeśli dotyczy).
 • Życiorysy specjalistów, o których mowa w punkcie 14 wniosku.
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem referencje potwierdzające, że Wnioskodawca w ostatnim roku swojej działalności zrealizował, co najmniej trzy usługi analityczne na rzecz podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – łącznie na co najmniej 50 000,00 zł – w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze finansowym, podatkowym lub prawnym.

 

5. Wnioskodawcy przysługuje procedura odwoławcza:

W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego przez Wnioskodawcę wniosku, podmiot ubiegający się o wsparcie może wystąpić do Agencji o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku powinno zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny. Argumenty nieodnoszące się do błędów w ocenie nie będą brane pod uwagę. Agencja ponownie rozpatruje wniosek w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia przez podmiot ubiegający się o wsparcie wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku. Agencja ponownie rozpatrując wniosek jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wystąpienia wniesionego od wyniku oceny formalnej, wniosek przekazywany jest do oceny merytorycznej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia Agencja dokonuje niezwłocznie odpowiedniej korekty listy rankingowej oraz informuje Wnioskodawców o ostatecznym wyniku konkursu. Korekta listy rankingowej polegać będzie na uszeregowaniu wniosków według stopnia spełnienia kryteriów merytorycznych obligatoryjnych i fakultatywnych. Agencja pisemnie informuje każdy z podmiotów ubiegających się o wsparcie o wyniku konkursu. Wynik konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej PARP.

Od wyniku rozpatrzenia wystąpienia Wnioskodawcy nie przysługuje dalsze odwołanie.

Proces rozpatrywania odwołań nie wpływa na prowadzenie oceny innych Wniosków.

6. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 30 dni roboczych od dnia zakończenia terminu składania wniosków. Informacje o wynikach konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PARP.

74/150/224/334/391/, ID=18664
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-12-16 15:13:36
Aktualizowany: 2011-03-21 10:14:37
Ilość odsłon: 9965
drukuj