PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków do Poddziałania 2.2.1 POKL - usługa pilotażowa w zakresie ochrony środowiska - II edycja

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)

 na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)

w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”, Zadania 6 – „Testowanie realizacji nowych usług”, realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL

ogłasza II edycję konkursu dla Wnioskodawców ubiegających się o możliwość przetestowania usługi pilotażowej nr 2: „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska”

 

1. O wsparcie na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska może ubiegać się podmiot, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • działa na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz szkoleniowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. rok 2011, nr 112, poz. 656),
 • posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny,
 • spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej, (link)
 • oraz zobowiąże się:
  • że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,
  • do wykorzystania w okresie realizacji Projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
  • do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu objętego wsparciem.
 • 2. Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określają Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska, które wraz ze wzorem wniosku o udzielenie wsparcia znajdują się w zakładce zawierającej dokumentację konkursową (link)

3. Procedura składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej i elektronicznej, w dwóch egzemplarzach, bezpośrednio do Agencji. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie przesłanej listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczonej osobiście na adres:

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 

w terminie od dnia 12 września 2011 r. do dnia 26 września 2011 r. do godziny 16.30.

 • Koperta zawierająca papierową i elektroniczną wersję wniosku, w dwóch egzemplarzach, wraz z załącznikami powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Wniosek o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska” – edycja II , a także

a)       zawierać pełną nazwę i adres Wnioskodawcy;

b)       zawierać pełną nazwę i adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

Wszystkie egzemplarze złożonego wniosku powinny być identyczne.

Wnioski przesłane w inny sposób (np. telefaksem, mailem) nie będą rozpatrywane.

Agencja prowadzi rejestr wpływu wniosków o udzielenie wsparcia, oznaczając datę i godzinę wpływu wniosków do Agencji oraz nadając im kolejne numery rejestracyjne. Za datę dostarczenia wniosku przyjmuje się datę faktycznego wpływu wniosku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. datę rejestracji dokumentów w kancelarii.

Wnioski, które zostaną dostarczone po upływie terminu, niezależnie od daty stempla pocztowego, zostaną odrzucone.

Odpowiedzialność za dostarczenie wniosku w terminie spoczywa na Wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia związane z opóźnieniem nie będą brane pod uwagę.

4. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku:

 • Oświadczenie lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 lat do dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia (z podziałem na lata, w EUR i PLN).
 • Oświadczenie lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 lat do dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia (z podziałem na lata, w EUR i PLN).
 • Kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem składania wniosku, w przypadku Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (kopię należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy).
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz.311)
 • Sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata.
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu standardu oraz posiadaniu odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego/ lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację podmiotu w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu zawarcia Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN (jeśli dotyczy).
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem referencje od co najmniej 3 podmiotów potwierdzające, że Wnioskodawca w ostatnim roku swojej działalności zrealizował, usługi doradcze – łącznie na co najmniej 10.000,00 PLN – w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska.
 • Propozycja programu usługi szkoleniowej, z wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska zgodnego z opisem Komponentu II określonym w Standardzie usługi w zakresie ochrony środowiska, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy na udzielenie wsparcia.
 • Oświadczenia klientów o ich zamiarze udziału w testach usługi pilotażowej.

 

5. Wnioskodawcy przysługuje procedura odwoławcza:

W ramach przedmiotowego konkursu, w procesie wyłaniania projektów do udzielenia wsparcia przewiduje się środek odwoławczy w postaci złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia. 

Instytucją właściwą do rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP utworzyła rezerwę finansową w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne wnioski o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia składane przez Wnioskodawców.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego wniosku zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie wsparcia może wystąpić na piśmie do PARP o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia powinien zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny. Argumenty nieodnoszące się do błędów w ocenie nie będą brane pod uwagę.

PARP ponownie rozpatruje wniosek w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia przez podmiot ubiegający się o wsparcie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia.

PARP ponownie rozpatrując wniosek jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę.

Po ponownym rozpatrzeniu wniosków o udzielenie wsparcia PARP przygotowuje suplement listy rankingowej projektów. Rekomendacja do zawarcia umowy nastąpi do momentu wyczerpania środków w ramach dostępnej rezerwy.

Suplement do Protokołu jest sporządzany według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu oceny wniosków, z zastrzeżeniem zmiany nazwy z  „Protokół nr:…” na „Suplement nr:… do Protokołu nr:… Załączniki do suplementu do Protokołu, jeśli uległy zmianie również zmieniają nazwy z np. „Lista rankingowa nr:…..” na „Suplement nr: …. do listy rankingowej nr……”.

PARP  pisemnie poinformuje każdy z podmiotów o wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku o udzielenie wsparcia. Wynik konkursu zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej PARP.

Kwota wsparcia zarekomendowana przez Komisję nie może przewyższać kwoty wnioskowanej. W uzasadnionych przypadkach Komisja może rekomendować udzielenie wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana.

6. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi do 30 dni roboczych od dnia zakończenia terminu składania wniosków. Informacje o wynikach konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PARP.

74/150/224/418/450/, ID=22989
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-09-08 14:44:29
Aktualizowany: 2011-09-09 15:27:52
Ilość odsłon: 6112
drukuj